Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Elinvoima, kärkihankkeet 
Kärkihankejohtaja317.07.2023 

4154-2023 (02 08 00)

Palvelumuotoiluprosessi yhteiskäyttötilojen saatavuuden parantamiseksi, Turun kaupunki

Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke, projektipäällikkö Sini Mäkeläinen 14.7.2023:

Hankinnan tausta

​Yhteiskäyttö- ja omatoimitilojen lisääminen sekä olemassa olevien tilojen saatavuuden parantaminen eri alueilla on sekä asukkaiden toive, että kaupungilla tunnistettu kehittämisen paikka. Turun kaupungilla on jo yksittäisiä avauksia tämän aiheen parissa ja lisäksi kaupunki on toteuttamassa isoa tilastrategiauudistusta, mihin sisältyy myös kaupungin tarjoamien yhteiskäyttö- ja omatoimitilojen uudistukset. Tavoitteena on avata kaupungin hallinnassa olevia tiloja laajemmin eri toimijoiden käyttöön. Laajamittaisen ja pidemmän aikavälin uudistamisen lisäksi on tarve saada tehtyä asukkaita hyödyttäviä ratkaisuja lyhyemmällä aikavälillä. Näiden toimien on oltava linjassa tilastrategiauudistuksen kanssa. Turun kaupunki haluaa tilata palvelumuotoiluprojektin, jonka avulla pyritään parantamaan tilojen saatavuutta.

​Palvelumuotoiluprojekti koostuu kolmesta kohdasta:

1. Avustaminen kaupungin tilastrategiauudistuksessa.

2. Tilojen saatavuuden lisääminen viestinnän keinoin.

3. Asukkaita hyödyttävät lyhyen aikavälin ratkaisut perustuen kunkin alueen tunnistettuihin erityistarpeisiin.

​Turun kaupungin yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke on pyytänyt tarjoukset palvelumuotoiluprosessista yhteiskäyttötilojen saatavuuden parantamiseksi. Työn alustavaksi aikatauluksi on asetettu 8/2023–2/2024.

​Hankinnassa on kysymys julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) kansalliset kynnysarvot alittavasta hankinnasta eli ns. pienhankinnasta.

​Tarjouspyyntö lähetettiin 7.6.2023 Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta Digitalist Group Oyj:lle, Kolmas Persoona Oy:lle, LINK Design Oy:lle, Sitowise Oy:lle ja Tamora Oy:lle.

​Tarjouspyynnössä kuvattiin hankinnan kohde ja hankinnalle asetetut ehdottomat vaatimukset sekä tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset.

​Tarjoukset saatiin määräaikaan 28.6.2023 klo 12:00 mennessä seuraavilta palveluntuottajilta/toimittajilta: Digitalist Group Oyj, Kolmas Persoona Oy, LINK Design Oy, Sitowise Oy ja Tamora Oy.

​Hankinnasta esitettiin lisätietokysymyksiä, joihin tilaajan virheen takia vastattiin määräajan päättymisen jälkeen. Tarjoajille annettiin mahdollisuus täsmentää tarjouksiaan vastausten antamisen jälkeen. Mahdollisuudesta ilmoitettiin tarjoajille tarjousportaalin kautta, sähköpostitse ja puhelimitse. Aikaa täsmennysten tekemiseen oli yksi viikko. Täsmennysten määräaika oli 14.7. klo 12.00.

​Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajien soveltuvuuden arviointi, 2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja 3) tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi ​

Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien edellytykset suoriutua hankinnan tuottamisesta. Tätä arvioitiin tarjoajille asetetuilla soveltuvuusvaatimuksilla.

Kaikki tarjoajat ovat vakuuttaneet täyttävänsä tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset. ​

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

​Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjoukset tarkistettiin suhteessa niihin vaatimuksiin, joita tarjouspyynnössä edellytettiin.

Arvioinnissa todettiin tarjousten täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset.​

Tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta

​Tarjouspyynnössä valinnan perusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellinen edullisuus, joka lasketaan tarjotusta hinnasta saatujen pisteiden ja laatupisteiden kautta.

​Tarjoukset pisteytettiin kolmen osion perusteella:

​​Hintapisteet laskettiin laskentakaavalla:

pienin annettu arvo

----------------------------- * maksimipisteet

tarjottu arvo

​Pisteet muodostuivat seuraavasti:

Tarjoaja

Hinta / €

Hintapis-

teet

Toteutussuunnitelma

Referenssit

Yhteensä

Sijoitus

Digitalist Group Oyj

37758

10,27

12

15

37

4.

Kolmas Persoona Oy

12920

30,00

15

15

60

1.

LINK Design and Development Oy

29328

13,22

15

15

43

2.

Sitowise Oy

24200

16,02

12

9

37

3.

Tamora Oy

23760

16,31

9

6

31

5.

Liite 1​Sanallinen yleisarvio tarjouksista​

Kärkihankejohtaja Björn Grönholm:​

Päätös​Päätän edellä esitetyin perustein, että yhteiskäyttötilojen saatavuuden parantamisen palvelumuotoiluprosessin palveluntuottajaksi valitaan Kolmas Persoona Oy tarjotuilla hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin. Kulut katetaan Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihankkeen kustannuspaikalta 14300, tilaus OMA11437 KH/Uudistuva lähiö.

​Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

​Hankintayksikköä sitova sopimus tai tilaus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella tai tilauksella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

​Hankintasopimus tai tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen tiedoksi.

Björn Grönholm

kärkihankejohtaja

​Oikaisuohje liitteenä.

Lisätiedot: projektipäällikkö Sini Mäkeläinen, sini.makelainen@turku.fi, p.

040 1834835

Jakelu

tiedDigitalist Group Oyj
tiedKolmas Persoona Oy
tiedLINK Design and Development Oy
tiedSitowise Oy
tiedTamora Oy
tpvXXXXX


Liitteet:

Ekarkiha § 3
Liite 1:Sanallinen yleisarvio tarjouksista