Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö25331.08.2023 

5528-2023 (01 01 00, 01 02 00)

Koulunkäynninohjaajan toimen muuttaminen ohjaajan toimeksi

Ammatillisen koulutuksen palvelualuejohtaja Hannu Immonen 14.8.2023:

 

Nuorten perusopetuksen koulutuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen vaatii ohjaajan työpanoksen opettajan rinnalla. Ohjaaja toimii moniammatillisessa työyhteisössä opiskelijoiden tukena ja osittain myös sosiaalipedagogisena ammattilaisena.

 

Lisäksi ohjaajan työpanos täydentää oppilaitoksen tarjoamia tukipalveluja ja ohjausta liittyen mm. itsenäistymiseen, elämänhallintaan ja ammatinvalintaan.

 

Turun ammatti-instituutissa on koulunkäynninohjaajan toimi (vak.nro 410053), joka sijoittuu Turun ammatti-instituutin rakennus, infra ja logistiikkaan perusyksikköön. Opettajaresurssi kohdennetaan vastaamaan ryhmien pedagogiikasta ja ohjaajat tukevat tätä työtä. On perusteltua, että koulunkäynninohjaajien nimike muutetaan ohjaajaksi vastaamaan aikuisten opiskelijoiden oppimisympäristöä samoin kuin jo on tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen vastaavia tehtäviä hoitavien ohjaajien nimike. Nimikemuutoksen vaikutus palkkakustannuksiin vuositasolla on maltillinen.

 

Edellä olevan johdosta esitän, että koulunkäynninohjaajan (vak nro 410053) toimen nimikkeeksi muutetaan ohjaaja ja tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.411,32 €/kk (KVTES, hinnoittelemattomat) 1.9.2023 lukien.

 

Liite 1                                  Esitys toimen muuttamisesta

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 15.8.2023:

 

Puollan ammatillisen koulutuksen palvelualueen tekemää esitystä.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 28.8.2023:

​Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus esittää koulunkäynninohjaajan toimen (vak.nro 410053) muuttamista ohjaajan toimeksi. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus perustelee esitystä sillä, että koulunkäynninohjaajan toimen tehtävät vastaavat ohjaajan tehtäviä tutkintokoulutuksen valmentavassa koulutuksessa, ja tästä syystä on perusteltua yhdenmukaistaa toimen nimike, tehtäväkohtainen palkka, palkkahinnoittelukohta sekä kelpoisuusvaatimus vastaamaan ohjaajan palvelussuhteen ehtoja.

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa muutettavalle toimelle esitettyjen palvelussuhteen ehtojen suhteen. Muutettavan toimen tehtäväkohtainen palkka ottaen huomioon 1.6.2023 voimaan tulleet yleiskorotukset on 2.467,99 €/kk. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden esityksen mukaan koulunkäynninohjaajan toimen (vak.nro 410053) muuttaminen ohjaajan toimeksi lisää palkkakustannuksia henkilöstösivukuluineen noin 5.143 euroa vuodessa. Esityksen mukaan koulunkäynninohjaajan toimen vakinainen haltija on antanut suostumuksensa muutokselle.

​Palvelukokonaisuus vastaa siitä, että toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Muutettavaksi esitetyn toimen toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole perusteita lausua asiasta toisin palvelukokonaisuuden esityksen kanssa. Toimen muuttamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon ja lisäksi palvelukokonaisuuden tulee ottaa huomioon asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä. ​ ​

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan toimen muuttamisesta päättää kansliapäällikkö.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Liite 1​ Esitys toimen muuttamisesta

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​

Päätös​Päätin, että koulunkäynninohjaajan toimen (vak.nro 410053) nimike on 1.9.2023 lukien ohjaaja, jonka tehtäväkohtainen palkka on 2.467,99 €/kk (KVTES /hinnoittelematon toimi, yleistyöaika), ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, aikaisempi opistoasteen tutkinto tai muu alan soveltuva tutkinto tai koulutus.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 253
Liite 1:Esitys toimen muuttamisesta