Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja917.08.2023 

3444-2023 (02 08 00)

Raskaan kaluston huoltopalvelujen hankinta

Turun ammatti-instituutti, koulutuspäällikkö Henry Koskinen, ammatillinen ohjaaja Rami Ojala ja hankintapalveluiden osuus projektipäällikkö Jere Lumikko 14.8.2023:

Hankinnan tausta

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on pyytänyt avoimella hankintamenettelyllä tarjouksia raskaan kaluston huolto- ja korjauspalveluthankintaan Turun kaupungin eri palvelukokonaisuuksien käyttöön ajalle 1.9.2023 (tavoite)–31.8.2025, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella.

​Hankinnassa on kysymys palveluhankinnasta, joka ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) EU-kynnysarvot (EU-hankinta).

​Hankintaa koskeva EU-hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi HILMA-ilmoituskanavassa 17,2, osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, EU:n virallisen lehden (EUVL) täydennysosassa (S-osa) sekä Tenders Electronic Daily (TED) -tietokannassa. Tarjouspyyntö liitteineen lähetettiin julkaistavaksi samana päivänä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/turku.

​Hankinnasta esitettyihin kysymyksiin vastattiin Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa 14.7.2023.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattiin tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset sekä hankinnan kohde ja palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset. Lisäksi tarjouspyynnössä kuvattiin pisteytettävät laatuvaatimukset. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että vaihtoehtoisia tarjouksia ja osatarjouksia ei hyväksytä.

Tarjous liitteineen tuli jättää suomen kielellä.

Hankinnan ennakoitu arvo vuodessa on noin 125 000 €. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai arvoon sopimuskauden aikana.

​Hankinta on jaettu kolmeen (3) eri osakokonaisuuteen seuraavasti:

1) Kuorma- ja linja-autojen huollot ja korjaukset

2) Perävaunujen ja lisälaitteiden huollot ja korjaukset

3) Työkoneiden huollot ja korjaukset

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankinnasta tehdään kirjalliset sopimukset osakokonaisuuksittain kahden (2) palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottajia käytetään etusijajärjestyksessä.

Tarjoukset saatiin määräaikaan 8.8.2023 klo 11.00 mennessä seuraavilta tarjoajilta: Pekant Lieto Oy, Raskone Oy.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajien soveltuvuuden arviointi, 2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja 3) tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

​Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien edellytykset suoriutua hankinnan tuottamisesta. Tätä arvioitiin tarjoajille asetetuilla soveltuvuusvaatimuksilla.

​Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84‒86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Kaikki tarjoajat ovat vakuuttaneet täyttävänsä tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjoukset tarkistettiin suhteessa niihin vaatimuksiin, joita tarjouspyynnössä edellytettiin.

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen pois tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen pois tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnön mukaan osa-alueen 1 kalustoluetteloon tuli syöttää huoltojen hinnat, joiden perusteella muodostui vertailuhinta. Tarjouspyynnössä todettiin, että hintaliite on täytettävä kokonaisuudessaan ja mikäli jotain​ kohtaa ei ole täytetty, tarjous voidaan sulkea pois kilpailusta. Pekant Lieto Oy:n tarjouksessa osa-alueen 1 hintaliite on täytetty puutteellisesti, eikä vertailuhintaa voitu laskea. Pekant Lieto Oy:n tarjous ei täten ole osa-alueen 1 osalta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen, minkä vuoksi se tulee hankintalain 74 §:n perusteella sulkea tarjouskilpailun osa-alueesta 1 tarjouspyyntöä vastaamattomana, eikä sitä oteta mukaan tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuun ja valintaan osa-alueen 1 osalta.

​Toisen tarjoajan tarjouksen todettiin täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta

Tarjouspyynnössä valinnan perusteeksi ilmoitettiin, että pisteitä annetaan seuraavasti:

1. Hinta, enimmäispisteet 90.

Halvin tarjottu hinta € / päivä, vertailussa enimmäispisteet 90. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan (halvin / vertailtava hinta x 90).

2. Laatu, enimmäispisteet 10.

Suurimman varaosien alennusprosenttien keskiarvon antanut tarjoaja saa enimmäispisteet (10 pistettä) ja muut suhteessa suurimpaan.

​Pisteet muodostuivat seuraavasti:

​Osa-alue 1 - Kuorma- ja linja-autojen huollot ja korjaukset:

Vertailua ei voitu tehdä, koska saatiin vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous.

Osa-alue 2 - Perävaunujen ja lisälaitteiden huollot ja korjaukset:

Tarjoaja

Vertailussa käytetty kokonaishinta

Hintapisteet

Laatupisteet

Kokonaispisteet

Sija

Pekant Lieto Oy

51621,25

77,1

10

87,1

2

Raskone Oy

44225,00

90

4,997

94,997

1

​Osa-alue 3 - Työkoneiden huollot ja korjaukset:

Tarjoaja

Vertailussa käytetty kokonaishinta

Hintapisteet

Laatupisteet

Kokonaispisteet

Sija

Pekant Lieto Oy

45113,00

85,04

10

95,04

1

Raskone Oy

42625,00

90

4,997

94,997

2

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari:

Päätös Päätän edellä esitetyin perustein, että Pekant Lieto Oy:n tarjous suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle osakokonaisuuden 1 osalta, koska tarjous on tarjouspyynnön vastainen.

Raskaan kaluston huolto- ja korjauspalvelut hankinnan palveluntuottajat ajalle 1.9.2023 (tavoite) – 31.8.2023 valitaan seuraavasti:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ Osa-alue 1: Raskone Oy

-​ ​ ​ ​ ​ ​ Osa-alue 2: Ensisijainen palveluntuottaja Raskone Oy, toissijainen palveluntuottaja Pekant Lieto Oy

-​ ​ ​ ​ ​ ​ Osa-alue 3: Ensisijainen palveluntuottaja Pekant Lieto Oy, toissijainen palveluntuottaja Raskone Oy

tarjotuilla hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin.

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

​Mahdollisesta option käyttöönotosta päätetään erikseen.

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

​Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintajohtaja

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

​Lisätiedot: projektipäällikkö Jere Lumikko, p.040 184 7328

Jakelu

aoPekant Lieto Oy
aoRaskone Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX