Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut, toimitilajohtaminen 
Toimitilapäällikkö1220.08.2023 

5641-2023 (02 08 00)

S:t Olofsskolan -hankkeen hankesuunnitteluvaiheen hiili-, energia- ja elinkaarilaskenta

Toimitilojen rakennuttaminen, arkkitehti Mari Virtanen 18.8.2023:

Konsernihallinto, Tilapalvelut pyysi 7.8.2023 päivätyllä tarjouspyynnöllä S:t Olofsskolanin, Turun ruotsinkielisen yläkoulun hankesuunnitteluvaiheen hiili-, energia- ja elinkaarilaskentaa kolmesta tehdystä vaihtoehtoisesta tontinkäyttö- ja massoitteluvaihtotutkielmasta suosituksineen ja yhteenvetoineen.

Hankinnan arvo on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Tarjoukset pyydettiin Haahtela Pris-järjestelmän kautta 14.8.2023 klo 12 mennessä. Tarjouksen tuli olla voimassa kolme kuukautta viimeisestä jättöpäivästä. Hankintaan liittyen julkaistiin saatuun kysymykseen vastaus 9.8.2023, joka tuli huomioida tarjouksen laadinnassa. Hankinnassa käytettiin rajoitettua hankintamenettelyä ja valintaperusteena hinnaltaan halvinta hintaa kattohinta-arviona.

Päästäkseen mukaan hintavertailuun, tarjoajan tuli tarjouksensa liitteenä esittää alla mainittujen vähimmäisvaatimusten täyttymistä osoittavat asiakirjat tai ilmoittaa niiden saatavuus maksuttomista tietokannoista:

-​​​​​​ tilaajavastuulain mukaiset suomenkieliset todistukset ja selvitykset (tai Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -yritysraportti tai Rakentamisen Laatu RALA ry:n -yritysraportti)

-​​​​​​ yrityksen tai tarvittaessa toimeksiannon kohteena olevan toimialan vuosittainen kokonaisliikevaihto vähintään 2-kertainen toimeksiannon arvoon nähden. Vahvistetut tilinpäätöstiedot on annettava kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta.

​-​​​​​​ yrityksen luottoluokitus täyttää vähintään Rating Alfa -luokituksen A (tyydyttävä) tason

​-​​​​​​ referenssinä viimeisen 3 vuoden ajalta vähintään 2 vaativuudeltaan ja laajuudeltaan vastaavaa työtä.

​Lisäksi tarjoukseen tuli liittää;

- Selvitys työhön osallistuvista asiantuntijoista sekä heidän koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja arvio kunkin työpanoksesta (työtuntiarvio) tähän projektiin. Vastuuhenkilöä ei työn kuluessa saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta

- Projektisuunnitelma, joka sisältää lyhyesti esityksen niistä suunnittelijan palveluista, joilla tilaajan tarjouspyyntöasiakirjoissa esittämien tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan.

Tarjouspyyntömateriaalin oli noutanut projektipankista 5 yritystä.

Määräaikaan 14.8.2023 klo 12.00 mennessä saatiin 5 tarjousta.

Hepacon Oy:n sekä Grandlund Turku Oy:n tarjous esitetään hylättäväksi.

Hankintalain 63 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Hankintayksikkö on ennen hankintapäätöksen tekemistä tiedustellut selvitystä Hepacon Oy:ltä työhön käytettävistä tunneista, jotka hankintayksikön näkemyksen mukaan vaikuttavat annettuun tehtäväsisältöön nähden huomattavan alhaisilta. Hankintayksikkö on lisäksi pyytänyt selvitystä siitä, vastaako tarjous sisällöltään tarjouspyyntöä tuntimäärien ollessa alhaiset. Tarjoaja on toimittanut selvityksen annettuun määräaikaan mennessä

Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 107 ja 108) on 63 §:n 1 momentin kohdalla todettu, että poikkeuksellisen alhaisten tarjousten hylkäämisellä mahdollistetaan hankintayksikölle hankinnasta aiheutuvien riskien kuten tarjoushinnan riittämättömyydestä todennäköisesti aiheutuvien taloudellisten riskien huomioiminen. Hylkäämisen tulee perustua nimenomaan siihen, ettei tarjoajan tarjoamalla hinnalla tai muulla ehdolla ole mahdollista toteuttaa hankintaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla.

