Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus29414.08.202313

3797-2020 (10 03 02, 02 08 02, 10 02 03, 02 08 00)

Turun musiikkitalon toteutussuunnitelman hyväksyminen ja siirtyminen toteutusvaiheeseen, investointipäätös (Kv)

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuustolle esitetään Turun musiikkitalon toteutussuunnitelman ja esitettyjen liitteiden hyväksymistä. Allianssissa siirrytään tämän jälkeen toteutusvaiheeseen. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kansliapäällikön hyväksymään allianssin toteutusvaiheen tilauksen liitteineen. Kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi esitettävä allianssin kokonaiskustannus on 90.544.178 euroa (alv 0 %) (rakennuskustannusindeksin tasossa 3/2023) ja se on indeksitarkastelun jälkeen sama kuin hankesuunnitteluvaiheen päättyessä esitetty kokonaiskustannusarvio. Projektin tavoitekustannus, joka ei sisällä tilaajan riskivarausta, tilaajan rakennuttamiskustannuksia eikä bonuspoolia, on 80.388.112 euroa (alv 0 %).

Kh § 294

Kaupunkirakentamisjohtaja, Turun musiikkitalon allianssin johtoryhmän puheenjohtaja Kimmo Suonpää, johtava kaupunginlakimies Laura Klami ja kaupunginlakimies Riikka Lehtimäki:

Turun musiikkitalon toteutussuunnitelman valmistuminen

Turun musiikkitalo Fuugan allianssihankkeen toteutussuunnitelma on valmistunut. Allianssin kehitysvaiheen (KAS-vaihe) tarkoituksena on laatia Turun musiikkitalon hankesuunnitelma, tekniset suunnitelmat, kustannusarvio, aikataulut eri vaiheille, analyysi riskeistä ja mahdollisuuksista ja luoda hankkeen tavoitteille mittaristot.

KAS-vaihe on jakautunut kahteen vaiheeseen: hankesuunnitteluvaiheeseen ja toteutussuunnitteluvaiheeseen. Nyt päätettäväksi esitettävä toteutussuunnitelma liitteineen kuvaa tavan, jolla allianssi toimii sekä käytännöt, joita noudattaen saavutetaan se toiminnan taso, josta on yhteisesti sovittu tilaajan ja allianssiryhmittymän välillä. Toteutussuunnitelmaan on kerätty kaikki projektin oleelliset työskentelytavat, työkalut ja ohjeistus, joilla sovittuihin tavoitteisiin päästään. Toteutussuunnitelmassa kuvataan myös se tulosaineisto, jolla toiminnan tasoa voidaan seurata, mitata ja raportoida.

Turun musiikkitalo Fuuga on monipuolinen, korkeatasoinen ja elämyksellinen musiikkitalo kaupungin ytimessä ja se on Turun filharmonisen orkesterin koti. Musiikkitalo tarjoaa maailmanluokan akustiset olosuhteet orkesterimusiikin esittämiseen ja nykyaikaisen toimintaympäristön monipuolisten tapahtumien järjestämiseen ja erilaisten yleisöryhmien tavoittamiseen. Musiikkitalo

on avoin ja aktiivinen paikka kaikille kaupunkilaisille sekä kotimaisille että ulkomaisille vierailijoille. Musiikkitalo täyttää yleisö- ja taustatiloiltaan korkealaatuisen musiikkitoiminnan vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa.

Tavoitekustannus ja kokonaiskustannus

Kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi esitettävä allianssin kokonaiskustannus on 90.544.178 euroa (alv 0 %) (rakennuskustannusindeksin tasossa 3/2023) ja se vastaa hankesuunnitteluvaiheen päättyessä esitettyä kokonaiskustannusarviota 89.014.550 euroa (alv 0 %) (rakennuskustannusindeksi 8/2022) indeksitarkastelun jälkeen.

Projektin tavoitekustannus, joka ei sisällä tilaajan riskivarausta, tilaajan rakennuttamiskustannuksia eikä bonuspoolia, on 80.388.112 euroa (alv 0 %) sisältäen palveluntuottajan jo laskutetut kehitysvaiheen kustannukset ja arvioidut toteutusvaiheen kustannukset (alv 0 %) sekä allianssin riskivarauksen. Tavoitekustannus sisältää palvelutuottajan korvattavat kustannukset ja palkkion. Tavoitekustannus sisältää myös palveluntuottajan jälkivastuuajan tehtävät ja varaukset. Tämä vastaa hintatasotarkastelun jälkeen hankesuunnitteluvaiheen päättyessä kerrottua projektin tavoitekustannusta 79.041.000 euroa (alv 0 %) (rakennuskustannusindeksi 8/2022).

