Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus29814.08.202317

2449-2022 (03 06 02)

Oikaisuvaatimus koskien johtavan kaupunginlakimiehen päätöstä 19.5.2023 § 71

Tiivistelmä:

Turun kaupungille on tehty oikaisuvaatimus johtavan kaupunginlakimiehen päätöksestä 19.5.2023 § 71. Mainitulla päätöksellä on evätty vahingonkorvausvaatimus siltä osin, kun kaupungin korvausvastuu asiassa ylittäisi kaupungin vastuuvakuutuksesta suoritettavan korvauksen. Kaupungin vastuuvakuutusyhtiö LähiTapiola on päätöksellään 8.5.2023 päättänyt korvata kysymyksessä olevan vahingon kaupungin vastuuvakuutuksesta. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty selvitystä, joka antaisi aiheen arvioida asiaa toisin. Konsernihallinnon lakipalvelut katsoo, että oikaisuvaatimus olisi perusteltua hylätä kokonaisuudessaan.

Kh § 298

Konsernihallinnon lakipalvelut, lakimies Jukka Jyrkinen 12.7.2023:

Kaupungille esitetty korvausvaatimus ja sen käsittely ennen oikaisuvaatimuksen tekemistä

Kiinteistö Oy Markonkuja 1 (jälj. myös Kiinteistö Oy) on vaatinut Turun kaupungilta vahingonkorvausta Turussa osoitteessa Tammispaltantie 6 sijaitsevan rakennuksensa 15.2.2022 noin klo 11.00/puoliltapäivin havaitusta vesivahingosta, joka Kiinteistö Oy:n mukaan on aiheutunut Tammispaltantieltä kiinteistölle valuneista sade-/sulamisvesistä, jotka eivät ole päässeet kadun sadevesiviemäriin, joka on ollut jäässä, vaan ovat valuneet Kiinteistö Oy:n rakennuksen seinustoille ja sieltä edelleen rakennuksen sisätiloihin aiheuttaen vesi- ja kosteusvaurioita rakennuksen kellarikerrokseen ja siellä säilytettävään irtaimistoon. Kiinteistö Oy:n selvityksen mukaan vettä on ollut rakennuksen kellarissa 50-70 millimetriä. Kiinteistö Oy on vaatinut kaupunkia täysimääräisesti korvaamaan kysymyksessä olevan vesivahingon Kiinteistö Oy:lle aiheuttamat huomattavat vahingot, joiden määrää ei ole tarkemmin yksilöity.

Kaupunkiympäristöjohtaja on hylännyt korvausvaatimuksen kokonaisuudessaan päätöksellään 20.7.2022 § 248, johon Kiinteistö Oy on vaatinut muutosta kaupungille 4.9.2022 lähettämällään oikaisuvaatimuksella. Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 11.10.2022 § 381 hylännyt Kiinteistö Oy:n oikaisuvaatimuksen. Hylätessään Kiinteistö Oy:n oikaisuvaatimuksen/korvausvaatimuksen kaupunkiympäristölautakunta on kuitenkin samalla hyväksynyt Kiinteistö Oy:n vaatimuksen katselmuksen pitämiseksi vahinkopaikalla. Kiinteistölautakunta päätti, että kaupunkiympäristön kunnossapidon on toteutettava katselmus Kiinteistö Oy:n kanssa ja katselmuksessa on selvitettävä vahinkopaikan olosuhteet erityisesti selvittäen Tammispaltantien ja Kiinteistö Oy:n rakennuksen välinen korkeusero ja Tammispaltantien hulevesien viemäriverkostoon johtumisen asianmukaisuus. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti, että mikäli katselmuksen perusteella on todettavissa, että LähiTapiolan 29.4.2022 Kiinteistö Oy:n vesivahingon osalta kaupungin vastuuvakuutuksen perusteella tekemä hylkäävä korvauspäätös perustuu virheellisiin lähtökohtatietoihin, kaupungin tulee tehdä asiassa uusintakäsittelypyyntö LähiTapiolalle.

Kaupunkiympäristön kunnossapito ja Kiinteistö Oy ovat pitäneet edellä mainitun kaupunkiympäristölautakunnan edellyttämän katselmuksen vahinkopaikalla 4.11.2022.

Asian käsittely kaupungin vastuuvakuutusyhtiössä

Turun kaupungilla on vuoden 2021 alusta lukien ollut toiminnan vastuuvakuutus LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiössä (jälj. LähiTapiola). LähiTapiola on käsitellyt kysymyksessä olevan vahinkoasian (vahinkonumero 3602201868). LähiTapiola on 8.5.2023 tekemällään päätöksellä katsonut, että Kiinteistö Oy:n vahingossa on kysymys kaupungille vahingonkorvausvastuun synnyttävästä vahingosta. Mainittu LähiTapiolan päätös on tehty sen jälkeen, kun kaupunkiympäristön kunnossapidon ja Kiinteistö Oy:n 4.11.2022 pitämän katselmuksen perusteella voitiin todeta LähiTapiolan vahinkoasiassa 29.4.2022 tekemän päätöksen perustuneen vahinkopaikkaa koskeviin virheellisiin lähtökohtatietoihin ja kun kaupunki oli sen vuoksi tehnyt uusintakäsittelypyynnön LähiTapiolalle.

LähiTapiolan 8.5.2023 tekemässä päätöksessä ei ole otettu kantaa kaupungin vastuuvakuutuksesta korvattavan vahingon määrään, koska Kiinteistö Oy ei ole vielä korjannut kysymyksessä olevia vahinkoja eikä esittänyt vahingon määrää koskevaa euromääräistä yksilöintiä. Vastuuvakuutuksessa kaupungilla on aina 2.000,00 euron omavastuuosuus, jonka kaupunki itse korvaa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 7.9.2017

Apulaisoikeusasiamies on ratkaisussaan EOAK/2802/2017 todennut, että kaupunki ei voi siirtää vakuutusyhtiölle lain mukaista velvollisuuttaan tehdä hallinnollinen päätös sille esitettyyn vahingonkorvausvaatimukseen. Apulaisoikeusasiamies katsoo, että kaupungin ja vakuutusyhtiön välisestä vakuutussopimuksesta riippumatta kaupungilla on velvollisuus tutkia ja ratkaista asianmukaisesti sille esitetyt vahingonkorvausvaatimukset. Apulaisoikeusasiamies ei näe kuitenkaan estettä sille, että kaupunki käyttää vakuutusyhtiön asiantuntija-apua vahingonkorvausasiassa.

Kiinteistö Oy:n oikaisuvaatimus

Kiinteistö Oy on tehnyt kaupungille 18.6.2023 saapuneen oikaisuvaatimuksen johtavan kaupunginlakimiehen päätöksestä 19.5.2023 § 71, jolla Turun kaupunki on päättänyt, että kaupunki ei suorita Kiinteistö Oy:lle korvausta yli sen, mitä kaupungin vastuuvakuutusyhtiö LähiTapiola tulee asiassa korvaamaan kaupungin vastuuvakuutuksesta. Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungille oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan kuluessa.

Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu kaupungilta korvausta varsinaisten vahingon korjauskustannusten lisäksi asian käsittelyn viivästymisestä sekä Turun hallinto-oikeudessa asiassa syntyneiden kustannusten korvaamista. Oikaisuvaatimuksessa ei ole yksilöity vaadittavan korvauksen määrää. Vaatimusta on perusteltu lähinnä arvostelemalla kaupungin hidasta toimintaa asiassa.

Asiassa saatu selvitys

Asian hidas käsittely on aiheutunut LähiTapiolan hitaasta asian käsittelystä. Kaupunki on omalta puoleltaan edistänyt asian käsittelyä. Kun on ollut syytä epäillä LähiTapiolan päätöksen 29.4.2022 lähtökohtatietojen oikeellisuutta, kaupunki on osallistunut Kiinteistö Oy:n ehdottamaan katselmukseen vahinkopaikalla, minkä jälkeen kaupunki on tehnyt uusintakäsittelypyynnön LähiTapiolalle. LähiTapiola on sittemmin päätynyt ratkaisuun, että kyseinen vesivahinko korvataan kaupungin vastuuvakuutuksesta.

Asian oikeudellinen arvio

Käräjäoikeuden tuomiolla tai muulla tuomiolla ei ole päätetty, että kaupunki olisi asiassa korvausvastuussa. Kaupunki on kuitenkin tehnyt asiassa vahinkoilmoituksen omalle vastuuvakuutusyhtiölleen, joka on päättänyt korvata vahingon kaupungin vastuuvakuutuksesta. Näin ollen Kiinteistö Oy tulee saamaan vahinkonsa katetuksi kaupungin vastuuvakuutuksesta.

Mikään laki ei velvoita vahingon aiheuttajaa suorittamaan vahingon konkreettisia korjaustoimenpiteitä. Korjaustoimenpiteet ovat vahingonkärsineen hoidettavia tehtäviä. Vahingon aiheuttaja on vastuussa ainoastaan korjauskustannusten suorittamisesta. Tässäkään vaiheessa ei ole selvillä, mitä korjaustoimenpiteitä vahinko aiheuttaa ja mitkä ovat korjausten kustannukset. Korjausten viivästyminen johtuu ainoastaan Kiinteistö Oy:n passiivisuudesta asiassa. Kiinteistö Oy:n vaatimus saada korvausta korjausten viivästymisestä on perusteeton. Myöskin Kiinteistö Oy:n hallinto-oikeudessa käymä prosessi asiassa on ollut täysin tarpeeton, koska hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu käsitellä vahingonkorvauksia koskevia asioita.

Johtopäätös

​Kysymyksessä oleva vahinko korvataan kaupungin LähiTapiolassa olevasta vastuuvakuutuksesta, koska vahinkotapahtuma kuuluu vastuuvakuutuksen korvausalaan.

Turun kaupunki hylännee Kiinteistö Oy Markonkuja 1:n kysymyksessä olevan oikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan.

Oheismateriaali 1​Kiinteistö Oy Markonkuja 1:n oikaisuvaatimus 18.6.2023

Oheismateriaali 2Johtavan kaupunginlakimiehen päätös 19.5.2023 § 71

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää hylätä edellä olevassa konsernihallinnon lakipalveluiden lausunnossa esitetyin perustein kokonaisuudessaan Kiinteistö Oy Markonkuja 1:n 18.6.2023 Turun kaupungille saapuneen oikaisuvaatimuksen, jolla on haettu muutosta johtavan kaupunginlakimiehen päätökseen 19.5.2023 § 71.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoKiinteistö Oy Markonkuja 1
tiedKonsernihallinto, lakipalvelut