Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö23721.08.2023 

5441-2023 (01 01 00)

Kahden projektipäällikön toimen (409211 ja 401576) tehtävänimikkeen muuttaminen

Strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila, projektitoimiston päällikkö Matti Mäkelä 10.8.2023:

Turun kaupungin konsernihallinnon kehittämispalveluiden projektitoimiston kahden projektipäällikön (vakanssinumerot 409211 ja 401576) tehtävät ovat olennaisesti muuttuneet ja vakanssien tehtäväkuvaukset on päivitetty. Ko. projektipäälliköiden palkantarkistus on tehty kesäkuussa 2023 paikallisten erien myötä ja samalla tehtävän vaativuusluokka on päivitetty.

​Molemmilla projektipäälliköillä on vastuullaan oman tiimin vetämisen lisäksi oman projektisalkun toiminnan koordinointi ja kehittäminen (ml. salkkuun liittyvien uusien kehittämishankkeiden suunnittelu ja ulkopuolisen rahoituksen etsiminen) sekä erikseen sovittavien projektien johtaminen.

​Tehtävät ovat muuttuneet vaativimmiksi viime vuoden aikana. Omien salkkujen lisäksi vastuulle on omassa tiimissä tullut myös muiden palvelualueiden ja -kokonaisuuksien ulkopuolisen rahoituksen hankkeiden yhteistyöstä ja kehittämisestä vastaaminen.

​Ko. projektipäälliköiden vastuulla oleviin projektikokonaisuuksiin kuuluu keskimäärin ajankohdasta riippuen 20-30 projektia. Normaalisti projektipäälliköillä on projektien laajuudesta ja muusta vaativuudesta riippuen vastuullaan 1-3 projektia.

​Edellä esitetyn vuoksi on perusteltua muuttaa ko. toimien nimike projektipäälliköstä hankepäälliköksi. Hankepäällikön tehtävänimike kuvaa nykyistä nimikettä paremmin tehtävän luonnetta ja työtehtäviä. Vastaava käytäntö on käytössä IT-palveluissa ja kärkihankkeissa, joten nimikkeen muutos myös yhtenäistäisi kaupungin sisäisiä käytäntöjä.​

​Nimikemuutoksella ei ole htv- tai budjettivaikutuksia.

​Hallintojohtaja Jukka Varonen puoltaa muutosta.

Ehdotus​Esitämme, että konsernihallinnon kehittämispalvelut vastuualueella olevien kahden projektipäällikön toimen (vakanssinumerot 409211 ja 401576) tehtävänimikkeet muutetaan hankepäälliköksi 1.9.2023 alkaen.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 11.8.2023:

​Hallintojohtaja Jukka Varonen, strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila ja projektitoimiston päällikkö Matti Mäkelä ovat esittäneet, että konsernihallinnon kehittämispalveluiden projektitoimiston kahden projektipäällikön toimen (vakanssinumerot 409211 ja 401576) tehtävänimike muutetaan hankepäälliköksi 1.9.2023 alkaen.

​Esityksessä on todettu, että projektipäälliköiden (vakanssinumerot 409211 ja 401576) tehtävät ovat olennaisesti muuttuneet ja vakanssien tehtäväkuvaukset on päivitetty. Ko. projektipäälliköiden palkantarkistus on tehty kesäkuussa 2023 paikallisten erien myötä ja samalla tehtävän vaativuusluokka on päivitetty. Molemmilla projektipäälliköillä on vastuullaan oman tiimin vetämisen lisäksi oman projektisalkun toiminnan koordinointi ja kehittäminen (ml. salkkuun liittyvien uusien kehittämishankkeiden suunnittelu ja ulkopuolisen rahoituksen etsiminen) sekä erikseen sovittavien projektien johtaminen.

​Projektipäälliköiden vastuulle on tullut myös muiden palvelualueiden ja -kokonaisuuksien ulkopuolisen rahoituksen hankkeiden yhteistyöstä ja kehittämisestä vastaaminen. Ko. projektipäälliköiden vastuulla oleviin projektikokonaisuuksiin kuuluu keskimäärin ajankohdasta riippuen 20-30 projektia. Normaalisti projektipäälliköillä on projektien laajuudesta ja muusta vaativuudesta riippuen vastuullaan 1-3 projektia.

​Edellä esitetyillä perusteilla on perusteltua muuttaa ko. toimien nimike projektipäälliköstä hankepäälliköksi. Nimikemuutoksella ei ole htv- tai budjettivaikutuksia.

​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu eikä esitykseen ole huomautettavaa. Projektipäälliköiden toimien nimike voidaan muuttaa esitetyllä tavalla.

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan työsopimussuhteisten toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä toimien tehtävänimikkeen muuttamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupungin konsernihallinnon kehittämispalveluiden projektipäälliköiden toimien (vakanssinumerot 409211 ja 401576) tehtävänimike muutetaan siten, että tehtävänimike on hankepäällikkö 1.9.2023 alkaen.

​Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX