Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö23414.08.2023 

15155-2021 (00 01 00, 02 08 00, 07 01 04, 00 00 01)

Turun kaupungin antamien selvitysten täydennys Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tekemän tietopyynnön johdosta

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami, lakimies Sanni-Sofia Nieminen ja avustava lakimies Katariina Jokinen 10.8.2023:

Asian tausta

Turun kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen toiminnat siirtyivät Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle osana sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoiminnan uudistusta 1.1.2023 alkaen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on toimittanut Turun kaupungille tietopyynnön 16.12.2021 lakisääteisen selvityksen tekemiseen koskien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tehtävien, henkilöstön ja tietojen siirtoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

Turun kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksen 7.2.2022 § 52 perusteella antanut Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle voimaanpanolain 26 §:n 1 momentin mukaisen selvityksen voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.​​

Kaupunki on omistajaohjausjohtajan päätöksellä 22.6.2022 § 2 ja kaupunginhallituksen päätöksellä 5.12.2022 § 503 antanut voimaanpanolain 26 §:n 3 momentin mukaisen täydentävän selvityksen siirtyvistä sopimuksista ja omaisuudesta sekä toimitiloja koskevat tiedot vuokrasopimusten muodostamiseksi.​

Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.12.2022 § 503 valtuuttanut kansliapäällikön päättämään vaadittavista täydennyksistä selvityksiin.

Siirtyviä sopimuksia koskevat tiedot

Turun kaupunki on todennut tarpeelliseksi täydentää aikaisemmin antamaansa selvitystä siirtyvien sopimusten osalta.

Liitteissä 1 ja 2 on päivitetty selvitys siirtyvistä sopimuksista. Selvityksessä on huomioitu aikaisempien selvitysten pohjalta kerätyt sopimukset, lisätty uusia sopimuksia sekä poistettu päättyneitä tai ei-siirrettävissä olevia sopimuksia. Selvityksessä on huomioitu sopimukset, joiden on katsottu olevan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoiminnan keskeytyksettömän jatkon kannalta välttämättömiä.​

Yhteishankintasopimusten ja yhteiskäyttöisten IT-järjestelmiä koskevien sopimusten osalta kaupunki on tehnyt hyvinvointialueelle ehdotuksen sopimusten jaettavuudesta, ja näiden sopimusten jakamisesta käydään vielä neuvotteluita osapuolten välillä.

Liite 1Siirtyviä sopimuksia koskevat tiedot

Liite 2Alpen salassa pidettävät sopimukset, salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 7 ja 20 kohdat

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki antaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveystoimea ja pelastuslaitosta koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n 3 momentin mukaisen täydennyksen siirtyvien sopimusten (liitteet 1 ja 2) osalta.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

täydVarsinais-Suomen hyvinvointialue
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, lakipalvelut
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 234
Liite 1:Siirtyviä sopimuksia koskevat tiedot
Liite 2:Alpen salassa pidettävät sopimukset, salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 7 ja 20 kohdat