Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö23314.08.2023 

5419-2023 (00 01 01, 02 08 00)

Pienhankintojen ja puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen ohjeistuksen päivitys

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari, projektipäällikkö Sari Holmberg, projektipäällikkö Jere Lumikko ja lakimies Sanni-Sofia Nieminen:

Turun kaupungin voimassa oleva Pienhankinnat ja puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat -ohjeistus hyväksyttiin otettavaksi käyttöön 19.2.2021​ (kaupunginjohtaja 19.2.2021 § 55) ja siihen tehtiin käyttöönotettujen pienhankinta- ja sopimushallintajärjestelmän myötä täsmennyksiä (kansliapäällikkö 12.01.2022 § 16).

​Ohjeistuksen käyttöönottoa ja pienhankintajärjestelmän käyttöä on tuettu seuraavilla toimenpiteillä:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ pienhankintajärjestelmän ja ohjeistuksen koulutusta ja harjoitusta tunnistetuille pienhankintojen tekijöille,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ hankintasuunnittelijat, hankinta-asiantuntijat ja projektipäälliköt ovat toimineet tukena pienhankintojen ja minikilpailutusten tekemisessä,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ hankintapalveluista on nimetty järjestelmälle tukiyhteyshenkilö ja luotu valmiit mallipohjat tarjouspyynnöstä ja sopimusluonnoksesta järjestelmään

Syksyllä 2023 toteutetaan hankintapalveluiden Vastuullinen hankkija -koulutus, joka tulee sisältämään muun muassa pienhankintojen kouluttamisosion.

Konsernihallinnon hankintapalvelut ja lakipalvelut ovat yhteistyössä tehneet ohjeistukseen tarvittavia täsmennyksiä käytännössä esiin tulleiden kysymysten pohjalta. Täsmennetyssä ohjeessa on tarkemmin kuvattu

​-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ minikilpailutus dynaamisessa hankintajärjestelmässä,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ muutoksenhaku dynaamisessa hankintajärjestelmässä tehdyn hankintapäätöksen osalta,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ hankintapäätösten tiedoksianto Cloudian kautta,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ suorahankinnan perusteet (kun tarjouksia ei ole saatu),

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ linkkien päivitys uuteen Metkuun,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ pienhankintaprosessin kuvion selkeyttäminen ja

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ muutoksenhakuohjeita ja hankinta-asiakirjojen julkisuutta käsittelevät kokoavat taulukot.

​Lisäksi ohjeistuksesta on tehty saavutettava.

​Esitämme että päivitetty ohjeistus hyväksytään ja otetaan käyttöön 1.8.2023. Konsernihallinnon hankintapalvelut -vastuualue tulee tukemaan konsernihallintoa ja palvelukokonaisuuksia ohjeistuksen, pienhankintoihin ja minikilpailutuksiin liittyvien sähköisten järjestelmien käyttöönotossa sekä ohjeistuksen soveltamisessa ja järjestelmien myöhemmässä käytössä.

​Hallintosäännön 42 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikön tehtävän on antaa koko kaupunkia koskevia ohjeita ja määräyksiä niissä asioissa, joita ei ole annettu muun viranomaisen tehtäväksi.

Liite 1​Pienhankintaohje, pienhankinnat ja minikilpailutukset -ohjeistus

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteenä 1 olevan Turun kaupungin ’’Pienhankintaohje, pienhankinnat ja minikilpailutukset'’ -ohjeistuksen. Kaupunkitasoinen ohje tulee voimaan 1.8.2023 alkaen, ja se sitoo kaikkia palvelukokonaisuuksia ja konsernihallintoa.

​Päätin samalla kumota edellisen Pienhankinnat ja puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat -ohjeistuksen (kaupunginjohtaja 19.2.2021 § 55) ja (kansliapäällikkö 12.1.2022 § 16).

​​

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

ohjeElinvoiman palvelukokonaisuus
tiedHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
ohjeKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunginhallituksen konsernijaosto
tiedKaupunginhallitus
ohjeKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
ohjeKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, hankintapalvelut
tiedKonsernihallinto, lakipalvelut
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
ohjeKulttuurin palvelukokonaisuus
ohjeLasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus
ohjeLiikunnan palvelukokonaisuus
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
ohjeRevisiotoimisto
tiedTarkastuslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Konha § 233
Liite 1:Pienhankintaohje, pienhankinnat ja minikilpailutukset -ohjeistus