Toteutusvaiheen aikana indeksitarkastukset tehdään vuosittain kesäkuun hintatason tilanteeseen/pistelukuun. Kokonaiskustannus sisältää rakentamishankkeen kehitys-, toteutus- ja jälkivastuuvaiheen kustannukset lisättynä tilaajan rakennuttamiskustannuksilla, bonuspoolilla ja riskivarauksella.

Toteutussuunnitelman hyväksyminen ja siirtyminen toteutusvaiheeseen

Toteutussuunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto. Toteutusvaiheeseen siirtymisestä tehdään toteutusvaiheen tilaus. Tämän jälkeen hankkeessa siirrytään toteutusvaiheeseen, jossa osapuolet Turun kaupunki, Hartela Länsi-Suomi Oy, PES-Arkkitehdit Oy ja WSP Finland Oy toteuttavat projektin toteutussuunnitelman.

Toteutusvaihe käsittää rakentamisen, käyttöönoton ja näitä seuraavan jälkivastuuajan.

Aikaisemmat päätökset

Tarveselvitys

Kaupunginhallitus päätti 27.5.2019 § 228 hyväksyä Turun konserttitalon peruskorjauksesta sekä uudisrakentamisesta laaditut tilatarveselvitykset. Samalla kaupunginhallitus päätti, että Turun konserttitalon hankesuunnitteluvaiheeseen siirrytään uudisrakennusvaihtoehdon mukaisella mallilla. Kaupunginhallitus päätti, että Turun konserttitalon korvaavan uudisrakennuksen sijaintipaikkojen vaihtoehdot tuodaan kaupunginhallituksen ratkaistavaksi hankesuunnitelman valmistelun yhteydessä ja Aninkaistenkatu 7–9 kiinteistön osalta käynnistetään neuvottelumenettelyyn perustuvaa tontinluovutuskilpailu siten, että luovutuksen seurauksena muodostuva uuden konserttitalon nettokustannus on tiedossa viimeistään hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Sijaintipaikka

Kaupunginhallitus päätti 6.4.2020 § 142, että Turun uuden konserttitalon sijaintipaikaksi valitaan Aurajoen itärannan Itsenäisyydenaukio, ja että kohdetta koskeva asemakaavanmuutos käynnistetään välittömästi, uuden konserttitalon hankintamenettelynä käytetään allianssimallia, ja että hankinnan kriteerit, hankintaprosessi sekä tilaajan tavoitteet ja budjetti valmistellaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Uudisrakennushankkeen tilaajan tavoitteet, allianssi ja valmisteluvaiheen budjetti

Kaupunginhallitus päätti 8.6.2020 § 249 käynnistää Turun konserttitalon allianssihankinnan. Kaupunginhallitus asetti allianssin muodostamista ja jatkosuunnittelua ohjaavat tilaajan tavoitteet sekä vahvisti allianssikumppanin soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet sekä lopullisten tarjousten vertailuperusteet. Kaupunginhallitus hyväksyi hankinnan valmisteluvaiheen budjetiksi 160.000 € sisältäen palkkiot ehdotuksista 75.000 € ja konsultointi- yms. kustannukset 85.000 €. Edelleen kaupunginhallitus totesi, että lopullinen hankesuunnitelma ja siihen liittyvä tavoitekustannus saatetaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi hankesuunnitelman hyväksymisvaiheessa siten, että investointipäätös ja toteutusvaiheeseen siirtyminen tapahtuu asemakaavan saatua lainvoiman.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen kaupunginjohtaja 25.9.2020 § 229 päätti uudisrakennushankkeen hankinnan keskeyttämisestä ja käynnistämisestä uudelleen. Soveltuvuusvaatimuksia täsmennettiin siten, että vaatimusten muodostama kokonaisuus toteuttaa hankintalain mukaisia kilpailua edistäviä tavoitteita.

Edelleen kaupunginjohtaja päätti 11.11.2020 § 271, että Turun konserttitalon uudisrakennushankkeen valmisteluvaiheen budjettia korotetaan 165.000 eurolla siten, että korotus ei vaikuta hankkeen kokonaiskustannuksiin eikä tavoitehintaa koroteta.

Hankintapäätös ja allianssisopimuksen hyväksyntä

Kaupunginvaltuusto päätti 18.10.2021 § 234, että Turun konserttitaloa koskevan tarjouskilpailun voittajaksi valitaan tarjouksestaan parhaat pisteet saanut ryhmittymä Harmonia (Hartela Länsi-Suomi Oy, PES-Arkkitehdit Oy, WSP Finland Oy ‒ nimettynä alihankkijana Laidun-design Oy). Kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla Turun konserttitaloa koskevan allianssisopimuksen ja päätti, että konserttitaloa koskeva hankesuunnitteluvaihe käynnistetään.

Asemakaavanmuutos ja tonttijako/tonttijaonmuutos

Asemakaavanmuutosehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.3.2022 § 45. Kaavaehdotuksesta jätettiin neljä valitusta Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa 30.11.2022, H2010/2022. Turun hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Turun uuden konserttitalon asemakaavasta katsoen päätöksessään, että Turun kaupunginvaltuuston päätös asemakaavasta on lainmukainen. Hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta korkein hallinto-oikeus päätti 26.1.2023, ettei se tutki valituslupahakemusta. Valituslupahakemus oli saapunut myöhässä ja jätettiin tutkimatta.

Turun musiikkitalon hankesuunnitelman hyväksyminen

Turun kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2022 § 233 hyväksyä musiikkitalon hankesuunnitelman ja päätti, että allianssissa siirrytään toteutussuunnitteluvaiheeseen ja valtuutti kansliapäällikön hyväksymään toteutussuunnitteluvaiheen tilauksen. Samalla Turun kaupunginvaltuusto päätti tilata allianssisopimuksen mukaisina laajuuden muutoksina kattomaailman rakentamisen, varavoimakoneen hankinnan, näyttämömekaniikan hankinnan ja muuntamon siirron, joiden alustava kustannus oli yhteensä 6.267.000 euroa. Laajennus hyväksyttiin sillä ehdolla, että se ei nosta taloussuunnitelmakauden kokonaisinvestointibudjettia ja laajennuksen kattomaailma on avoin kaikille kuntalaisille myös musiikkitalon tilaisuuksien ulkopuolisina aikoina. Valtuusto päätti hyväksyä musiikkitalohankkeen kokonaiskustannusarvioksi 89.014.550 euroa (rakennuskustannusindeksi 8/2022) sisältäen edellä esitetyt laajuuden muutokset. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että jatkosuunnittelun aikana varmistetaan musiikkitoiminnan monimuotoisuudelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja että hankkeen kokonaiskustannusarvio sidotaan rakennuskustannusindeksiin allianssin johtoryhmän esityksen mukaisesti.

Konserttitalon katsomo on mitoitettu noin 1.300 hengen yleisölle. Portaittain säädettävä esiintymislava mitoitetaan vähintään 95 soittajalle. Saliin suunnitellaan alaslaskettava osa, joka toimii orkesterisyvennyksenä ja lavan laajennuksena. Konserttisalitekniikka on monipuolista ja korkealaatuista.

Lisäksi konserttitalon on suunniteltu tasalattiainen, noin 315 katsojalle mitoitettu monitoimisali, joka soveltuu monipuoliseen musiikkitoimintaan ja toimii myös orkesterin harjoitussalina.

Tilaohjelmassa on huomioitu harjoitus-, yleisö- ja henkilökunnan tiloilta tarvittavat ominaisuudet, aulapalvelut ja myymälä, kahvila/ravintola sekä logistiikan ja varastoinnin tarpeet.

Hankkeen avaintavoitteita ovat:

-​ Monipuolinen konserttitalo​

-​​ Huipputason akustiikka​

-​​ Korkealaatuinen arkkitehtuuri​

-​​ Ensiluokkainen asiakaskokemus ja inspiroiva työympäristö​

-​​ Turvalliset ja terveelliset tilat sekä edulliset käyttökustannukset​

-​​ Vähähiilinen ja energiatehokas​

-​​ Rakennuksen elinkaari 100 vuotta​

-​​ Turvallinen toteutus ja kosteuden hallinta​

-​​ Konserttitalon käyttöönotto aikataulussa​

-​​ Tavoitekustannuksen saavuttaminen.​

Hankkeen tavoitteiden huomioiminen hankesuunnitteluvaiheessa on kuvattu hankesuunnitelman liitteessä 11, TVD – tilaajan tavoitteisiin suunnittelu.​

Hankesuunnitteluvaiheessa on lisäksi tutkittu hanketta riskienhallinnan näkökulmasta. Merkittävimmäksi riskiksi on tunnistettu kustannusten nousu.

Toteutussuunnitteluvaiheen tilaus

Turun kaupungin kansliapäällikkö päätti 22.12.2022 § 414 hyväksyä Turun musiikkitalon toteutussuunnitteluvaiheen tilauksen sekä alun perin toteutusvaiheeseen sisältyneen suunnittelutyön hankinnan toteutussuunnitteluvaiheessa enintään 950.000 euron (indeksi 8/2022) arvosta siten, että lisäyksellä ei ole allianssin tavoitehintaa korottavaa vaikutusta. Kansliapäällikkö oikeutti johtavan kaupunginlakimiehen tekemään toteutussuunnitteluvaiheen tilaukseen mahdollisia täsmennyksiä. Tällaiset täsmennykset eivät olleet tarpeen, vaan tilaus allekirjoitettiin kansliapäällikön tekemän päätöksen mukaisena.

