Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja18018.08.2023 

5600-2023 (01 02 00)

Turun ammatti-instituutin TVA:han liittyvät palkantarkistukset 1.8.2023 lukien

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 16.8.2023:

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2022-2025 mukaisesti OVTES:n soveltamisalalla on paikallisesti käytettävänä 1.6.2023 lukien järjestelyerät, joiden suuruus on 0,4 % ja 0,3 % sopimusalan palkkasummasta sekä kehittämisohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä, jonka suuruus on 1,2 % sopimusalan palkkasummasta.

​Henkilöstöjohtaja on 14.6.2023 § 141 päättänyt OVTES:n piiriin kuuluvien 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien ja kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän jakamisen yleisistä periaatteista. Päätöksen mukaan paikallisia järjestelyeriä 1.8.2023 lukien kohdennetaan ensisijaisesti tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

​Ammatillisessa koulutuksen osalta järjestelyeriä on sovittu käytettäväksi TVA-vaativuusluokkien lisien korottamiseen 40 eurolla siten, että vaativuusluokan 2A TVA-osuus olisi 203,23 euroa, vaativuusluokan 2B TVA-osuus 305,26 euroa ja vaativuusluokan 3 TVA-osuus 407,28 euroa. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esityksen suhteen.

​Liitteestä 1 käy ilmi vakanssin uusi tehtäväkohtainen palkka sekä tehtävien vaativuuden arvioinnin avulla määritelty TVA-osuus tehtäväkohtaisesta palkasta 1.8.2023 lukien.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Liite 1​Ammatti-instituutin OVTES:n piiriin kuuluvien opettajan ja opinto-ohjaajan virkojen sekä päätoimisten tuntiopettajien TVA-korotukset 1.8.2023 lukien (Tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)​

Liite 2​Ammatti-instituutin OVTES:n piiriin kuuluvien opettajan ja opinto-ohjaajan virkojen sekä päätoimisten tuntiopettajien TVA-korotukset 1.8.2023 lukien

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteen 1 mukaiset virkojen / päätoimisten tuntiopettajuuksien ja niiden haltijoiden palkantarkistukset tulemaan voimaan 1.8.2023 lukien.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Khenkpa § 180
Liite 1:Ammi opettajien ja opojen TVA-lisät 1.8.2023 lukien (Tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)
Liite 2:Ammi opettajien ja opojen TVA-lisät 1.8.2023 lukien