Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus29714.08.202316

2051-2023 (00 01 02, 12 05 02)

Vastaus valtuutettu Taru Pätäri ym. aloitteeseen Romanitaustainen työntekijä nuorisopalveluihin (Kv)

Tiivistelmä:

Valtuutettu Taru Pätäri ym. on jättänyt aloitteen romanitaustaisen työntekijän palkkaamiseksi nuorisopalveluihin. Aloitteen johdosta tehdyssä taustaselvityksessä tunnistettiin Turussa asuvien romaninuorten ohjaukseen liittyviä tarpeita sekä romaniyhteisön kanssa tehtävän yhteistyön merkitys. Romanitaustaisen työntekijän palkkaamisen mahdollistamiseksi tarvitaan lisäystä nuorisopalveluiden henkilöresursseihin.

Kh § 297

Muutosjohtaja Anu Parantainen, nuorisopalvelupäällikkö Oskari Orvasto ja nuorisosihteeri Anna Kivilä:

Valtuutettu Taru Pätäri ym. on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.03.2023 § 66 aloitteen romanitaustaisen työntekijän palkkaamiseksi nuorisopalveluihin.

Taustaselvitys ja nykytila

Nuorisopalvelut käynnisti taustaselvityksen aloitteen johdosta. Taustaselvityksessä tutustuttiin muiden kuntien käytäntöihin romanitaustaisten nuorten hyvinvointiin liittyen. Lisäksi oltiin yhteydessä Turun kaupungin Rokki-projektiin sekä Lounais-Suomen AVI:in romanityön tarpeiden selvittämiseksi. Lisäksi tehtiin taustaselvitystä NUORI23-päivillä romaninuorten osallisuuteen ja kohtaamiseen liittyen. Myös Turun kaupungin rekrytointikäytäntöjä selvitettiin.

Työtä romaninuorten kanssa tehdään aloitteessa mainituissa esimerkkikunnissa mm. järjestöyhteistyönä tai ulkopuolisen rahoituksen kehittämishankkeiden kautta. Toiminnan juurruttaminen osaksi peruspalveluita on hankkeissa haasteena. Turun kaupungissa toteutetussa, ja sittemmin VARHA:lle siirtyneessä, Rokki-projektissa huomiona oli, että työntekijän tulisi olla Turun yhteisön ulkopuolelta työntekijän vapaa-ajan ja työn rajaamiseksi. Vastaanotto asiakkailta romanityöntekijään liittyen oli hyvää ja erityisesti romanitaustaisiin vanhempiin työntekijä sai hyvän kontaktin.

Romanitaustaisen työntekijän lisäksi on tärkeää tarjota romaninuorille mahdollisuus käsitellä asioita myös ei-romanitaustaisen henkilön kanssa, jotta voi helpommin ottaa tietynlaisia asioita puheeksi. Rokki-projektin työntekijä totesi myös, että kokemusasiantuntijoiden käytössä on haasteena ammatillisen näkökulman puuttuminen asiakastyössä.

Tarve romanityölle etenkin nuorten parissa on lisääntynyt. Romaninuoret eivät hakeudu toisen asteen opintoihin, heiltä puuttuu esikuvia ja tulevaisuuden näköalattomuus on läsnä. Myös päihteet ja rikollisuus sekä jengiytyminen on lisääntynyt romaninuorten parissa Turun seudulla.

Nostoina NUORI23-päivien asiantuntijapuheenvuoroista nousi muun muassa romaninuorten osallisuus. Kokemuksissa korostuu nuorten tarve olla mukana toiminnan suunnittelussa, jotta palvelu tuntuu ”omalta”. Osallisuus on vahvasti mukana nuorisopalveluiden nuorisotyöllisessä otteessa. Lisäksi nousi esiin viestinnän kohdentamisen tärkeys nuorille tarjolla olevista palveluista sekä yhteisössä tunnettujen avainhenkilöiden käyttö.

Tällä hetkellä nuorisopalveluissa on romaninuorille kohdennettua toimintaa lauantai-iltaisin Pansion nuorisotilalla, jossa toimintaa nuorisotilassa järjestää Turun Seudun romanit. Yleisesti nuorisopalveluissa toiminta on suunnattu kaikille lapsille ja nuorille riippumatta taustasta ja huomioiden monikulttuurisista perheistä tulevien lasten ja nuorten erityistarpeet.

Turvallisen tilan periaatteita noudatetaan kaikessa nuorisopalveluiden toiminnassa, joka perustuu yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen. Nuorisotyössä hyödynnetään menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää yhdenvertaisuutta, osallisuutta, kotoutumista, kulttuurien välistä vuorovaikutusta, eroavaisuuksien ymmärtämistä ja moninaisuuden kunnioittamista.

Rekrytointikäytännöt Turun kaupungissa

Turun kaupungilla on käytössä anonyymi rekrytointikäytäntö, jonka tavoitteena on edistää tasavertaisia mahdollisuuksia työhön pääsyssä ja vähentää mahdollisia ennakkoluuloja tai syrjintää rekrytointiprosessissa. Romanitausta olisi rekrytoinnissa henkilöön liittyvä peruste, jonka perusteella henkilöä ei voida syrjiä eikä suosia. Yhdenvertaisuuslaki kieltää tämän.

On lisäksi tärkeää huomioida, että tällä hetkellä positiivinen erityiskohtelu ei ole kirjattu Turun kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Sen sijaan rekrytoinnissa voidaan kuitenkin painottaa romanikulttuurin tuntemista tai muita tehtävän hoitamisen kannalta perusteltuja syitä.

Rokki-projektin työntekijän huomiona oli lisäksi, että tällä hetkellä Turun seudulla ei ole yhtään nuorisoalalle kouluttautunutta romania. Ylipäätään jatko-opintoihin hakeutuminen romaniyhteisössä on vähäistä.

Mahdolliset ratkaisut

Turun kaupungille on myönnetty OKM:n rahoittama Nuorisotyöllä turvallisempi Turku -hanke, 2023-31.12.2024, jonka tarkoituksena on synnyttää uudenlaista osaamista Turun kaupungin nuorisotyön ja sen yhteistyötahojen pariin. Lisäksi kokemusasiantuntijoiden käytöllä halutaan lisätä Turun nuorisopalveluiden henkilökunnan moninaisuutta sekä ymmärrystä asiakaskunnan moninaisuudesta. Oletuksena on, että nuoret kiinnittyvät toimintaan paremmin, kun heidät kohtaa samaan ikäluokkaan ja kulttuuritaustaan kuuluva kokemusasiantuntija.

Keskustelussa kokemusasiantuntijoiden kohderyhmistä yhtenä vaihtoehtona tullaan nostamaan esiin romanikulttuuritaustaiset nuoret. Turun kaupungissa nuorisotyötä toteuttavat nuorisotyön ammattilaiset, joten kokemusasiantuntija työparinaan nuorisotyöntekijällä voisi olla mahdollisuus tukea romaninuorten hyvinvointia.

Nuorisopalveluiden näkökulma opintoihin ja työelämään ohjautumiseen on koulu- ja työelämävalmiuksien sekä tulevaisuuden opinto- ja työelämäpolkujen suunnittelu. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti erityisesti toisen asteen ammatillisten opintojen ja työelämäpalveluiden kanssa. Työelämäpolkujen kartoituksessa eri palveluiden yhdyspinnoilla huomioidaan myös jatkossa eri kulttuuritaustat ja kohderyhmät.

Tällä hetkellä henkilöstösuunnitelman resurssit ovat kiinnitettynä nuorille toteutettavaan toimintaan eri nuorisopalveluiden vastuualueilla. Tästä näkökulmasta ehdotettu romanitaustainen työntekijä ei tämän hetken resursseilla ole mahdollista. Jotta romanikulttuuria tuntevan työntekijän rekrytointi olisi mahdollista, se edellyttäisi lisäyksiä henkilöstömäärään ja määrärahoihin tai, että tehtävään soveltuva vakanssi tulisi avoimeksi ja siihen löytyisi kelpoisuusehdot täyttävä henkilö.

Oheismateriaali 1​Valtuutettu Taru Pätärin ym. aloite:​ Romanitaustainen työntekijä nuorisopalveluihin​

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto