Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö23114.08.2023 

5434-2023 (00 01 05, 01 03 00)

Nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäiseminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisuusosaamisen vahvistaminen toisen asteen oppilaitoksissa -hankkeen asettaminen

Integraatiojohtaja Minna Sartes:

Opetushallitus on myöntänyt Turun kaupungille yhteensä 192 600 euroa toimenpiteisiin nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi ajalle 9.6.2023 - 31.7.2025. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat hankekauden osalta 216 000 euroa, sisältäen kaupungin omarahoitusosuuden 21 400 euroa.

​Hankkeen tavoite on vahvistaa toisen asteen (Turun ammatti-instituutti ja lukiot) opetushenkilöstön hyvinvointi- ja turvallisuusosaamista, auttaa heitä havaitsemaan riskitekijöitä toimintaympäristössä sekä tarjota heille uusia näkökulmia tunnistaa ja toteuttaa kiusaamiseen, rasismiin ja häiriökäyttäytymiseen puuttumisen ehkäisemiseen liittyviä toimenpiteitä. Hanke syventää työntekijöiden perusvalmiuksia nuoren kohtaamiseen, nuorten psykososiaalisten tuen tarpeiden tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen sekä varmistaa, että työntekijöillä on tarvittavat tiedot ja osaaminen nuoren eteenpäin ohjaamiseen. Työtä tehdään vahvasti yhteistyössä poliisin/ankkurin, eri järjestötahojen sekä Turun kaupungin toimijoiden kanssa tavoitteena tiedon lisääminen kaikkien tahojen välillä ja yhteisen ymmärryksen saaminen.

Hankkeessa kartoitetaan opetushenkilöstön työtä palvelumuotoilun avulla, ytimessä ohjata resursseja havaitun tarpeen mukaan, sekä luodaan toimintamalli ja mittarit osaamisen jatkuvaan seurantaan ja ylläpitoon. Toisen asteen työntekijöiden työn kartoittamisen ja palveluohjausmallin avulla tehostetaan resurssien käyttöä ja nuorten parempaa avun saamista. Hanke tähtää myös uudenlaisen suvaitsevamman kulttuurin luomiseen.

​Hanke kytkeytyy kaupunkitasoiseen työhön nuorten häiriökäyttäytymisen ehkäisemiseksi tilannekuvajohtamisen kautta ja se on valmisteltu toisen asteen, konsernihallinnon, poliisin ja muiden palvelukokonaisuuksien yhteistyönä. Konsernihallinnon integraatiotoiminto vastaa tilannehuonejohtamisesta nuorten häiriökäyttäytymisen ehkäisemiseksi. Hanke ja sen työntekijä sijoittuvat hallinnollisesti integraatiotoiminnon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikköön, johon on sijoitettuna myös muut häiriökäyttäytymisen kokonaisuuden projektit. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ja kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden ja muiden aiheen toimijoiden kanssa. Turun lasten ja nuorten muutoshankkeen järjestäydyttyä häiriökäyttäytymisen ehkäisemiseen keskittyvän tilannekuvajohtamisen omistajuus sekä Nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäiseminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisuusosaamisen vahvistaminen toisen asteen oppilaitoksissa -hankkeen sijoittuminen arvioidaan uudelleen.

Kaupunki varaa hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseksi yhteensä 21 400 euron määrärahan hankekauden aikana kustannuspaikalle 14220 KH/Konsernihallinnon hankkeet ja projektit. Varauksella on kärkihankejohtaja Björn Grönholmin hyväksyntä. Hankkeen toteuttamiseksi rekrytoidaan hankekauden ajan määräaikaisena toimiva projektipäällikkö.

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki asettaa Nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäiseminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisuusosaamisen vahvistaminen toisen asteen oppilaitoksissa -hankkeen ajalle 9.6.2023 - 31.7.2025 ja varaa sen toteuttamiseksi hankekauden aikana yhteensä 21 400 euron määrärahan kustannuspaikalle 14220 KH/Konsernihallinnon hankkeet ja projektit. Hankkeen toteuttamiseksi rekrytoidaan määräaikaisena toimiva projektipäällikkö.

​Hanke ja sen työntekijä sijoitetaan integraatiotoiminnon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikköön ja hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ja kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden ja muiden aiheen toimijoiden kanssa. Turun lasten ja nuorten muutoshankkeen järjestäydyttyä häiriökäyttäytymisen ehkäisemiseen keskittyvän tilannekuvajohtamisen omistajuus sekä Nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäiseminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisuusosaamisen vahvistaminen toisen asteen oppilaitoksissa -hankkeen sijoittuminen arvioidaan uudelleen.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX