Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja201.08.2023 

1108-2021 (02 08 00)

Optio- ja hinnankorotuspäätös

Käsisammuttimet, niiden asennukset, tarkastukset ja huollot ajalle 01.09.2021-31.08.2023

Konsernihallinto, hankintapalvelut, hankinta-asiantuntija Kati Sarasniemi 01.08.2023:

 

Hankinnan tausta

 

Turun kaupungin hankintapäällikön päätöksellä 11.08.2021 § 88 on päätetty valita käsisammuttimien, niiden asennuksen, tarkastuksen ja huollon palveluntuottajaksi Safety Partners Oy:n ajalle 01.09.2021-31.08.2023.

 

Hankintasopimuksen mukaan sopimusta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin yhdellä kahden vuoden optiokaudella ajalle 01.09.2023-31.08.2025.

 

Safety Partners Oy on osoittanut täyttävänsä tarjouspyynnön vaatimukset sopimuskaudella sekä tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset.

 

Hankinnan arvonlisäverottomaksi arvoksi on arvioitu noin 45 000 €/vuosi.

 

Hankittavien tavaroiden määrää saattavat lisätä tai vähentää muun muassa 1.1.2023 voimaan tullut sosiaali- ja terveysalan uudistus, kuntayhteistyöjärjestelyt, palvelutuotannon, tukipalveluiden, tehtävien ja toiminnan muutokset sekä muut merkittävät muutokset Tilaajan organisaatiossa ja konsernirakenteessa.

 

Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon sopimusaikana.

 

Hankintasopimuksessa on sovittu hinnan tarkastamisesta seuraavaa:

 

Sopimushinta on kiinteä koko sopimuskauden, 31.8.2023 asti.

 

Mikäli Tilaaja päättää käyttää optio-oikeuttaan ajalle 1.9.2023-31.8.2025, palveluntuottaja voi esittää Tilaajalle perustellusta syystä hinnan muutosta palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Esitykset hinnan muutoksista on esitettävä Tilaajalle kirjallisesti vähintään yhdeksän (9) kuukautta ennen optiokauden alkua. Safety Partners Oy on esittänyt hintojen korotusta joidenkin tuotteiden ja palveluiden osalta 01.09.2023 lähtien liitteen 1. mukaisesti.

 

Turun kaupunki on tutustunut Safety Partners Oy:n toimittamiin kirjallisiin selvityksiin hinnantarkastuksen perusteista.

 

Tilaaja hyväksyy liitteessä 1. esitetyn hinnankorotuksen 01.09.2023 alkaen.

 

Suurimmat käyttäjät puoltavat option käyttöönottoa.

 

Liite 1. Hinnat ja korotukset optiokaudelle

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.

  

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän edellä kuvatuin perustein, että käsisammuttimien, niiden asennuksen, tarkastuksen ja huollon hankintasopimusta jatketaan Safety Partners Oy:n kanssa alkuperäisin ehdoin optiokaudelle 01.09.2023-31.08.2025. Samalla päätän hyväksyä Safety Partners Oy:n esittämän hinnankorotuksen 01.09.2023 lähtien liitteen 1. mukaisesti.

 

Turun kaupunki ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

 

Optiokaudelle solmitaan erillinen hankintasopimus. Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen, oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

 

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

  

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintajohtaja

 

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä

 

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Kati Sarasniemi p. 040 6551814

 

Jakelu

tiedSafety Partners Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Khankpa § 2
Liite 1:Liite 1. Hinnat ja korotukset optiokaudelle