Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja815.08.2023 

3661-2023 (02 08 00)

Jäähallien, ulkojääkenttien ja -ratojen jäähdytyslaitteiden päivystyspalvelu, huolto- ja korjaustyöt 1.10.2023 - 30.9.2026

Hankinta-asiantuntija Kirsi Mäntynen 15.8.2023:

 

Hankinnan tausta

 

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on pyytänyt avoimella hankintamenettelyllä tarjouksia jäähallien, ulkojääkenttien ja -ratojen (Impivaaran jäähalli, Varissuon jäähalli, Kupittaan luistelurata, Parkin kenttä sekä "Kupittaa Kolmonen") jäähdytyslaitteiden päivystyspalvelu, huolto- ja korjaustöiden hankintaan ajalle 1.10.2023 30.9.2026, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) vuodella ajalle 1.10.2026 30.9.2027.

 

Hankinnassa on kysymys palveluhankinnasta, joka ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) EU-kynnysarvot (EU-hankinta).

 

Hankintaa koskeva EU-hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi HILMA-ilmoituskanavassa 31.5.2023 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, EU:n virallisen lehden (EUVL) täydennysosassa (S-osa) sekä Tenders Electronic Daily (TED) -tietokannassa. Tarjouspyyntö liitteineen lähetettiin julkaistavaksi samana päivänä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/turku.

 

Hankinnasta esitettyihin kysymyksiin vastattiin Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa 5.6.2023 ja 8.6.2023. Kysymyksiin annettujen vastausten perusteella hankinnasta lähetettiin julkaistavaksi korjausilmoitus 9.6.2023.

 

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattiin tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset sekä hankinnan kohde ja palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että vaihtoehtoisia tarjouksia ja osatarjouksia ei hyväksytä.

 

Tarjous liitteineen tuli jättää suomen kielellä.

 

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo vuodessa on noin 100 000 euroa. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai arvoon sopimuskauden aikana.

 

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankinnasta tehdään puitesopimus yhden (1) Palveluntuottajan kanssa.

 

Tarjoukset saatiin määräaikaan Annettuun määräaikaan, 4.8.2023 klo 11.00, mennessä tarjouksen toimittivat:

Johnson Controls Finland Oy

Suomen Teollisuuskylmä Oy

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajien soveltuvuuden arviointi, 2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja 3) tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta.

 

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

 

Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien edellytykset suoriutua hankinnan tuottamisesta. Tätä arvioitiin tarjoajille asetetuilla soveltuvuusvaatimuksilla.

 

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84‒86 §:ssä tarkoitettuja vaati-muksia. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

 

Molemmat tarjoajat ovat vakuuttaneet täyttävänsä tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset.

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

 

Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjoukset tarkistettiin suhteessa niihin vaatimuksiin, joita tarjouspyynnössä edellytettiin.

 

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen pois tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen pois tarjouskilpailusta.

 

Arvioinnissa todettiin tarjousten täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset.

 

Tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta

 

Tarjouspyynnössä valinnan perusteeksi ilmoitettiin, että annetuista tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Arviointiperusteina olivat tuntihinta normaalina työaikana (klo 7.00 - 16.00), tuntihinta normaalin työajan jälkeen arki-iltaisin, tuntihinta arkilauantaisin ja tuntihinta pyhäpäivinä. Vertailussa käytettiin tarjouspyynnössä ilmoitettuja määriä.

 

 

Tarjoaja

Kokonaishinta

€ (Alv 0 %)

Sijoitus

Suomen Teollisuuskylmä Oy

55 250,00

1.

Johnson Controls Finland Oy

91 500,00

2.

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.

 

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän, että jäähallien, ulkojääkenttien ja -ratojen (Impivaaran jäähalli, Varissuon jäähalli, Kupittaan luistelurata, Parkin kenttä sekä "Kupittaa Kolmonen") jäähdytyslaitteiden päivystyspalvelu, huolto- ja korjaustöiden palveluntuottajaksi valitaan ajalle 1.10.2023 – 30.9.2026 Suomen Teollisuuskylmä Oy tarjotuilla hinnoilla sekä muuten tarjouksen mukaisin ehdoin.

 

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

 

Mahdollisesta option käytöstä päätetään erikseen.

 

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

 

 

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintajohtaja

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

 

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Kirsi Mäntynen, puhelin 044 907 5894

 

 

Jakelu

aoJohnson Controls Finland Oy
aoSuomen Teollisuuskylmä Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX