Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus33311.09.20237

2181-2023 (02 02 02)

Vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus (Kv)

Tiivistelmä:

Konsernihallinnon strateginen talousohjausyksikkö lähettää vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kh § 333

Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja konsernilaskennanpäällikkö Merja Vuorinen 6.9.2023:

Tilikauden tulosennuste

Kuluvan vuoden toisen talousennusteen mukaan vuosikatetta toteutuisi 75,2 miljoonaa euroa. Ennuste ylittää talousarvion 5,8 miljoonalla eurolla. Ennusteen mukaan toimintatuottojen ja verorahoituksen ennustettu kertymä riittäisi kattamaan toimintakulut ja suunnitelman mukaiset poistot. Toisin sanoen vuosikate riittää ennusteen mukaisiin 58,6 miljoonan euron suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Tilikauden ylijäämäksi muodostuisi 18,6 miljoonaa euroa, joka toteutuisi 3,3 miljoonaa euroa suunniteltua paremmin. Muutetussa talousarviossa on hyväksytty ylijäämäksi 15,3 miljoonaa euroa. Ennuste ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen johtuen olennaiselta osin Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyneiden toimintojen vaikutuksesta kuluvan vuoden talousarvion toteutuma- ja ennustelukuihin.

Toimintatuottojen ja -kulujen toteutumisennuste

Nettokäyttömenoja kuvaava toimintakate -559,4 miljoonaa euroa toteutuisi 23,8 miljoonaa euroa (4,4​ %) muutettua talousarviota (-535,6 miljoonaa euroa) heikommin ennusteen toteutuessa.

Toimintatuottojen koko vuoden ennuste on 300,2 miljoonaa euroa, mikä ylittäisi talousarvion 4,7​ miljoonalla eurolla (1,6​ %). Toimintakulut oikaistuna valmistuksella omaan käyttöön ovat ennusteen mukaan 859,6 miljoonaa euroa ja talousarvio ylittyisi 28,6 miljoonaa euroa (3,4​ %).

Toimintakatteen (nettokäyttömenojen) suurimmat poikkeamat ovat Kasvatus- ja opetuslautakunnan -26,5 miljoonan euron sekä kaupunginhallituksen +2,3 miljoonan euron poikkeamat.

Osavuosikatsauksen raportin toiminnan ja talouden seurantaosiossa, kappale 8, lautakunnat/palvelukokonaisuudet esittävät omat selityksensä ennustettujen toteutumien kehityksestä. Palvelukokonaisuuksien selvitykset talousarviopoikkeamiin löytyvät myös esittelydiasarjan osiosta palvelukokonaisuuksien nostot.

Verorahoituksen ennuste

Vero- ja valtionosuustulojen kokonaiskertymäksi on arvioitu noin 600 miljoonaa euroa, mikä on noin 29​ miljoonaa euroa talousarvioon asetettua tavoitetta enemmän.

Kunnan tuloveroennuste 324 miljoonaa euroa toteutunee noin 15 miljoonaa euroa suunniteltua paremmin. Kuntien yhteisöveron ennustettu kertymä kasvaisi 120 miljoonaan euroon. Ennuste ylittää talousarviotavoitteen noin 9 miljoonalla eurolla. Kiinteistöveroa 74 miljoonaa euroa ennustetaan kertyvän 4 miljoonaa euroa talousarviota enemmän.

Turun saamat valtionosuudet olisivat toteutumassa lähes suunnitellusti.

Toiminnan ja investointien rahoitus

Toiminnan ja investointien rahavirta on ennusteen mukaan 129,9 miljoonaa euroa negatiivinen. Ennuste on 20,9 miljoonaa euroa talousarviota parempi, mikä johtuu investointien toteutumisesta alle talousarvion.

Kaupungin investointimenojen toteutumisennuste on 214,7 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan investointimenojen muutettu talousarvio 234,4 miljoonaa euroa alittuisi 19,6 miljoonalla eurolla, kun investointikohteiden suunnitellut ajoitukset siirtyvät eteenpäin. Luovutustuloja 18,6 miljoonaa euroa toteutuisi 3,4​ miljoonaa euroa suunniteltua vähemmän.

Antolainakannan ennustetaan olevan vuoden lopussa arviolta 604 miljoonaa euroa, jossa lisäystä edellisvuoteen olisi 40,6 miljoonaa euroa. Vuoden aikana uusia antolainoja on varauduttu myöntämään noin 70 miljoonaa euroa. Antolainoja lyhennetään suunnitelman mukaan 29,4 miljoonaa euroa velkakirjaehtojen mukaisesti.

Vuoden lopussa lainakannan eli korollisen kokonaisvelan arvioidaan olevan 792,2 miljoonaa euroa kun se vuoden 2022 tilinpäätöksessä oli 716,4 miljoonaa euroa. Ennusteeseen vaikuttaa keskeisesti konsernin kassavarojen määrä, joka oli kesäkuun lopussa noin 60 miljoonaa euroa sekä edellä mainittu investointien ajallinen toteutuminen. Molempiin ennusteisiin sisältyy merkittävää epävarmuutta. Lainakannan 75,8 miljoonan euron kasvu edelliseen vuoteen johtuu kaupungin ja tytäryhtiöiden suunniteltujen investointien rahoittamisesta. Pitkäaikaisten lainojen nostotarpeen arvioidaan vähentyvän ja vuoden aikana nostettaisiin lainoja enintään 100 miljoonaa euroa ja lyhennettäisiin 54,2 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen 28.11.2022 § 494 hyväksymän lainannostosuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

Talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman seuranta

Palvelukokonaisuuksien talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman toimenpiteiden seuranta sisältyy osavuosikatsausraporttiin (oheismateriaali 1).

Talousarvion noudattamista koskevat määräykset

Talousarvion sitovuudesta päätetään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kaupunginvaltuusto on antanut 4.11.2022 § 232 vuoden 2023 talousarvion noudattamista koskevat määräykset talousarvion sitovuudesta. Toimielinten määrärahat ja tuloarviot ovat ko. määräyksen mukaan käyttötaloudessa erikseen sitovia. Talouden seurannassa tämä on tarkoittanut, että määrärahaylitykset tulee viedä valtuuston päätettäväksi ilman, että mahdollisia tulonylityksiä on huomioitu.

Menomäärärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi joko brutto- tai nettoperiaatteella. Nettositovuudessa toimielimen palvelutuotantoa katsottaisiin kokonaisuutena, jolloin toimielimen omin toimenpitein järjestettävissä ja vältettävissä olevien menojen ylityksille ei tarvittaisi valtuuston päätöstä.

Voimassa oleviin määräyksiin ehdotetaan muutosta siten, että kaupunginvaltuustoon nähden toimielimiä sitoisi käyttötalouden toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli toimintakate (nettokäyttömenot). Koska määräraha on valtuuston toimielimille antama euromääräinen ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuus varojen käyttämiseen, ehdotetaan määräyksiin lisättäväksi, että toimintakatteen positiivinen poikkeama ei anna toimielimelle kuitenkaan oikeutta päättää uusista toiminnoista/käyttötarkoituksista.

Toimielinten käyttötalouden sitovuustason muutos toimintakatteeseen ehdotetaan otettavaksi käyttöön jo kuluvan vuoden 2023 talousarvion seurannassa. Päivitetyt määräykset ovat liitteenä 1. Osavuosikatsaus 2 2023 raportin liitteenä on käyttötalousosan ehdotetut sekä investointiosan sitovuustasot merkittynä toimielimittäin.

Kaupunginhallitukselle esitettävät määrärahamuutokset ja -siirrot

Keskitetyn suhdannevarausmäärärahan siirtäminen toimielimille:

Talousarviossa 2023 ei ole varauduttu VES:n mukaisiin 1.6.2023 voimaan tulleisiin palkkojen järjestelyeriin eikä kertakorvauksiin, joiden suuruus varmistui maaliskuussa 2023, kun sovintoesityksen mukainen perälautaratkaisu saatiin päätökseen. Näiden kustannusvaikutus kohdentuu erityisesti kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen. Kaupunginhallituksen talousarvioon on budjetoitu suhdannevarausmäärärahaa 12 miljoonaa euroa, josta ehdotetaan jaettavaksi 4 miljoonaa ko. palkankorotuksiin liitteen 2 mukaisesti. ​ Määrärahaa ehdotetaan siirrettäväksi niille toimielimille, joiden määrärahan korotustarve on toisen ennusteen mukaan suurin eli Kasvatus- ja opetuslautakunnalle 3​ 650​ 000 miljoonaa euroa, Kulttuurilautakunnalle 278​ 311 euroa ja Liikuntalautakunnalle 69​ 578 euroa. Suhdannevarauksen loppuosan (8 miljoonaa euroa) käsittely tarkentuu loppuvuoden aikana.

Kaupunkiympäristölautakunta

Toimitila- ja infrainvestointien vuositason rahoituksen ylitykset

Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan ja tuodaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi tarvittavat infrainvestointi- ja toimitilainvestointihankkeiden kustannusarvio- ja aikataulumuutokset sekä vaikutukset vuositason rahoitukseen. Samalla tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristötoimialajohtajan ja tilapalvelujohtajan päättämät investointiohjelmaan lisätyt tai poistetut alle 3 miljoonan euron investointihankkeet.

Kaupunginvaltuustolle esitettävät talousarviomuutokset

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 24.8.2023 § 91 on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tehtyjen organisaatiopäätösten mukaisesti Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan menomäärärahaa vähennetään 45 291 eurolla.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan yllä mainitun päätöksen mukaisesti Elinvoiman palvelukokonaisuuden määrärahaa korotetaan 45​ 291 eurolla.

Konsernihallinnon strateginen talousohjausyksikkö lähettää vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Liite 1​Talousarvion noudattamista koskevat määräykset

Liite 2​Keskitetyn suhdannevarausmäärärahan jakaminen

Liite 3​​Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 06 2023

Liite 4​Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 06 2023

Oheismateriaali 1​Osavuosikatsaus 2 2023 raportti

Oheismateriaali 2​Linkkikirjasto niiden lautakuntien päätöksiin, jotka ovat esittäneet talousarvioon muutoksia​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää

Edelleen kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto​

Päätös​​Ehdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

Jakelu

tiedElinvoiman palvelukokonaisuus
tiedHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunginhallituksen konsernijaosto
tiedKaupunginhallitus
esiKaupunginvaltuusto
tiedKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
tiedKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, talousohjaus
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedKulttuurin palvelukokonaisuus
tiedLasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus
tiedLiikunnan palvelukokonaisuus
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedRevisiotoimisto
tiedTarkastuslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta


Liitteet:

Kh § 333
Liite 1:Talousarvion noudattamista koskevat määräykset
Liite 2:Keskitetyn suhdannevarausmäärärahan jakaminen
Liite 3:Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 06 2023
Liite 4:Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 06 2023