Toteutussuunnitteluvaiheen tilauksen mukaan toteutussuunnitteluvaiheen tehtävät oli tarkoitus suorittaa 05/2023 mennessä ja koko toteutussuunnitteluvaihe oli tarkoitus saada päätökseen 06/2023. Tavoitteena oli ollut jatkaa rakentamisen valmistelua ja suunnittelua Toteutusvaiheeseen siirtymiseksi Toteutusvaiheen alkamiseen saakka.

Suunnittelua oli kuitenkin allianssin johtoryhmän päättämällä tavalla ollut perusteltua jatkaa kesällä 2023. Allianssi on työskennellyt allianssiperiaatteiden mukaisesti kehitysvaiheessa siten, että suunnitelmien ja suunnitelmaratkaisujen kehittyessä ja tarkentuessa tavoitekustannukseen ja muihin asetettuihin tavoitteisiin on päästy. Suunnitelmia kehitetään ja arvoa rahalle tuottavia innovaatioita tehdään edelleen myös toteutusvaiheen aikana, jolla tavoitellaan mahdollisimman hyvä, kaikkia tavoitteita toteuttava musiikkitalokokonaisuus.

Fuuga

Turun uudesta konserttitalosta käytetään nimeä Turun musiikkitalo, mutta allianssisopimuksessa ja sen liitteissä käytetään edelleen nimeä Turun konserttitalo (Konserttitalo), koska se on ollut nimi valmistelua käynnistettäessä. Turun musiikkitalo sai joulukuussa 2022 kaksivaiheisen nimikilpailun tuloksena nimekseen Fuuga.

Rakentamisen valmistelevat työt tontilla

Tavoite on, että rakentaminen tontilla käynnistyy 1.10.2023.

Hankkeelle on haettu kehitysvaiheeseen kuuluvana rakennuslupa. Rakennuslupa on myönnetty 3.5.2023 ja rakennuslupapäätös on tullut lainvoimaiseksi 5.6.2023. Rakennusluvan mukaisiin rakentamisen valmisteleviin toimenpiteisiin töihin olisi tarkoituksenmukaista ryhtyä jo ennen nyt tehtävän päätöksen lainvoimaisuutta. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa taideteosten siirto ja pilaantuneen maan poisto. Itäisen Rantakadun saneeraus ja muuntamon siirto ovat jo käynnissä. Muuntamon siirto sisältyy allianssin kehitysvaiheen kustannuksiin.

Allianssin elo- ja syyskuun tehtävät

Allianssiperiaatteiden mukaisesti, hankkeen parhaaksi, on perusteltua jatkaa valmistelevia töitä, jotka kuuluvat toteutusvaiheen kustannuksiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Elo- ja syyskuun tehtävien euromäärä on arviolta noin 0,6 milj. euroa, mitkä sisältyvät allianssin tavoitekustannukseen.

Toteutussuunnitelma ja sen liitteet

Tämän päätöksen liitteenä ovat toteutussuunnitelma ja sen liitteet 1 Organisaatiokaavio, 2 Hankkeen kustannusarvio, 4 Avaintulosalueet ja mittarit 6 Yleisaikataulut ja 13 Tekniset suunnitelmat, arkkitehdin pääpiirustus -tasoiset suunnitelmat.

Muut kehitysvaiheessa laaditut toteutussuunnitelman liitteet tulevat osaksi allianssisopimusta allianssin johtoryhmän päätöksellä.

Liite 1Toteutussuunnitelma ja sen liitteet 1 Organisaatiokaavio, 2 Hankkeen kustannusarvio, 4 Avaintulosalueet ja mittarit 6 Yleisaikataulut ja 13 Tekniset suunnitelmat​ ​ ​ ​

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että allianssi voi jatkaa elo-syyskuussa toteutusvaiheen valmistelevia, tavoitekustannukseen sisältyviä toimenpiteitä.

Sopimus toteutusvaiheesta ei synny tällä päätöksellä, vaan erikseen tehtävällä tilauksella.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto


Liitteet:

Kh § 294
Liite 1:Toteutussuunnitelma ja sen liitteet 1 Organisaatiokaavio, 2 Hankkeen kustannusarvio, 4 Avaintulosalueet ja mittarit 6 Yleisaikataulut ja 13 Tekniset suunnitelmat