Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus33511.09.20239

3675-2023 (00 01 01)

Rakennusjärjestysehdotuksen asettaminen nähtäville ja lausuntojen pyytäminen

Tiivistelmä:

Rakennusjärjestysehdotus on valmisteltu nähtäville asetettavaksi kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Samalla rakennusjärjestysehdotuksesta pyydetään lausunnot.

Kh § 335

Ympäristölakimies Nina Mattila 31.8.2023:

Asian valmistelu

Kaupunginvaltuusto on 13.2.2023 § 29 hyväksynyt Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikan periaatteet. Samalla valtuusto on päättänyt, että rakennusjärjestystä tulee päivittää tavoitteena lisätä siihen asunto- ja maapolitiikan periaatteiden mukaiset perheasuntoja koskevat vaatimukset. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudella on valmisteltu rakennusjärjestysehdotus, johon on lisätty valtuuston päätöksen mukaisesti perheasuntoja koskeva säännös. Samalla rakennusjärjestykseen ehdotetaan tehtäväksi muita vähäisiä muutoksia. Tässä vaiheessa rakennusjärjestykseen ei ehdoteta muita muutoksia, koska 1.1.2025 voimaan tuleva rakentamislaki tulee edellyttämään rakennusjärjestyksen laajempaa uudistamista.

Rakennusjärjestyksen uudistamisen vireille tulosta on kuulutettu 13.5.2023. Osallisille on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä rakennusjärjestyksen muutoksen valmistelusta 16.6.2023 mennessä. Määräaikaan mennessä ei jätetty yhtään mielipidettä.

Ehdotus, sen nähtäville asettaminen ja pyydettävät lausunnot

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestykseen ehdotetut muutokset perusteluineen käyvät ilmi tarkemmin oheismateriaalista.

Keskeiset rakennusjärjestykseen tehtävät muutokset liittyvät perheasuntoja koskevan vaatimuksen lisäämiseen rakennusjärjestykseen. Asunto- ja maapolitiikan periaatteiden hyväksymisen yhteydessä on todettu, että perheasuntovaatimus on tarpeen, koska erityistä huolta on herättänyt asuntorakenteen yksipuolistuminen ja erityisesti pienten asuntojen erittäin suuri määrä tuotannosta. Periaateasiakirjassa on ollut jo aikaisemmin 20 %:n velvoite perheasuntojen tuotantoon rakennushankkeiden kokonaisasuntotuotannosta. Velvoite on johtanut jossain tapauksissa siihen, että toteutetaan hyvin pieniä kahden makuuhuoneen asuntoja ko. velvoitteen täyttämiseksi. Tämän mahdollisuuden poistamiseksi hyväksytyissä asunto- ja maapolitiikan periaatteissa edellytetään, että perheasunnon tulee olla kooltaan vähintään 63 htm2. Minimikokovaatimuksella pystytään varmistamaan se, että syntyvät asunnot ovat riittävän kokoisia todellisiksi perheasunnoiksi. Myös perheasuntojen määrää koskevaa tavoitetta nostettiin aiemmista periaatelinjauksista poiketen 20 %:sta 25 %:iin. Tämän osalta kirjausta on tarkennettu myös siten, että sillä tarkoitetaan yksiselitteisesti asuntojen kappalemäärää, ei osuutta huoneistoalasta.

​Nopein keino perheasuntojen määrän ja riittävän asuntokoon toteuttamiseksi asuntotuotannossa on lisätä asunto- ja maapolitiikan periaatteissa esitetty vaatimus rakennusjärjestykseen. Tällöin rakennusjärjestyksessä olevaa määräystä noudatetaan myös niissä vanhempiin asemakaavoihin perustuvissa rakennushankkeissa, missä kaavoissa ei ole mitään mainintaa perheasuntojen määrästä tai asuntojen pinta-alasta. Jos taas kaavassa on maininta asiasta, ei rakennusjärjestystä noudateta. Perheasuntoja koskevat vaatimukset on otettu rakennusjärjestyksen uuteen 3A §:ään. Ehdotetun sanamuodon mukaan ” Uusia asuinkerrostaloja rakennettaessa ja olemassa olevan liike- tai toimistorakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa asumiseen, perheasuntojen osuuden tulee olla vähintään 25 % rakennuksen asuntojen määrästä. Vaatimus ei koske erityisasumista kuten opiskelija-asumista. Perheasunnoksi katsotaan vähintään kahden makuuhuoneen asunto, jonka minimipinta-ala on 63 htm2.”

Rakennusjärjestyksen toimenpideluvanvaraisuudesta vapauttamista koskevaan 3 §:ään ehdotetaan myös muutoksia. Otsikko muutetaan vastaamaan paremmin pykälän asiasisältöä ja pykälän soveltamisalan kirjausta muutetaan helpommin luettavaksi. Terasseja koskeva kohta ehdotetaan poistettavaksi kokonaan. Lisäksi on poistettu maininta, jonka mukaan rakennelmaa ei saa käyttää jäte- tai autokatoksena ja vapautettu osa pientalojen julkisivumuutoksista myös asemakaava-alueella toimenpideluvanvaraisuudesta. Selkeyden vuoksi nykyinen ohjeita koskeva 3A § poistetaan rakennusjärjestyksestä. Ohjeita voidaan tarvittaessa antaa esimerkiksi helpommin päivitettävillä erillisillä ohjekorteilla.

Seuraavaksi rakennusjärjestysehdotus tulee asettaa nähtäville ja siitä tulee pyytää lausunnot. Rakennusjärjestysehdotus tulee asettaa nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Nähtävillä oloaikana kunnan jäsen ja muu osallinen voi jättää rakennusjärjestysehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin internetsivuilla ja sanomalehdessä. Lausunnot pyydettäisiin seuraavilta tahoilta samaan määräpäivään mennessä:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Museokeskus

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Kaupungin omat toimielimet

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Esteettömyysasiamies

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Varsinais-Suomen ELY-keskus

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Varsinais-Suomen Maakuntaliitto

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Turkuseura - Åbosamfundet ry

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Rakennusteollisuus RT ry

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Naapurikunnat ja -kaupungit

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Rakli ry

Käsittelyvaiheet nähtävillä oloajan jälkeen

Mahdolliset muistutukset ja lausunnot käsitellään ja niiden johdosta tarvittavat muutokset tehdään rakennusjärjestysehdotukseen, joka saatetaan uudelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös rakennusjärjestyksen hyväksymisestä on päätöksen tultua lainvoimaiseksi annettava yleisesti tiedoksi niin, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskeva päätös sekä rakennusjärjestys on lähetettävä tiedoksi Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Lisäksi on lähetettävä jäljennös annetuista lausunnoista ja muistutuksista, jollei niitä ole hyväksymistä koskevassa päätöksessä riittävästi selostettu.

Rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä on lisäksi viivytyksettä ilmoitettava niille viranomaisille, kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä pyytäneet rakennusjärjestyksen ollessa nähtävillä.

Rakennusjärjestys on lähetettävä tiedoksi maanmittauslaitokselle, maakunnan liitolle, kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle, naapurikunnille sekä tarpeen mukaan muille viranomaisille. Varsinais-Suomen ELY- keskukselle on lähetettävä ilmoitus rakennusjärjestyksen voimaantulosta.

Rakennusjärjestys voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaan kuuluttaa tulemaan voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Liite 1​Turun kaupungin uusi rakennusjärjestysehdotus liitteineen

Oheismateriaali 1​Rakennusjärjestykseen tehtävät muutokset perusteluineen

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää merkitä rakennusjärjestysehdotuksen tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että rakennusjärjestys asetetaan 30 päiväksi nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot.

Päätös​​Ehdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristö


Liitteet:

Kh § 335
Liite 1:Turun kaupungin uusi rakennusjärjestysehdotus liitteineen