Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö24228.08.2023 

5652-2023 (00 01 05)

Maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen Varsinais-Suomessa hankkeen asettaminen

Palvelujohtaja Mika Helva 17.8.2023:

​Hämeen ELY-keskus rahoittaa valtionavustuksen erityisavustuksella maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämistä ja juurruttamista. Palvelujen järjestäminen tulee uuden kotolain myötä kunnille pakolliseksi. Projektin hyötytavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatoimintaa monialaisena yhteistyössä. Hankkeen avulla kehitetään Varsinais-Suomessa kattava maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden malli ja kokonaisuus hyödyntäen monikanavaisuutta ja digitaalisia palveluita ja huomioiden paikalliset ja maakunnalliset asiakastarpeet. Hankkeessa palveluita yhteiskehitetään keskittyen maakunnallisuuteen, palveluiden asiakaslähteisyyteen, osaamisen kehittämiseen ja palveluiden monikanavaisuuteen ja digitaalisuuteen. Osahankkeissa kehitetään ohjaus- ja neuvontapalveluita paikallisessa ja oman alueen yhteistyössä. Hankkeen toiminnoilla vakiinnutetaan saavutettava ja laajassa yhteistyössä toteutettava ohjaus- ja neuvontapalvelu alueelle ja tätä kautta tuetaan maahan muuttaneiden osallisuutta, kotoutumista ja työllistymistä.

​Hankeen kohderyhmänä ovat 1) alueen muunkielinen väestö, 2) ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä kaupunkien muu henkilökunta 3) muu ohjaus- ja neuvontapalveluja antavat tahot (mm. työllisyyspalvelut, oppilaitokset, seurakunnat, kolmannen sektorin toimijat sekä hankkeet) ja 4) alueen yritykset.

​Kaiken toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaiden osallisuutta ja toimintakykyä, nopeuttaa ja sujuvoittaa viranomaispalveluita, vähentää turhia asiointia, kehittää ja pilotoida palvelut kuten alkukartoitukset, yhteiskuntaorientaatio, kotoutumisohjelma. Tavoitteena on ylläpitää sekä maahan muuttaneiden vetovoima (neuvonta ulkomailla oleville ja muuttoa Suomeen ja Turkuun suunnitteleville), sekä pitovoima (neuvonta maassa ja Turussa oleville, joka parantaa viihtyvyyttä kunnissa ja tyytyväisyyttä). Hanke toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaan kirjattuja työllisyyteen, kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen kohdistuvia tavoitteita. Hanke vastaa myös pormestariohjelman linjauksiin työllisyystavoitteista ja -kokeiluista, sekä valmistautumisesta työllisyyspalvelujen siirtoon kaupungille. Lisäksi toteutetaan pormestariohjelmaan kirjattuja tavoitteita tuloksekkaasta työllisyyden kokeilun hyödyntämisestä sekä aktiivisesta vaikuttamisesta työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseen.

​Hankkeiden tavoitteet on määritelty tarkemmin ministeriöille lähetetyissä hankehakemuksissa. Hankkeiden yhteisenä ohjausryhmänä toimii International House Turun ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat Turun kaupungin ja muiden hankkeeseen osallistuvien kuntien edustaja(t), edustajat keskeisimmistä yhteistyötahoista. Tämän lisäksi Turussa ja Vakka-Suomessa, Salossa, Raisiossa ja Loimaalla on omat alueelliset ohjausryhmänsä.

​Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan ohjausryhmän lisäksi Keha-keskukselle ja kaupungin kehittämismallin mukaisesti Thinking Portfolion kautta. Tavoitteiden toteutumista seurantamittareita ovat mm. ohjaus- ja neuvontapalvelujen määrät ja palvelujen kohdentumisella eri kohderyhmille sekä asiakkailta ja henkilökunnalta kerättävien palautekyselyjen tulokset.

​Valtio on myöntänyt Turun kaupungille erityisavustuksen Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittäminen Varsinais-Suomessa –hankkeen toteutukseen 189 000 euroa ajalle 1.9.2023-31.8.2024. Hankkeen avustus on 70 % kokonaiskustannuksista. Tämän vuoden hankekausi on neljäs, jossa Turun kaupunki päähakijana haki ja sai rahoituksen. Hankkeen kokonaiskustannus on 270​ 000 euroa.

​Turun kaupungin osahankkeen osuus on yhteensä 98 100, josta 68 670 on ELY-keskukselta saatu avustus. Omarahoitus on 29 430. Omarahoitusta katetaan vakinaisen henkilöstön palkkakuluin sekä ulkoisiin hankkeisiin konserniin varatusta määrärahasta.

​Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittäminen Varsinais-Suomessa omistajana on palvelujohtaja Mika Helva ja hankepäällikkönä Mika Salonen.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turku perustaa TEM:n rahoitusten pohjalta Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittäminen Varsinais-Suomessa hankkeen, jonka omistajana toimii palvelujohtaja Mika Helva ja hankepäällikkönä Mika Salonen. Omarahoitusosuus katetaan vakinaisen henkilöstön palkoilla ja ulkoisten hankkeiden omarahoitusosuudella.

Tuomas Heikkinen​

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, maahanmuuttajapalvelut
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX