Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, lakipalvelut 
Loppupvm 5.10.2023, Johtava kaupunginlakimies16728.08.2023 

4596-2023 (01 01 01)

Kaupunginlakimiehen viran vak. nro 000851 täyttäminen

Turun kaupungin konsernihallinnon lakiasiat on 13.6.2023 julkaistulla hakuilmoituksella hakenut kaupunginlakimiestä, vakanssinumero 000851, hakuajalla 13.6.-13.7.2023.

Kaupunginlakimiehen tehtäviin kuuluvat muun muassa:​

sopimusneuvottelut ja sopimusten laatiminen

julkisiin hankintoihin liittyvä juridiikka

yhtiöoikeudelliset asiat

oikeudellinen neuvonta kaupungin toimintaan liittyvissä asioissa

toimielinpäätösten valmistelu ja täytäntöönpano

erilaisten selvitysten, esitysten ja lausuntojen laatiminen

muutoksenhakuasioiden käsittely ja oikeudenkäynnit

sisäisten koulutusten pitäminen​

Kaupunginlakimiehellä voi lisäksi olla kaupungin säännöstöön perustuvia tehtäviä koskien kaupungin oikeudellista edunvalvontaa, muun muassa sopimusten varmentamista, tiedoksiantojen vastaanottamista, perintää ja vahingonkorvauksia.

Virkasuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja alkaa 1.8.2023 tai sovittaessa myöhemmin. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä pyydettäessä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä tehtävään soveltuva työkokemus. Kaupunginlakimieheltä odotetaan aikaisempaa työkokemusta sekä vahvaa yleisjuridiikan osaamista. Kokemus kaupunginlakimiehen tehtäviin kuuluvista oikeudenaloista, erityisesti kokemus perintä- ja maksukyvyttömyysasioista ja oikeudenkäynneistä katsotaan eduksi kuten myös erinomaiset sosiaaliset taidot.

Viran tehtäväkohtainen palkka on 5 040 €/kk.

Hakuajan päättymiseen 13.7.2023 kello 15 mennessä virkaa haki 12 hakijaa. Kaikki hakijat täyttivät tehtävän kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluun kutsuttiin hakijoista viisi hakemuksen perusteella parhaiten viran edellytykset täyttävää hakijaa.

​Haku toteutettiin anonyyminä rekrytointina siten, että anonyymisyys purettiin, kun haastateltavat oli valittu. Hakijat valittiin haastatteluun sen perusteella, millaista kokemusta hakijalla oli kaupunginlakimiehen tehtävien osa-alueilta. Hakuilmoituksessa kerrotun mukaisesti myös kokemus perintä- ja maksukyvyttömyysasioista sekä oikeudenkäynneistä katsottiin eduksi haastateltavia valittaessa. Koska kaupunginlakimiehen tehtäviin on ajateltu kuuluvan oikeudenkäyntejä, suoritettua tuomioistuinharjoittelua (auskultointi) ja kokemusta oikeudenkäyntien hoitamisesta on pidetty osaltaan hakijan ansiona.

Haastattelijoina toimivat johtava kaupunginlakimies Laura Klami, kaupunginlakimies Noora Syysvirta ja kaupunginlakimies Riikka Lehtimäki.

Hakijoiden ansiovertailussa on otettu huomioon hakijoiden koulutus, aikaisempi työkokemus sekä hakijan tiedot, taidot ja henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka ovat eduksi tehtävien hoitamisessa. Kokonaisarviointi on perustunut viranhakuun liittyviin hakemusasiakirjoihin ja tehtyihin haastatteluihin. Tehdyn kokonaisarvion perusteella Hans Vikdalosoittautui parhaaksi hakijaksi täytettävänä olevaan kaupunginlakimiehen virkaan. Vikdalin ansiona on erityisesti hänen pitkä ja monipuolinen oikeudellinen kokemuksensa, vahva osaaminen perintä- ja insolvenssiasioista, kokemus oikeudenkäyntien hoitamisesta sekä kunnallishallinnon ja -organisaation tuntemus. Vikdal täyttää tehtävän kelpoisuusvaatimukset.

Hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 250) 88 §:n mukaan palvelujohtajat, tarkastusjohtajan ja muut kansliapäällikön välittömät, esimiesasemassa olevat alaiset ottaa kaupunginhallitus. Kansliapäällikkö ottaa konsernihallinnon muun henkilökunnan.

Konsernihallinnon hallinnonjärjestämispäätöksen (kansliapäällikkö 22.12.2022 § 413) 9 §:llä toimivaltaa on siirretty palvelussuhteeseen ottamisessa muille viranhaltijoille siten, että vastuualueiden johtajat ottavat omien vastuualueidensa muun henkilöstön, täyttöluvan myöntää kansliapäällikkö. Täyttölupa on myönnetty 12.6.2023

Liite 1Ansiovertailu

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami:

Päätös​Päätin, että kaupunginlakimiehen virkaan 000851 valitaan OTM, KTM Hans Vikdal 18.9.2023 alkaen. Viran tehtäväkohtainen palkka on 5 040 €/kk.

Laura Klami

johtava kaupunginlakimies

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedMuut hakijat
aoXXXXX
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvXXXXX


Liitteet:

Klakipa § 167
Liite 1:Ansiovertailu