Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö22514.08.2023 

4866-2023 (01 01 00)

Kahden asiantuntijan toimen perustaminen konsernihallinnon integraatiotoimintoon

Integraatiojohtaja Minna Sartes, asiakkuusjohtaja Johanna Ritvanen 20.6.2023:

Asiantuntijoiden vakansseihin palkattavien henkilöiden tehtävänä on Turun kaupungin ihmis- ja yrityslähtöistä kuntaa tukevien toimintamallien ja prosessien sekä digi- ja teknologiaratkaisujen jatkuva kehittäminen asiakkuuksien, asiointien ja asiakasohjauksen kaupunkitasoisten ja -yhteisten tavoitteiden mukaisesti yhdessä muun tiimin kanssa.

​Asiantuntija toteuttaa asiakkuuksien ja asiakasohjauksen vastuualueen mukaisia toteutustehtäviä tavoitteiden mukaisesti. Hän osallistuu työn organisointiin, viestintään ja asiakasohjauksen vastuualueen mukaiseen yhteiseen kehittämistyöhön muiden toimijoiden kanssa.

​Toimintaprosesseihin suuntautunut asiantuntija toimii toimintamallien kouluttajana, tukena, ohjeiden sisällöllisenä asiatuntijana, dokumentoi ja toteuttaa muita kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Tehtäviin kuuluu henkilökunnan koulutustehtäviä, valmisteluun liittyviä tehtäviä, dokumentointia, aikataulujen ja yhteistyötahojen koordinointia sekä viestintää omalta osaltaan. Teknologoihin suuntautunut asiantuntija toimii erityisesti asiakasrajapinnan kaupunkitasoisessa kehityksessä ja vastaa vaatimusten määrittelystä digi-asiointien osalta toimien kehitysprojekteissa oman alueen asiantuntijana vastaten myös teknologioiden käyttöönottovaiheesta, koulutuksesta, ohjeistuksen dokumentaatiosta ja tuesta.

​Työ toteutetaan Turun johtamisjärjestelmän uudistamisen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet konkretisoituvat jatkuvana kyvykkyyksien kehittämisenä ja hallinnoimisena (asiakkuuksien ja asiointien toimintamallit ja prosessit kaupunkitasolla, asiointisuunnitelmat, asiakasymmärrys ja –tyytyväisyys, tilannekuvat ja ilmiöt, asiakasvirrat sekä ihmis- ja yrityslähtöinen kulttuuri). Asiantuntija osallistuu kehittämistehtävien toteutukseen. Asiantuntijatehtävien TVA-ryhmä on käsitellyt toimien tehtäväkuvaukset 3.5.2023.

Asiantuntijan perustettavat vakanssit on huomioitu osana konsernihallinnon vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaa. Kahden vakanssin perustamisesta aiheutuva kustannusvaikutus on vuositasolla yhteensä 91​ 580 € työnantajasivukuluineen.

​​Esitämme, että konsernihallinnon integraatiotoimintoon asiakasohjaukseen (045730 Asiakasohjaus) perustetaan 1.7.2023 lähtien kaksi asiantuntijan toimea, joiden tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään 2776,59 (KVTES / 01ASI040, VL 1A) ja toimien kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan korkeakoulututkinto. Tehtäväkohtaisessa palkassa on huomioitu 1.6.2023 voimaan tullut yleiskorotus.

​Lisäksi esitämme, että perustettavat toimet voidaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.

Liite 1​Esitys kahden asiantuntijan toimen perustamisesta

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 22.6.2023:

​Integraatiojohtaja Minna Sartes ja asiakkuusjohtaja Johanna Ritvanen ovat esittäneet, että konsernihallinnon integraatiotoimintoon perustetaan 1.7.2023 lukien kaksi asiantuntijan toimea, joiden tehtäväkohtainen palkka on 2.776,59 euroa/kk (KVTES/01ASI040, VL 1A).Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa perustettavaksi esitettyjen toimien tehtäväkohtaisesta palkasta.

​Perustettavien toimien kelpoisuusvaatimukseksi on esitetty korkeakoulututkinto. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa esitettyyn kelpoisuusvaatimukseen. Lisäksi on esitetty, että perustettavat toimet saadaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.

​Esityksessä on todettu, että asiantuntijoiden tehtävänä on Turun kaupungin ihmis- ja yrityslähtöistä kuntaa tukevien toimintamallien ja prosessien sekä digi- ja teknologiaratkaisujen jatkuva kehittäminen asiakkuuksien, asiointien ja asiakasohjauksen kaupunkitasoisten ja -yhteisten tavoitteiden mukaisesti yhdessä muun tiimin kanssa. ​Asiantuntija toteuttaa asiakkuuksien ja asiakasohjauksen vastuualueen mukaisia toteutustehtäviä tavoitteiden mukaisesti. Hän osallistuu työn organisointiin, viestintään ja asiakasohjauksen vastuualueen mukaiseen yhteiseen kehittämistyöhön muiden toimijoiden kanssa.

​Lisäksi esityksessä on todettu, että toimintaprosesseihin suuntautunut asiantuntija toimii toimintamallien kouluttajana, tukena, ohjeiden sisällöllisenä asiatuntijana, dokumentoi ja toteuttaa muita kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Tehtäviin kuuluu henkilökunnan koulutustehtäviä, valmisteluun liittyviä tehtäviä, dokumentointia, aikataulujen ja yhteistyötahojen koordinointia sekä viestintää omalta osaltaan. Teknologoihin suuntautunut asiantuntija toimii erityisesti asiakasrajapinnan kaupunkitasoisessa kehityksessä ja vastaa vaatimusten määrittelystä digiasiointien osalta toimien kehitysprojekteissa oman alueen asiantuntijana vastaten myös teknologioiden käyttöönottovaiheesta, koulutuksesta, ohjeistuksen dokumentaatiosta ja tuesta.

Esityksen mukaan asiantuntijan perustettavat toimet sisältyvät konsernihallinnon vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaan. Kahden toimen perustamisesta aiheutuva kustannusvaikutus on vuositasolla yhteensä noin 92.000 euroa työnantajasivukuluineen.

​Perustettavaksi esitettyjen toimien toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin esityksen kanssa. Henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole esitykseen huomautettavaa. Toimien perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon ja lisäksi tulee ottaa huomioon asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.

Liite 1​Esitys kahden asiantuntijan toimen perustamisesta​

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan toimien perustamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​

Päätös​Päätin, että

​Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 225
Liite 1:Esitys kahden asiantuntijan toimen perustamisesta