Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus30414.08.20232

1256-2023 (02 08 00)

Hankintaoikaisuvaatimus yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessien läpivienti ja tukipalvelu -hankintaa koskevasta hankintapäätöksestä 30.6.2023 § 110

Tiivistelmä:

Konsernihallinnon hankintajohtajan hankintapäätöksestä 30.6.2023 § 110 koskien yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessien läpivienti ja tukipalvelu -hankintaa on tehty hankintaoikaisuvaatimus. Kaupunginhallitukselle esitetään, että hankintaoikaisuvaatimus jätetään tutkimatta myöhässä saapuneena.

Kh § 304

Konsernihallinto, lakipalvelut, lakimies Sanni-Sofia Nieminen, 9.8.2023:

Asian tausta

Turun kaupungin hankintapalveluiden hankintajohtaja on päättänyt 8.6.2023 § 95 valita yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessien läpivienti- ja tukipalvelujen ensisijaiseksi palveluntuottajaksi Boost Brothers Oy:n ja toissijaiseksi palveluntuottajaksi Vison Oy:n. Tarjouskilpailuun osallistuivat Boost Brothers Oy ja Vison Oy.

Hankintajohtaja havaitsi hankintapäätöksen tekemisen jälkeen virheitä tarjousvertailun pisteissä, minkä takia hankintayksikkö otti omasta aloitteestaan käsiteltäväksi hankintaoikaisun.

Hankintajohtaja on hankintapäätöksellään 30.6.2023 § 110 päättänyt seuraavasti:

’’Päätän, että

- hankintapäällikön hankintapäätöstä 8.6.2023 § 95 oikaistaan siten, että em. hankintapäätöksessä ollut tarjousten vertailutaulukko poistetaan ja tarjousten vertailu suoritetaan päätöksen liitteenä olevan vertailutaulukon perusteella ja

- että yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessien läpivienti ja tukipalvelujen hankinnan ajalle 1.7.2023 (tavoite)–31.5.2027 ensisijaiseksi palveluntuottajaksi valitaan Boost Brothers Oy ja toissijaiseksi palveluntuottajaksi Vison Oy tarjotuilla hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin.’’

Boost Brothers Oy on tehnyt asiassa hankintaoikaisuvaatimuksen 14.7.2023.

Hankintaoikaisuvaatimus perusteineen

Boost Brothers Oy vaatii hankintayksikköä muuttamaan hankinnan pisteytystä sen oikaisuvaatimuksessa kuvatun mukaisesti.

Boost Brothers Oy:n väitteet ja vaatimukset:

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 73 §:n mukaan hankintayksikön aloitteesta tehtävästä hankintaoikaisusta päättää sama taho, joka on tehnyt hankintapäätöksen. Mikäli asianosainen on vaatinut hankintaoikaisua, toimielin tekee hankintaoikaisua koskevan päätöksen myös alaisensa viranhaltijan hankintapäätöksestä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tutkimatta jättäminen

Sovellettavat oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 127 §:n mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankintalain 133 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Saman pykälän 2 momentin mukaan asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain (150/1930) 2 §:n mukaan tiedoksiantopäivää ei lueta muutoksenhaun määräaikaan.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 10 §:n mukaan sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Perustelut hankintaoikaisuvaatimuksen tutkimatta jättämiselle

Hankintapäätös 30.6.2023 § 110 liitteineen sekä oikaisuohje ja valitusosoitus on annettu asianosaisille sähköisesti tiedoksi 30.6.2023 hankintalain 127 § 1 momentin mukaisesti.

Asianosaisille toimitetun oikaisuohjeen mukaan ’’oikaisuvaatimus on toimitettava määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä’’. Oikaisuvaatimusohjeessa kirjaamon aukioloajaksi on ilmoitettu ma-pe 9.00–12.00.

Hankintalain 133 §:n 2 momentissa tarkoitettu 14 päivän määräaika hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle on näin ollen päättynyt 14.7.2023 kello 12.00.

Boost Brothers Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on saapunut Turun kaupungin kirjaamoon 14.7.2021 kello 13.06. Koska hankintaoikaisuvaatimus on saapunut Turun kaupungin kirjaamoon annetun määräajan jälkeen vasta kello 13.06, se on jätettävä tutkimatta myöhässä saapuneena.

Johtopäätökset

Koska Boost Brothers Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on saapunut hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle asetetun määräajan jälkeen Turun kaupungin kirjaamoon 14.7.2023 kello 13.06, jättänee kaupunginhallitus hankintaoikaisuvaatimuksen tutkimatta myöhässä saapuneena.

Liite 1​Boost Brothers Oy hankintaoikaisuvaatimus 14.7.2023

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että Boost Brothers Oy:n hankintaoikaisuvaatimus jätetään myöhässä saapuneena tutkimatta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoBoost Brothers Oy
aoVison Oy
tiedKaupunkiympäristö, kaupunkiympäristön rakennuttaminen
tiedKaupunkiympäristö, toimitilojen rakennuttaminen
tiedKonsernihallinto, hankinnat
tiedKonsernihallinto, lakipalvelut


Liitteet:

Kh § 304
Liite 1:Boost Brothers Oy hankintaoikaisuvaatimus 14.7.2023