Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja131.07.2023 

980-2023 (02 08 00)

Pieneläinpäivystyksen suorahankinta

Konsernihallinto, hankintapalvelut, hankinta-asiantuntija Taru Marjamäki ja Kati Sarasniemi 4.7.2023:​

Hankinnan tausta

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on pyytänyt avoimella hankintamenettelyllä tarjouksia pieneläinten päivystyspalvelujen hankintaan Turun kaupungin sekä Liedon, Raision, Salon ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon käyttöön ajalle 1.9.2023-(tavoite)– 31.12.2025, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella ajalle 1.1.- 31.12.2026 ja 1.1.- 31.12.2027.​

Hankinnassa on kysymys palveluja koskevasta käyttöoikeussopimuksesta, joka ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) kansalliset kynnysarvot (käyttöoikeussopimus).​

Hankintaa koskeva käyttöoikeussopimuksia koskeva ilmoitus lähetettiin julkaistavaksi HILMA-ilmoituskanavassa 25.4.2023 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, EU:n virallisen lehden (EUVL) täydennysosassa (S-osa) sekä Tenders Electronic Daily (TED) -tietokannassa. Tarjouspyyntö liitteineen lähetettiin julkaistavaksi samana päivänä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/turku.​

Hankinnasta ei esitetty lisätietokysymyksiä annettuun määräaikaan mennessä. Hankinnasta lähetettiin julkaistavaksi korjausilmoitus 15.5.2023.​

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattiin tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset sekä hankinnan kohde ja palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset. Lisäksi tarjouspyynnössä kuvattiin pisteytettävät laatuvaatimukset. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että vaihtoehtoisia tarjouksia ja osatarjouksia ei hyväksytä.​

Tarjous liitteineen tuli jättää suomen kielellä.​

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus yhden palveluntuottajan tai ryhmittymän kanssa.​

Määräaikaan 31.5.2023 klo 11.00 mennessä ei saatu yhtään tarjousta, minkä takia hankintayksikkö siirtyi toteuttamaan hankinnan hankintalain 119 §:n mukaisena suorahankintana.​

Hankinnasta julkaistiin tietopyyntö 19.6.2023 HILMA-ilmoituskanavassa. Tietopyynnöllä pyrittiin kartoittamaan päivystyksen tosiasiallisia toteutusmahdollisuuksia sekä kartoittamaan potentiaalisia tarjoajia. Lisäksi käytiin neuvotteluita nykyisen palveluntuottajan Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy / Eläinsairaala Vettorin kanssa. Tietopyyntöön saatiin yksi vastaus, jonka perusteella kävi ilmi, että eläinlääkäripula käytännössä estää eläinlääkäriasemia tarjoamasta päivystyspalveluita.​

Suorahankinnan ensisijaisena perusteena käytetään hankintalain 119 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaista suorahankintaperustetta.​

Hankinnan kohteena on kunnan järjestämisvastuuseen kuuluva, seudullinen pieneläinten päivystyspalvelu. Palvelu kattaa pienenläinen kiireelliset päivystyspalvelut arkisin klo 16.00-08.00 ja viikonloppuisin perjantaista klo 16.00 seuraavaan maanantaihin klo 08.00 asti. Hankinta on toteutettu käyttöoikeussopimuksella, jolloin palveluntuottajalla on hankintalain mukainen toiminnallinen riski, vaikka hankintayksikkö maksaakin palveluntuottajalle tietyn kiinteän korvauksen palvelun toteuttamisesta.​

Ko. hankinnassa vain yksi toimittaja, Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy, pystyy toteuttamaan hankinnan teknisistä syistä. Hankintayksiköllä on tiedossa, että vain Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:llä on tekniset resurssit ja kyvykkyydet toteuttaa hankinta hankintayksikön edellyttämässä laajuudessa.​

Hankintayksikön tekemän markkinakartoituksen perusteella on selvää, ettei muut palveluntuottajat pysty toteuttamaan hankintaa. Suurimpana syynä on alalla vallitseva työvoimapula, minkä takia muut palveluntuottajat eivät pysty palkkaamaan vaadittuja henkilöstöresursseja toteuttaakseen päivystyspalvelua.​

Nyt tehtävä sopimus on ainoa mahdollisuus toteuttaa hankinta tässä laajuudessa ja aikataulussa. Myöskään järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole olemassa. Hankintayksikkö on alun perin kilpailuttanut ja toteuttaa myös suorahankintana hankinnan sen minimilaajuudessa eli sellaisena, mitä laki edellyttää tarjoamaan palvelun kuntalaisille. Hankintayksiköllä ei ole tällä hetkellä edellytyksiä toteuttaa palvelua omana tuotantona, eikä edellä kuvatun perustein myöskään muut palveluntuottajat pysty sitä toteuttamaan. Hankinnan sisältöä ei ole myöskään mahdollista supistaa tai muuttaa, koska hankinta toteutetaan nyt jo lainsäädännön ns. minimivaatimuksilla.​

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n kanssa tehtävä sopimus on vaihtoehto toteuttaa hankinta, eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta ja vaan lähinnä nyt käsillä olevasta markkinatilanteesta.​

Edellä kuvatuin perustein hankintayksiköllä on hankintalain 119 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen suorahankintaperuste.

Toissijaisesti suorahankintaperusteena käytetään hankintalain 119 §:n 1 momentin 1 kohtaa, koska avoimessa menettelyssä ei saatu lainkaan tarjouksia, eikä alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja olennaisesti muutettu.​

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella sovittiin seuraavaa:

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ sopimusaika 1.9.2023-31.12.2024

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ kuukausimaksu 50​ 000 €/kk (alv 0 %) jaettuna tilaajaosapuolien kesken

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Poliklinikkamaksu €/käynti 33,87 € (alv 0 %) ja 42,00 €(alv 24 %)

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Eläinlääkärin vastaanotto enintään 20 min. 43,94 € (alv 0 %) ja 54,49 € (alv 24 %)

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Toimenpide pieneläimen eutanasia

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Koira 37,02 € (alv 0 %)​ ja 45,90 € (alv 24 %)

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Kissa 32,63 € (alv 0 %)​ ja 40,46 € alv 24 %)

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Muu pieneläin​ 28,80 € (alv 0 %) ja 35,71 € (alv 24 %)

Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudella on noin 2​ 700​ 000 €. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai arvoon sopimuskauden aikana.​

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.​

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari:​

Päätös​Päätän edellä esitetyin perustein, että pieneläinten päivystyspalveluiden hankinnan palveluntuottajaksi ajalle 1.9.2023 (tavoite)–31.12.2024 valitaan Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy / Eläinsairaala Vettori päätöksessä kuvatuilla hinnoilla sekä muutoin sopimuksen mukaisin ehdoin.​

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.​

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.​

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi ja kun hankintayksikön suorahankintailmoitus on saanut lainvoiman.​

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintajohtaja

Jakelu

aoEvidensia Eläinlääkäripalvelut Oy
tiedLiedon kaupunki
tiedRaision kaupunki
tiedSalon kaupunki
tiedUudenkaupungin kaupunki
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX