Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö21704.07.2023 

14231-2020 (02 05 01, 10 03 01, 00 01 05, 00 04 02)

Veritas Stadionin päätykatsomon avustusta ja käyttöä koskevat sopimukset

Konsernilakimies Pauliina Ahlas 30.6.2023:

Kaupunginhallitus on 17.12.2020 (§ 588) päättänyt, että Turun kaupunki vastaanottaa 892.000 euron avustuksen Suomen Palloliitto ry:ltä ja suorittaa Veritas Stadionin päätykatsomon rakentamisen omana hankkeena edellyttäen, että päätöksessä esitetyt seuraavat edellytykset täyttyvät:

- hankkeen arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset (perustukset, katsomorakennelma, sähkötyöt jne.) eivät ylitä 1.092.000 euroa,

- stadionyhtiö sallii kaupungin rakentaa ja sijoittaa katsomorakenteen maanvuokrasopimuksen nojalla hallinnassaan olevalle alueelle,

- hankkeelle saadaan tarvittavat viranomaisluvat,

- kaupunki pystyy toteuttamaan hankkeen 2021 aikana.

- Palloliitolla on oikeus periä kaupungilta avustus takaisin, mikäli joku em. ehdoista ei täyty.

Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan allekirjoittamaan avustuksen vastaanottamista ja käyttöä koskevan sopimuksen.

Kaupunki, Suomen Palloliitto ry ja Kiinteistöyhtiö Kupittaan Stadion Oy ovat neuvotelleet liitteenä 1 olevan sopimuksen avustuksesta sekä rakennettavan päätykatsomon käytön perusteista. Sopimuksen mukaan alustavasti on sovittu, että päätykatsomo sijaitsee Veritas Stadionin päädyssä ainakin 5 + 5 vuotta, ja että osapuolet tarkastelevat uudelleensijoittamista seuraavan kerran vuoden 2025 aikana, ja että päätykatsomon sijoittamisen jatkamiselle on tällöin oltava kaikkien osapuolten yhteisymmärrys. Osapuolten yhteinen lähtökohta on, että päätykatsomon sijoittamista Veritas Stadionilla jatketaan siihen saakka, kunnes kiinteistöyhtiö sijoittaa väliaikaisen päätykatsomon paikalle pysyvän katsomorakennuksen tai -rakennelman.

Neuvotellussa sopimuksessa sovitaan myös osapuolten vastuista. Sopimuksen mukaan Turun kaupungin vastuulla on mm. toimia rakennettavan katsomorakenteen omistajana ja hankkeen tilaajana ja rakennuttajana sekä vastata kustannuksellaan sopimuksessa yksilöidyistä rakentamiseen liittyvistä asioista. Edelleen kaupungin vastuulla on tehdä investointiohjelmansa mukaiset päätökset katsomorakenteen mahdollisista peruskorjauksista, huolehtia katsomon ylläpitokustannuksista ja hallinnoida päätykatsomoa siten, kuin kaupunki ja Kiinteistöyhtiö Kupittaan Stadion keskenään harkintansa mukaan sopivat. Sopimuksen mukaan kaupunki päättää yhdessä Palloliiton kanssa väliaikaisen päätykatsomon loppusijoituspaikasta siinä vaiheessa, kun päätykatsomo siirretään loppusijoituspaikkaansa, vastaa katsomon loppusijoituspaikkaan siirtämisen kustannuksista ja ylläpitokustannuksista, ja voi myös yhdessä Palloliiton kanssa päättää katsomon myymisestä kolmannelle osapuolelle. Kaupunki sitoutuu sopimuksessa hankkimaan Suomen Palloliiton maaotteluihin ja muiden stadionia vuokraavien jalkapalloseurojen tapahtumiin, joissa koko stadionin/katsomon kapasiteetti tulee olemaan käytössä, uuden katsomorakennuksen yhteyteen liittyvät saniteettitilat, jotka voivat olla väliaikaisrakenteita, kuten esimerkiksi siirrettävät wc-yksiköt. Mikäli poliisi/pelastusviranomainen sitä edellyttää, tulee Turun kaupungin tehdä katsomoa varten stadionaitaukseen uusi sisääntuloportti/poistumisväylä.

Kaupunki ja Kiinteistöyhtiö Kupittaan Stadion Oy ovat lisäksi neuvotelleet liitteenä 2 olevan sopimuksen keskinäisistä päätykatsomoon sovellettavista ehdoistaan. Sopimuksen mukaan päätykatsomon käyttöoikeuteen sovelletaan samoja ehtoja kuin osapuolten välisen, 20.10.2021 päivätyn Veritas Stadionin käyttöoikeutta ja yhteistoimintaa koskevan sopimuksen mukaan sovelletaan Veritas Stadionilla sijaitsevaan ja Turun kaupungin omistuksessa olevaan Olympiakatsomoon. Tämän 20.10.2021 päivätyn sopimuksen mukaan on ensinnäkin sovittu, että yhtiö luovuttaa stadionin jalkapallokentän käyttöoikeuden kaupungille sopimuskauden ajaksi. Katsomojen osalta sopimuksessa on sovittu, että käytettäessä kenttää ei-kaupallisten tapahtumien järjestämiseen kuten esim. juniortason harjoituksiin, sarjapeleihin tai turnauksiin, kaupungin käyttöoikeuteen sisältyy oikeus korvauksetta käyttää tai osoittaa tapahtumanjärjestäjän käyttöön Olympiakatsomon katsomotiloja. Aikuisten harjoitusten, sarjapelien, turnausten, otteluiden tai kilpailujen, nuorten maajoukkuetason pelien samoin kuin kaupallisten tapahtumien yhteydessä stadionyhtiöllä on oikeus periä Olympiakatsomon sekä omistamiensa katsomotilojen käytöstä tapahtumanjärjestäjältä korvaus. Näitä samoja ehtoja sovellettaisiin siis nyt neuvotellun sopimuksen mukaan myös uuteen päätykatsomoon. Myös päätykatsomon peruskorjaus- ja ylläpitovastuisiin sekä siivoukseen ja puhtaanapitoon sovellettaisiin samoja ehtoja kuin 20.10.2021 sopimuksessa on sovittu Olympiakatsomon osalta.

Liite 1​Suomen Palloliitto ry:n, Turun kaupungin ja Kiinteistöyhtiö Kupittaan Stadion Oy:n välinen sopimus Veritas Stadionin päätykatsomon rakennushankkeen toteuttamisesta

Liite 2​Sopimus Veritas Stadionin itäisen päätykatsomon sijoittamisesta, vastuista ja käyttöoikeudesta

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteenä 1 olevan Suomen Palloliitto ry:n, Turun kaupungin ja Kiinteistöyhtiö Kupittaan Stadion Oy:n välisen sopimuksen Veritas Stadionin päätykatsomon rakennushankkeen toteuttamisesta, sekä liitteenä 2 olevan sopimuksen Veritas Stadionin itäisen päätykatsomon sijoittamisesta, vastuista ja käyttöoikeudesta.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

aoKiinteistöyhtiö Kupittaan Stadion Oy
aoSuomen Palloliitto
tiedKaupunginhallitus
tpvLiikunnan palvelukokonaisuus
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 217
Liite 1:Suomen Palloliitto ry:n, Turun kaupungin ja Kiinteistöyhtiö Kupittaan Stadion Oy:n välinen sopimus Veritas Stadionin päätykatsomon rakennushankkeen toteuttamisesta
Liite 2:Sopimus Veritas Stadionin itäisen päätykatsomon sijoittamisesta, vastuista ja käyttöoikeudesta