Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Elinvoiman palvelukokonaisuus 
Elinvoimajohtaja211.08.2023 

5385-2023 (02 08 00)

Työllisyys- ja yrityspalvelu-uudistuksen valmistelua tukeva asiantuntijatyö

Muutosjohtaja Pipa Turvanen 6.7.2023:

Eduskunta hyväksyi keväällä 2023 lakiehdotuksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä. Päätöksellä julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025.

Turun kaupunki on käynnistänyt uudistuksen valmistelun, ja se toimii vetovastuukuntana 23 varsinaissuomalaisen kunnan yhteisessä työllisyysaluevalmistelussa. Turun kaupunginhallitus hyväksyi 22.6.2023 § 270 aiesopimuksen, jossa linjataan kuntien yhteisen työllisyysaluevalmistelun ohjauksesta, operatiivisesta valmistelusta, projektiorganisaatiosta ja työryhmistä.

Projektiorganisaation tehtävänä on työllisyysalueen operatiivinen valmistelu. Turun työllisyysalueen projektiorganisaatiossa työskentelevät asiantuntijat sijoittuvat Turun kaupungin elinvoiman palvelukokonaisuudessa toimivaan työllisyys- ja yrityspalvelu-uudistuksen muutostiimiin. Osa projektiorganisaation asiantuntijatyöstä hankintaan ostopalveluna. Ostopalveluissa hyödynnetään soveltuvin osin Turun kaupungin kilpailuttamia hankintasopimuksia.

Varsinais-Suomen TE-toimistolta hankintaan Turun työllisyysalueen projektiorganisaatioon asiantuntijatyötä. Ostopalvelusopimuksen arvo on 48 000 euroa. Kustannukset katetaan Turun työllisyysalueen projektiorganisaation budjetista. Turun kaupungin maksuosuus on 22 320 euroa.

Asiantuntijatyön hankkimisessa on kysymys julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) kansalliset kynnysarvot alittavasta hankinnasta eli ns. pienhankinnasta. Pienhankinta toteutetaan suoraan Varsinais-Suomen TE-toimistolta. Pienhankinta suoraan TE-toimistolta on perusteltua järjestämisvastuun hallitun siirron näkökulmasta. Kaikkea kuntien järjestämisvastuulle siirtyviä palveluja ja niihin liittyviä tukitoimintoja koskevaa asiantuntijaosaamista ei ole hankittavissa yksityisiltä palveluntuottajilta, ja vain Varsinais-Suomen TE-toimistolla on tarvittava osaaminen asiantuntijatyön toteuttamiseen.

Ostopalvelusopimusta on valmisteltu yhdessä Turun työllisyysalueen kuntien ja Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa. Valmistelun tuloksena projektiorganisaatioon on valittu kaksi palvelupäällikköä ja kaksi asiantuntijaa 1.8.-31.12.2023 väliseksi ajaksi 50 prosentin työajalla.

Liite 1​Henkilökiertoa koskeva sopimus

Liite 2​Henkilökiertoa koskeva sopimus

Liite 3​Henkilökiertoa koskeva sopimus

Liite 4​Henkilökiertoa koskeva sopimus

Elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen:

Päätös​Päätin edellä esitetyin perusteluin, että Turun kaupunki hankkii Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistolta työllisyys- ja yrityspalvelu-uudistuksen valmistelua tukevaa asiantuntijatyötä. Hankinnan ennakoitu arvo on 48 000 euroa. Turun kaupungin maksuosuus on 22 320 euroa. Hankinnan kustannukset kohdistetaan kokonaisuudessaan vuodelle 2023 kustannuspaikalle 11040. Hankinta sisältyy työllisyysaluetta valmistelevien kuntien yhdessä rahoittamaan valmistelutyöhön.

Niko Kyynäräinen

elinvoimajohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoVarsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
tiedElinvoima, työllisyyspalvelut
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Elinvoip § 2
Liite 1:Henkilökiertoa koskeva sopimus
Liite 2:Henkilökiertoa koskeva sopimus
Liite 3:Henkilökiertoa koskeva sopimus
Liite 4:Henkilökiertoa koskeva sopimus