Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja1117.08.2023 

1256-2023 (02 08 00)

Yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessien läpivienti ja tukipalvelut -hankinnan väliaikainen järjestäminen

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, vastaava rakennuttaja Tuomas Turpeinen, hankintapalveluiden osuus projektipäällikkö Jere Lumikko, 15.8.2023:

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on pyytänyt avoimella hankintamenettelyllä tarjouksia yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessien läpivienti ja tukipalvelujen hankintaan Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden sekä Turun Raitiotie Oy:n käyttöön ajalle 1.7.2023 (tavoite)–31.5.2027, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella.

Tarjoukset saatiin määräaikaan 5.6.2023 klo 11.00 mennessä seuraavilta tarjoajilta: Boost Brothers Oy ja Vison Oy.

Turun kaupungin hankintajohtaja teki hankintapäätöksen 8.6.2023, jossa Boost Brothers Oy ja Vison Oy valittiin palveluntuottajiksi.

Hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 153.1 §:n mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Hankintalain 153.2 §:n perusteella hankinnan väliaikainen järjestäminen ei saa estää sitä, että valittajan vaatimuksesta markkinaoikeuden päätöksellä voidaan:

1.​ ​ ​ ​ kumota hankintayksikön päätös osaksi tai kokonaan;

2.​ ​ ​ ​ kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä; tai

3.​ ​ ​ ​ velvoittaa hankintayksikkö korjaamaan virheellinen menettelynsä.

Hankintayksikön on välttämätöntä tehdä väliaikainen hankintasopimus hankinnasta markkinaoikeusprosessin ajaksi. Hankintaa ei voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Hankinnan väliaikaisen järjestämisen perusteella solmittava väliaikainen hankintasopimus esitetään solmittavaksi Boost Brothers Oy:n kanssa. Markkinaoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden määräämien seuraamusten noudattamiseksi sopimuksiin sisällytetään ehto tilaajan oikeudesta irtisanoa sopimus noudattaen yhden (1) kuukauden, kun markkinaoikeus tai korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa ratkaisunsa. Mikäli tuomioistuin ei päätöksellään aseta hankintalain 154.1 §:n 1‒3 kohdissa lueteltuja ns. ensisijaisia seuraamuksia, jatkuu väliaikainen hankintasopimus voimassa alkuperäisin ehdoin.

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari:

PäätösPäätän, että yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessien läpivienti ja tukipalveluja hankitaan Boost Brothers Oy:ltä väliaikaisella hankintasopimuksella, vireillä olevan markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi, Boost Brothers Oy:n tarjouksessaan antamin hinnoin sekä muuten alkuperäisen tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin.

Hankintayksiköllä on oikeus irtisanoa sopimus noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa, jos markkinaoikeus tai korkein hallinto-oikeus päätyy käyttämään asiassa hankintalain 154 §:n 1 momentin 1‒3 kohdissa lueteltuja ns. ensisijaisia seuraamuksia. Mikäli tuomioistuin ei päätöksellään aseta hankintalain 154.1 §:n 1‒3 kohdissa lueteltuja ns. ensisijaisia seuraamuksia, jatkuu väliaikainen hankintasopimus voimassa alkuperäisin ehdoin.

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen tai hankintaoikaisun perusteella. Hankintayksiköllä on oikeus purkaa sopimus, mikäli hankintapäätös muuttuu tehdyn valituksen tai hankintaoikaisun perusteella.

​Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintajohtaja

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

Lisätiedot: projektipäällikkö Jere Lumikko, 040​ 184 7328

Jakelu

aoBoost Brothers Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX