Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja1017.08.2023 

2792-2018 (02 08 00, 07 01 04)

Jätehuoltopalvelujen biojätteiden osakokonaisuuden sopimuksen jatkaminen ajalle 1.11.2023 - 13.5.2024

Turun kaupunki, hankintapalvelut, projektipäällikkö Jere Lumikko 15.8.2023:

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtaja on päätöksellään 20.4.2021 § 43 valinnut jätehuoltopalvelujen biojätteiden osakokonaisuuden hankinnan (diaari 2792-2018) palveluntuottajaksi 1.11.2021–31.10.2023 ajalle Remeo Oy:n

Sopimusta on tarkoitus jatkaa 1.11.2023 alkaen keräysvastuiden siirtymäajan päättymiseen saakka. Jätehuoltopalvelujen biojätettä koskevan osakokonaisuuden kilpailuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska biojätteiden keräysvastuu siirtyy Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n vastuulle ao. aikataulun mukaisesti.

​Turun alueella biojätetyhjennysten aloitusajankohdat ovat seuraavat:

• Nostoperusteiset (syväsäiliöt) alkavat 1.1.2024

• Takalastattavat: Hirvensalo, Satava ja Kakskerta alkaa 26.2.2024

• Takalastattavat muilla alueilla Turussa alkaa 13.5.2024

Palvelujen saatavuus on tarpeen turvata siihen asti, kunnes keräysvastuu siirtyy.

​Kun otetaan huomioon, että hankintayksikön tulisi aikataulusyiden vuoksi kilpailuttaa uusi palveluntuottaja lyhyelle siirtymäjaksolle, ei kahden lähes päällekkäisen hankinnan järjestämistä voida pitää teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. Vanhaa sopimusta nykyisen palveluntuottajan kanssa on siten tarpeen sopimusmuutoksella jatkaa uuden kilpailutuksen valmistumisen ajaksi.

Sopimusmuutos voidaan tehdä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 136 §:n 2 momentin 5 nojalla, koska kyseessä on vähäarvoinen sopimusmuutos, joka alittaa EU-kynnysarvon ja jonka arvo on pienempi kuin 10 prosenttia alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta eikä muutos vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

Sopimuksen jatkamista koskevan sopimusmuutoksen tekemisen nykyisen palveluntuottajan kanssa on katsottava noudattavan hankintalain 3 §:n mukaisia tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita ottaen huomioon, että biojätteen keräyspalveluja koskeva uuden kilpailutuksen perusteella solmittava hankintasopimus on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian ja että sopimuksen jatkaminen koskee ainoastaan lyhyttä saatavuuden turvaamiseksi välttämätöntä ajanjaksoa.

Turun kaupunki on tiedustellut kirjallisesti Remeo Oy:n halukkuutta jatkaa sopimusta voimassa olevin ehdoin ja hinnoin seuraavasti:

• Nostoperusteiset (syväsäiliöt) 1.11.2023-1.1.2024

• Takalastattavat: Hirvensalo, Satava ja Kakskerta 1.11.2023-26.2.2024

• Takalastattavat muilla alueilla Turussa alkaa 1.11.2023-13.5.2024

Remeo Oy on kirjallisesti ilmoittanut halukkuutensa sopimuksen jatkamiseen.

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari:

Päätös​Päätän, että jätehuoltopalvelujen biojätteiden osakokonaisuuden hankintaa koskevaa sopimusta jatketaan Remeo Oy:n kanssa voimassa olevin ehdoin ja hinnoin seuraavasti:

​• Nostoperusteiset (syväsäiliöt) 1.11.2023-1.1.2024

• Takalastattavat: Hirvensalo, Satava ja Kakskerta 1.11.2023-26.2.2024

• Takalastattavat muilla alueilla Turussa alkaa 1.11.2023-13.5.2024

​Hankintayksikköä sitova sopimusmuutos eivät synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimusliitteen allekirjoittamisella.

Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

​Hankintasopimukset​ voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.​

​Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

​​

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintajohtaja

​Oikaisuohje ja valitusosoitus ovat liitteenä.

​Lisätietoja: projektipäällikkö Jere Lumikko, 040​ 184 7328

Jakelu

aoRemeo Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX