Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö23921.08.2023 

4901-2023 (01 01 00)

IT-hankepäällikön toimen perustaminen ja IT-suunnittelupäällikön toimen (vak. nro 000473) lakkauttaminen

It-palvelujohtaja Joni Ilmanen ja hallintojohtaja Jukka Varonen 19.6.2023:

​IT-palveluiden toimintatapana on toteuttaa kaikki kehittämiskohteet projekteina ja projektimaisesti. Projektit ovat kaupungin palvelualueiden tai yhtiöiden kehittämisprojekteja, joihin sisältyy paljon it-osuuksia. Projektit voivat olla laajoja kehittämisprojekteja tai it-osaprojekteja. Projektit on jaettu kehittämiskokonaisuuksiksi, jota it-hankepäällikkö koordinoi ja johtaa. Ennen toteutusprojektia tapahtuvat asioiden selvitystehtävät ja koordinointi on it-hankepäällikön vastuulla. It-hankepäällikkö vastaa oman kehittämiskokonaisuuden osalta sen toteutuksesta, toimittajaohjauksesta ja toimittajien töiden tilauksista, töiden portfolioraportoinnista, budjetoinnista ja it-projektipäällikkötiimin vetämisestä. It-hankepäällikköjen tehtäviin kuuluu työnjohdollisia tehtäviä ja he vastaavat it-projektipäällikköjen ohjauksesta ja tuesta.

​Kaupunginvaltuuston 17.04.2023 § 73 hyväksymä kaupungin päivitetty hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2023. Palvelukokonaisuuksia on vastaisuudessa kuusi: kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kulttuurin palvelukokonaisuus, liikunnan palvelukokonaisuus, lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus ja elinvoiman palvelukokonaisuus.

Kaupunkiympäristön, elinvoiman ja lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuuksien osalta it-kehittämistä ei ole tähän asti koordinoitu kuten muiden palvelukokonaisuuksien osalta. It-hankepäällikön vakanssille on tarvetta, jotta pystytään varmistamaan it-kehittäminen kaikilla palvelukokonaisuuksilla.

​Uuden it-hankepäällikön toimen perustamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista lakkauttaa 1.12.2022 avoimeksi jäänyt it-suunnittelupäällikön (vak.nro 000473) toimi. It-hankepäällikön tehtävän vaativuus vertautuu vastuualueella vastaavassa roolissa olevien tehtävien vaativuuteen.​ Vakanssimuutos ei ole mukana konsernihallinnon vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmassa, mutta muutos pystytään toteuttamaan vastuualueen talousarvion puitteissa, sillä muutoksella ei ole vaikutusta htv-määrään ja henkilöstökulut laskevat muutoksen myötä.

Esitämme, että konsernihallinnon IT-palvelujen vastuualueelle (071520 Projektipalvelut) perustetaan 1.7.2023 lähtien it-hankepäällikön toimi, jonka tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään 4187,73 €/kk (KVTES / hinnoittelematon) ja toimen kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä työkokemus tai vastaava muun koulutuksen ja työkokemuksen avulla saavutettu hyvä ammattitaito.

Lisäksi esitämme, että perustettava toimi voidaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa ja, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan it-suunnittelupäällikön toimi (vak.nro 000473).

Liite 1​ It-hankepäällikkö​

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 17.8.2023:

​IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen ja hallintojohtaja Jukka Varonen ovat esittäneet, että konsernihallinnon IT-palvelujen vastuualueelle perustetaan 1.7.2023 lähtien IT-hankepäällikön toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 4.187,73 €/kk (KVTES/hinnoittelematon). Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksikön näkemyksen mukaan tehtäväkohtaisen palkan tulee olla 4.287,73 €/kk (KVTES/hinnoittelematon) ottaen huomioon sopimuskorotukset 1.6.2023 alkaen.

​Perustettavan IT-hankepäällikön toimen kelpoisuusvaatimukseksi on esitetty tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä työkokemus tai vastaava muun koulutuksen ja työkokemuksen avulla saavutettu hyvä ammattitaito. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa esitettyyn kelpoisuusvaatimukseen. Lisäksi on esitetty, että perustettava toimi voidaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa ja, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan IT-suunnittelupäällikön toimi (vak. nro 000473).

​Esityksessä on todettu, että kaupunkiympäristön, elinvoiman sekä lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuuksien osalta IT-kehittämistä ei ole tähän asti koordinoitu kuten muiden palvelukokonaisuuksien osalta. IT-hankepäällikön vakanssille on tarvetta, jotta pystytään varmistamaan IT-kehittäminen kaikilla palvelukokonaisuuksilla.

​IT-hankepäällikkö vastaa oman kehittämiskokonaisuuden osalta sen toteutuksesta, toimittajaohjauksesta ja toimittajien töiden tilauksista, töiden portfolioraportoinnista, budjetoinnista ja it-projektipäällikkötiimin vetämisestä. IT-hankepäällikköjen tehtäviin kuuluu työnjohdollisia tehtäviä ja he vastaavat IT-projektipäällikköjen ohjauksesta ja tuesta.

​Esityksessä on todettu myös, että vakanssimuutos ei ole mukana konsernihallinnon vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmassa, mutta muutos pystytään toteuttamaan vastuualueen talousarvion puitteissa, sillä muutoksella ei ole vaikutusta htv-määrään ja henkilöstökulut laskevat muutoksen myötä. Uuden IT-hankepäällikön toimen perustamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista lakkauttaa 1.12.2022 avoimeksi jäänyt IT-suunnittelupäällikön toimi (vak. nro 000473).

​Perustettavaksi esitetyn toimen toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin esityksen kanssa. Henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole esitykseen huomautettavaa. Toimen perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon ja lisäksi tulee ottaa huomioon asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.

Liite 1​​Lomake IT-hankepäällikö​n toimen perustamisesta

Hallintosäännön 89 §:n mukaan toimien perustamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, IT-palvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 239
Liite 1:It-hankepäällikkö