Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja302.08.2023 

57-2023 (02 08 00)

Ensiaputarvikkeiden hankinta

 

Hankinta-asiantuntija Kati Sarasniemi, 01.08.2023

 

 

Hankinnan tausta

 

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on pyytänyt avoimella hankintamenettelyllä tarjouksia ensiaputarvikkeiden hankintaan Turun kaupungin eri palvelukokonaisuuksien sekä tarjouspyynnössä mainittujen seutukuntien käyttöön ajalle 1.11.2023 (tavoite) - 31.10.2025, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella ajalle 01.11.2025-31.10.2027

 

Hankinnassa on kysymys tavarahankinnasta, joka ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) kansalliset kynnysarvot (kansallinen hankinta).

 

Hankintaa koskeva kansallinen hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi HILMA-ilmoituskanavassa 05.04.2023 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouspyyntö liitteineen lähetettiin julkaistavaksi samana päivänä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/turku.

 

Hankinnasta ei esitetty lisätietokysymyksiä annettuun määräaikaan mennessä.

 

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattiin tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset sekä hankinnan kohde ja tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset.

 

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että osatarjoukset ryhmän sisällä sallittiin. Tarjoajalla oli mahdollisuus jättää tarjoamatta osaa tuotteista. Tarjoamatta jääneitä tuotteita saa kuitenkin olla enintään 5 kpl. Mikäli tarjoaja ei tarjoa jollekin tuoteriville, jätetään hinta tähän kohtaan laittamatta ja tarjotuksi tuotteeksi ilmoitetaan "ei tarjota". Mikäli tarjoaja jättää tarjoamatta yli 5 tuotetta, tarjous hylätään. Tyhjien tuoterivien osalta hintavertailussa käytettiin kyseisen tuotteen osalta kalleinta tarjouspyynnön mukaisessa tarjouksessa tarjottua kyseisen tuotteen hintaa.

 

Tarjous liitteineen tuli jättää suomen kielellä.

 

Hankinnan ennakoitu arvo vuodessa on 40 000 . Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai arvoon sopimuskauden aikana.

 

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus yhden (1) toimittajan kanssa.

 

Tarjoukset saatiin määräaikaan 16.06.2023 klo 11.00 mennessä seuraavilta tarjoajilta: Lyreco Finland Oy, Medic Ensiaputarvike Oy, Multisafe Oy

 

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajien soveltuvuuden arviointi, 2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja 3) tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta.

 

 

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

 

Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien edellytykset suoriutua hankinnan tuottamisesta. Tätä arvioitiin tarjouspyynnössä tarjoajille asetetuilla soveltuvuusvaatimuksilla.

 

Hankintalain 105 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset.

 

Kaikki tarjoajat ovat vakuuttaneet täyttävänsä tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset.

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

 

Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjoukset tarkistettiin suhteessa niihin vaatimuksiin, joita tarjouspyynnössä edellytettiin.

 

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen pois tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen pois tarjouskilpailusta.

 

Arvioinnissa todettiin tarjousten täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset.

 

Tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta

 

Tarjouspyynnössä valinnan perusteeksi ilmoitettiin, että annetuista tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

 

1. Hinta, enimmäispisteet 93.

Halvin vertailuhinta saa vertailussa enimmäispisteet 93. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan (halvin / vertailtava hinta x 93).

 

2. Laatu, enimmäispisteet 7. Laatu

Mikäli tarjoajan ensiaputarvikkeiden tuoteryhmän

valikoimaan kuuluu tiettyjä ensiaputarvikkeita, on niistä mahdollisuus saada lisäpisteitä (enintään 7 pistettä). Jokaisesta laatukriteeriksi listatun lisätuotteen tarjoamisesta on mahdollisuus saada 1 pistettä.

 

Tarjoamatta jätetyt tuotteet esitetään erillisellä liitteellä. (Liite 1.)

 

Liite 1 Tarjoamatta jätetyt tuotteet

 

Pisteet muodostuivat seuraavasti:

 

Tarjoaja

Vertailussa käytetty kokonaishinta

Hinta-

pisteet

Laatu-

pisteet

Kokonais-

pisteet

Sija

Lyreco Finland Oy

8259,60 €

93,00

7

100,00

1.

Multisafe Oy

11601,93 €

66,20819

7

73,20819

2.

Medic Ensiaputarvike Oy

12963,17 €

59,25578

7

66,25578

3.

 

 

Parhaat kokonaispisteet tarjousten vertailussa sai Lyreco Finland Oy.

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.

 

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari

 

Päätös          Päätän edellä esitetyin perustein, että ensiaputarvikkeiden hankinnan toimittajaksi ajalle 1.11.2023 (tavoite) - 31.10.2025 valitaan Lyreco Finland Oy tarjotuilla hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin.

 

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

 

Mahdollisesta option käyttöönotosta päätetään erikseen.

 

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

Hankintajohtaja

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

 

Lisätiedot: hankinta-asiantuntija Kati Sarasniemi, p. 040 6551814

 

Jakelu

 

Jakelu

tiedKaarinan kaupunki
aoLyreco Finland Oy
aoMedic Ensiaputarvike Oy
aoMultisafe Oy
tiedNousiaisten kunta
tiedPöytyän kunta
tiedRaision kaupunki
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Khankpa § 3
Liite 1:Liite 1 Tarjoamatta jätetyt tuotteet