Tarjoajan antama selvitys ei tyydyttävästi selitä alhaista työmäärää ja sitä kautta alhaista hintaa. Tarjouspyynnön liitteenä olleessa tehtäväluettelossa on todettu (B4.1) seuraavaa: ”Käydään yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa läpi vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut, jotka muodostavat pohjan ehdotussuunnitteluvaiheen vaihtoehtotarkasteluille. Määritellään alustavat tekniset tavoitteet rakenteille ja järjestelmille (U-arvot, lämmöntalteenoton hyötysuhteet, ilmanvaihdon ohjausratkaisut jne.)”.

Tarjoajan selvityksessä todetaan, että ”hiilijalanjäljen laskennan pohjana käytetään tietomalleja ja niistä saatavia rakenteiden laajuuksia. Laskentaa varten tarvitaan myös rakenteiden rakennetyypit rakennesuunnittelijalta. Jos rakennetyyppejä ei ole vielä suunniteltu niin on oletettu, että tilaaja ilmoittaa käytettävät rakennetyypit ja materiaalit.

Toimeksiannon lähtökohtana on, että toimeksisaajan asiantuntemusta käyttäen hankkeessa valitaan tavoitteet rakenteille ja järjestelmille. Tämä edellyttää rakennusmateriaalien käytön hiilijalanjäljen vertailua, jota ei ole sisällytetty tarjoukseen.

Tehtävänannossa sanotaan erikseen, että laskelmista tulee käydä ilmi, kuinka keskeiset energiatehokkuuteen ja elinkaaripäästöihin liittyvät kriteerit saadaan tavoitetasolle ja mitkä ovat eri vaihtoehtojen investointi- ja elinkaarikustannukset. Tilaaja katsoo, että hankesuunnittelun aikana haetaan ja tutkitaan vaihtoehtoja tavoitetasojen pääsemiseen ja ehdotetaan suosituksia jatkosuunnittelulle seuraavaan vaiheeseen. Hankesuunnitelman hyväksyntä päätöksentekoa varten edellyttää, että em. vaihtoehtoja on tutkittu, eikä etukäteen määritelty esim. materiaalien osalta laskennan aikana vaan sen lopputulokseksi ja yhteenvedoksi. Tarjoajan Hepacon projektisuunnitelmassa on vastoin tilaajan näkemystä tuotu esiin, että työssä ei laadita erikseen vertailtavia ratkaisuja esim. betonirunko vs puurunko.

Näin ollen Hepacon Oy:n tarjous esitettään hylättäväksi tarjouspyynnön vastaisena sekä sen poikkeuksellisen alhaisen hinnan takia.

Lisäksi Granlund Turku Oy:n tarjous esitetään hylättäväksi pyynnön vastaisena. Tarjouksessa on todettu, että aineistossa vertaillaan tarjouspyynnössä esitettyjä arkkitehtisuunnitelmien vaihtoehtoja ja työhön ei sisälly muita vertailua esimerkiksi rakenneratkaisujen osalta. Tilaaja katsoo, että em. työt ovat nimenomaan yksi työn tarkoitus hankesuunnitteluvaiheessa suosituksineen ja johtopäätöksineen. Näin ollen Granlund Turku Oy:n tarjous esitettään hylättäväksi tarjouspyynnön vastaisena.

Seuraavat tarjouksen antaneet tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä edellytetyt vähimmäisvaatimukset ja pääsivät mukaan hintavertailuun (hinnat alv 0 %):

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, tarjoushinta 43.803,00 €

Sitowise Oy, tarjoushinta 16.920,00 €

Green Building Partners Oy, tarjoushinta15.600,00 €

Halvimman tarjouksen suuruudeltaan 15.600,00 € (alv ​0 ​%) on antanut Green Building Partners Oy.

​Mahdolliset tiedustelut päätöksen sisällöstä osoitetaan arkkitehti Mari Virtaselle, puh. 040​194 1774 tai mari.virtanen@turku.fi.

Toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen:

Päätös​Päätin, että S:t Olofsskolan -hankkeen hankesuunnitteluvaiheen hiili-, energia- ja elinkaarilaskenta hankitaan halvimman kattohinta-arvion antaneelta Green Building Partners Oy:ltä kokonaishintaan 15.600,00 € (alv​ 0 ​%).

Lisäksi päätin, että Hepacon Oy:n ja Granlund Turku Oy:n tarjous hylätään esittelytekstistä tarkemmin ilmenevin perustein tarjouspyynnön vastaisena.

Hankinta voidaan pannan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan erikseen tehtävällä sopimuksella.

Pauliina Karjalainen

​toimitilapäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoA-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
aoGranlund Turku Oy
aoGreen Building Partners Oy
aoHepacon Oy
aoSitowise Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX