Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja1429.08.2023 

1534-2020 (02 08 00)

Tekstiilityön tarvikkeiden (ryhmä 1 ja 5) tarkastetut hinnat ajalle 11.9.2023-31.1.2024

Konsernihallinto Hankintapalvelut, hankinta-asiantuntija Hedy Meinander, 29.08.2023:

Turun kaupungin strateginen hankinta (nykyisin Hankintapalvelut) on pyytänyt tarjouksia kankaista, sisätyynyistä, matoista, matonkuteista ja akustiikkatuotteiden materiaaleista Turun kaupungin ja sen toimialojen käyttöön sekä Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan käyttöön ajalle 1.7.2020- 30.6.2022, jonka jälkeen sopimusta voitiin jatkaa tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) yhden (1) vuoden optiolla ajalle 1.7.2022-30.6.2023 ja 1.7.2023-30.6.2024. Hankinnasta tehtiin sopimukset osa-alueittain. Osa-alueet on määritelty tarkemmin tarjouspyynnössä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit.

​Turun kaupungilla ja hankinnassa mukana olevilla seutukunnilla on​ Contex Oy:n kanssa​ sopimus​ tekstiilityön tarvikkeista (ryhmä 1 ja 5). Hankintasopimus (1534-2020) on hankintapäällikön päätöksellä 17.6.2020 § 70 ja päätöksillä sopimuksen jatkamisesta optiokausilla 9.2.2022 § 18 (hankintaoikaisu tehty 15.2.2022 § 22) ja 8.2.2023 § 18 (hankintaoikaisu tehty 21.4.2022 § 64) mukaisesti tehty Contex Oy:n kanssa.

Hankintasopimuksessa todetaan seuraavaa sopimushintojen tarkistamisesta:

​Palveluntuottaja voi esittää Tilaajalle perustellusta syystä hinnanmuutosta palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti joko ensimmäisen tai toisen optiokauden osalta. Hinnanmuutosta voidaan siten esittää ainoastaan kerran. Esitys hinnanmuutoksesta on esitettävä tilaajalle vähintään kuusi (6) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa (ensimmäisen optiokauden osalta eli 1.7.2022 alkavalle ajanjaksolle ennen 1.1.2022 ja toisen optiokauden osalta eli 1.7.2023 alkavalle ajanjaksolle ennen 1.1.2023). Hintojen tarkistamisen perusteena ovat yleisen kustannustason muutokset ja niitä arvioidaan Tilastokeskuksen tuottajahintaindeksin (kotimarkkinoiden perushintaindeksi) vuotuisen muutoksen perusteella. Yleisen kustannustason tarkistamisen arvioinnissa käytetään viimeisiä saatavissa olevia valtakunnallisia tilastokeskuksen tilastotietoja. Hinnanmuutos saa olla enintään tuottajahintaindeksin (kotimarkkinoiden perushintaindeksi) vuosittaisen muutoksen suuruinen, kuitenkin enintään kaksi (2) prosenttia. Toimittajan on esitettävä tilaajalle asianmukainen kirjallinen selvitys kustannusten kehityksestä. Tilaajalla on oikeus hylätä uusi esitetty hinta, jos hinnan korotusta ei ole perusteltu. Hinnanmuutos astuu voimaan vasta kun tilaaja on sen kirjallisesti hyväksynyt.

Hankintapäällikön päätöksen 16.6.2023 § 102 mukaisesti Tilaaja on hyväksynyt optiokaudelle 1.7.2023-30.6.2024 kahden (2) prosentin hinnankorotuksen.

Kuitenkin Kaupunginhallituksen ohjeen, jonka perusteella kaupunki arvioi hinnankorotuksia, mukaan kaupunki arvioi myös esityksiä määräaikaisesti, kun ne perustuvat nyt käsillä olevaan poikkeukselliseen tilanteeseen.

Contex Oy on esittänyt alkuperäisten hintojen määräaikaista korotusta 8,5% prosentilla, joka perustuu nyt käsillä olevaan poikkeukselliseen tilanteeseen, raaka-aineiden sekä toimituskulujen että tuotantokustannusten noususta.

Turun kaupunki on tutustunut Contex Oy:n toimittamiin kirjallisiin selvityksiin hinnantarkastuksen perusteista. Tilaaja hyväksyy määräaikaisen hinnankorotuksen ajalle 11.9.2023-31.1.2024, kun otetaan huomioon Contex Oy:n perustelut poikkeukselliselle hinnantarkistukselle. Hinnankorotus koskee vain Turun kaupungin ja Contex Oy:n välistä sopimusta.

Sopimusmuutoksessa on kyse julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 136 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisesta vähäarvoisesta muutoksesta.

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari:

Päätös Päätän Turun kaupungin osalta edellä esitetyin perustein hyväksyä Contex Oy:n esittämän määräaikaisen hinnankorotuksen 8,5 %:lla ajalle 11.9.2023-31.1.2024.

Päätös voi muuttua oikaisun, valituksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintajohtaja

Oikaisuohje liitteenä

​Lisätiedot: Hankinta-asiantuntija, Hedy Meinander, 0449075867

Jakelu

aoContex Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX