Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, rahoituspalvelut 
Rahoituspäällikkö1629.08.2023 

5980-2023 (02 05 04)

OP Yrityspankki Oyj:n kanssa solmitun kuntatodistusohjelman korottaminen

Rahoituspäällikkö Kim Moisiolinna 29.8.2023:

Kansliapäällikkö on 5.6.2023 § 178 tehnyt päätöksen hallinnon järjestäminen konsernihallinnossa. Päätöksellä siirretään nimetyille viranhaltijoille toimivalta, joka on siirretty hallintosäännössä kansliapäällikölle. Luvun 5 (Erillinen delegoitu toimivalta) ja kohdan 12 § (Muut erillistoimivallat) mukaan rahoituspäälliköllä on oikeus päättää: pitkä- ja lyhytaikaisten luottojen ottaminen, leasingrahoitusratkaisuista sopiminen, lainoista annettujen takausten vanhenemisen katkaisu, lainojen takaisinmaksuun ja lainaehtojen muuttaminen sekä niitä koskevien velkakirjojen hyväksyminen kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa ja kaupunginhallituksen hyväksymän lainannosto- ja sijoitussuunnitelman mukaisesti (hallintosääntö 44 §, kohta 1).

Kaupungilla on maksuvalmiuden turvaamiseen ja kassanhallintaan tarkoitettuja ei-sitovia kuntatodistusohjelmia solmittuna yhteensä 440 milj. euroa eri vastapuolien kanssa. Kaupungin konsernitilijärjestelmien päivittäinen saldonvaihtelu on lisääntynyt muun muassa hyvinvointialueuudistuksen myötä, mikä lisää tarvetta kuntatodistusten aktiiviselle käytölle tulevaisuudessa.

Jotta kaupunki kykenisi sujuvasti kilpailuttamaan eri vastapuolien antamia tarjouksia laskiessaan liikkeelle kuntatodistuksia, tulisi eri pankkien limiitit olla kooltaan sellaisia, että tarjoaja pystyy hinnoittelemaan kaupungin kilpailuttaman kuntatodistuksen kokonaisuudessaan limiitin puitteissa. Nostetut kuntatodistukset ovat viime aikoina olleet pääomaltaan 10 – 50 milj. euroa.

Turun kaupungilla on vuonna 2001 OP Yrityspankin kanssa solmittu kuntatodistusohjelma nimellisarvoltaan 20 milj. euroa, joka olisi tarkoituksenmukaista kasvattaa 100 milj. euroon edellä mainituin perustein. Limiitin suurentamisesta ei aiheudu kuluja kaupungille, eikä se sido kaupungin pääomia tai aiheuta mitään muitakaan velvoitteita kaupungille.

Liite 1​OP Yrityspankki Oyj sopimus kuntatodistusohjelman korotuksesta​

Päätös​Päätin, että korotetaan kahdenvälistä kuntatodistusohjelmaa OP Yrityspankki Oyj:n kanssa 20 milj. euron ohjelmakoosta 100 milj. euron ohjelmakokoon.

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaiseksi tuloa.

Kim Moisiolinna

rahoituspäällikkö

Jakelu

tiedOP Yrityspankki Oyj
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, rahoituspalvelut
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut


Liitteet:

Krahpa § 16
Liite 1:OP Yrityspankki Oyj sopimus kuntatodistusohjelman korotuksesta