Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja1531.08.2023 

13569-2022 (02 08 00)

Kuntoarvioiden hankintaa koskevan sopimuksen siirto

Hankinta-asiantuntija Kirsi Mäntynen 30.8.2023:

 

Turun kaupungin hankintapäällikön hankintapäätöksellä Khankpa 29.3.2023 § 45 on solmittu sopimus kuntoarvioista Inspecta Oy Kiinteistöt ja rakenteet kanssa 31.5.2025 päättyvälle sopimuskaudelle tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin (13569-2022). Osapuolten välinen sopimus on allekirjoitettu Turun kaupungin osalta 13.4.2023 ja Inspecta Oy Kiinteistöt ja rakenteet osalta 14.4.2023.

 

Turun kaupungin kuntoarvioiden sopimus tulisi siirtää 1.9.2023 lukien Inspecta Oy Kiinteistöt ja rakenteelta (Y-tunnus 1787853-0) Caverion Suomi Oy:lle (Y-tunnus 0146519-2), sillä Inspecta Oy Kiinteistöt ja rakenteet toiminta siirtyy Caverion Suomi Oy:lle 1.9.2023.

 

Sopimuksen siirtoa koskeva sopimusmuutos voidaan tehdä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 136 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla.

 

Caverion Suomi Oy on ottanut vastattavakseen kaikki kuntoarvioiden sopimuksen mukaiset Palveluntuottajan vastuut ja velvoitteet.

 

Sopimus ja siihen mahdollisesti liittyvät sopimusliitteet tulee siten siirtää Caverion Suomi Oy:lle.

 

Caverion Suomi Oy osoittanut täyttävänsä kuntoarvioiden tarjouspyynnössä asetetut laadulliset soveltuvuusvaatimukset. Sopimuksen siirtoa koskeva sopimusmuutos ei aiheuta muita muutoksia sopimukseen.

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän, että kuntoarvioiden sopimus siirretään 1.9.2023 lukien Inspecta Oy Kiinteistöt ja rakenteelta (Y-tunnus 1787853-0) Caverion Suomi Oy:lle (Y-tunnus 0146519-2).

 

Hankintayksikköä sitova sopimuksen siirtoa koskeva sopimusmuutos ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimusliitteen allekirjoittamisella. Sopimusmuutos voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen sekä oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

 

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

 

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Kirsi Mäntynen, puhelin 044 907 5894

Jakelu

aoInspecta Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX