Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Loppupvm 30.6.2023, Hankintapäällikkö11030.06.2023 

1256-2023 (02 08 00)

Hankintaoikaisu liittyen yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessien läpivienti ja tukipalvelut

 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, vastaava rakennuttaja Tuomas Turpeinen, Turun Raitiotie Oy, toimitusjohtaja Juha Saarikoski, hankintapalveluiden osuus hankintasuunnittelija Noora Harju-Saarinen ja lakipalveluiden osuus lakimies Sanni-Sofia Nieminen, 29.6.2023:

 

Asian tausta

 

Turun kaupungin hankintapalveluiden hankintapäällikkö on päättänyt 8.6.2023 § 95 valita yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessien läpivienti- ja tukipalvelujen ensisijaiseksi palveluntuottajaksi Boost Brothers Oy:n ja toissijaiseksi palveluntuottajaksi Vison Oy:n.

 

Hankintayksikkö on havainnut hankintapäätöksen tekemisen jälkeen virheitä tarjousvertailun pisteissä, minkä takia hankintayksikkö on ottanut omasta aloitteestaan käsiteltäväksi hankintaoikaisun.   

 

Hankintaoikaisu perusteluineen

 

Sovellettavat oikeusohjeet

 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

  

Hankintalain 132 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

 

Asian arviointi

 

Hankintayksikkö on havainnut tarjousvertailussa seuraavat virheet:

-Hankintayksikkö on vähentänyt Vison Oy:n pisteyttävistä referensseistä 10 pistettä alkuperäisessä tarjousvertailussa, koska Vison Oy oli ilmoittanut pisteytettäväksi referensseiksi samoja referenssejä kuin mitä se oli ilmoittanut vähimmäisvaatimusreferensseiksi. Hankintayksikön tekemän jälkikäteisen tarkemman tarkastelun perusteella hankintayksikkö on todennut, ettei tarjouspyyntö estä sitä, etteikö tarjoaja ole voinut ilmoittaa pisteytettäväksi referensseiksi samoja referenssejä kuin mitä se on ilmoittanut vähimmäisvaatimusreferensseiksi. Tarjousvertailussa on täten ollut virhe, ja Vison Oy:lle on lisättävä korjattuun tarjousvertailuun 10 pistettä.

-Hankintayksikkö on vähentänyt Boost Brothers Oy:n pisteytettävistä referensseistä 5 pistettä alkuperäisessä tarjousvertailussa, koska hankintayksikkö on alkuperäisessä tarjousvertailussa virheellisesti tulkinnut, ettei yksi ilmoitetusta referensseistä olisi täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Hankintayksikön tekemän jälkikäteisen tarkemman tarkastelun perusteella hankintayksikkö on todennut, että tarjoajan ilmoittama referenssi täyttää tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset ja ko. referenssi on huomioitava tarjousvertailussa. Tarjousvertailussa on täten ollut virhe, ja Boost Brothers Oy:lle on lisättävä korjattuun tarjousvertailuun 5 pistettä.

-Hankintayksikkö on myös havainnut, että alkuperäisessä tarjousvertailussa pisteytettävien referenssien arvon ja valmiusasteen pisteitä on mennyt sekaisin keskenään, jolloin tämä virhe on myös korjattava.

 

Tarjouspyynnössä valinnan perusteeksi ilmoitettiin, että halvin tarjottu hinta saa vertailussa enimmäispisteet 40 ja muut suorassa suhteessa halvimpaan.

Laatupisteitä voi saada enintään 60 pistettä vähimmäisvaatimukset ylittävien referenssien perusteella. Pisteitä annettiin referenssin arvon perusteella enintään 30 ja porrastetusti valmiusasteen perusteella enintään 30.

 

Enimmäispisteet voivat olla yhteensä 100 pistettä.

 

Korjattu tarjousten vertailu, jossa on huomioitu edellä kuvatut asiat, esitetään erillisellä liitteellä 1.

Liite 1    Tarjousten vertailutaulukko - korjattu

Selvyyden vuoksi todetaan, että molemmat tarjoajat (Boost Brothers Oy ja Vison Oy) ovat olleet soveltuvia ja niiden tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia alkuperäisen hankintapäätöksen mukaisesti, eikä hankintaoikaisu koske tarjoajan soveltuvuuden tai tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointia.

Toimivalta

Hallintosäännön 73 §:n mukaan hankintayksikön aloitteesta tehtävästä hankintaoikaisusta päättää sama taho, joka on tehnyt hankintapäätöksen.

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          ​​Päätän edellä esitetyin perustein, että:

-hankintapäällikön hankintapäätöstä 8.6.2023 § 95 oikaistaan siten, että em. hankintapäätöksessä ollut tarjousten vertailutaulukko poistetaan ja tarjousten vertailu suoritetaan tämän päätöksen liitteenä olevan vertailutaulukon perusteella ja

-että yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessien läpivienti ja tukipalvelujen hankinnan ajalle 1.7.2023 (tavoite)–31.5.2027 ensisijaiseksi palveluntuottajaksi valitaan Boost Brothers Oy ja toissijaiseksi palveluntuottajaksi Vison Oy tarjotuilla hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin.

 

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

 

Mahdollisesta option käyttöönotosta päätetään erikseen.

 

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

 

 

​Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

 

Lisätiedot: projektipäällikkö Jere Lumikko, p.040 184 7328

Jakelu

aoBoost Brothers Oy
aoVison Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Khankpa § 110
Liite 1:Tarjousten vertailutaulukko - korjattu