Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja1217.08.2023 

2612-2021 (02 08 00)

Erityistyölasit, optisesti hiotut suojalasit, näöntarkastukset ja sopimuksen jatkaminen optiokaudella 1.10.2023-30.9.2025

Konsernihallinto, hankintapalvelut, hankinta-asiantuntija Jaana Kaurala:

Hankinnan tausta

Turun kaupungin hankintapäällikön päätöksellä 18.6.2021 § 76 on hankittu erityistyölasit, optisesti hiotut suojalasit, näöntarkastukset ja näönseulonnat Turun kaupungin eri palvelukokonaisuuksien käyttöön Synsam Group Finland Oy:ltä 1.10.2021-30.9.2023.

Hankintasopimuksen mukaan sopimusta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahden vuoden mittaisella optiokaudella.

Synsam Group Finland Oy on osoittanut täyttävänsä tarjouspyynnön vaatimukset sopimuskaudella sekä tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset.

Hankinnan arvonlisäverottomaksi arvoksi on arvioitu noin 15 000 €/vuosi.

Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon sopimusaikana.

Suurimmat hankinnan käyttäjät puoltavat option käyttöönottoa.

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari:

Päätös​Päätän edellä kuvatuin perustein, että erityistyölasien, optisesti hiottujen suojalasien, näöntarkastuksien ja näönseulontojen hankintasopimuksia jatketaan Synsam Group Finland Oy:n kanssa alkuperäisin ehdoin optiokaudelle 1.10.2023-30.9.2025.

Turun kaupunki ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Optiokaudelle solmitaan erillinen hankintasopimus. Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen, oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintajohtaja

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Jaana Kaurala, puhelin 040​ 631 1530

Jakelu

aoSynsam Finland Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX