Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö21504.07.2023 

4331-2023 (00 00 01)

Kiinteistö Oy Turun Metron ylimääräinen yhtiökokous

Konsernilakimies Pauliina Ahlas 29.6.2023

Kiinteistö Oy Turun Metro on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka K-sarjan osakkeista kaupunki omistaa 43,44 %. Yhtiön loput osakkeet omistaa T-Park Oy. Yhtiössä on lisäksi äänivallattomia V-sarjan osakkeita, jotka ovat kokonaisuudessaan T-Park Oy:n omistuksessa.

Kaupungin omistuksessa olevat osakkeet oikeuttavat hallitsemaan Kauppatorin alle rakennettuja maanalaisia huoneistoja, joita käytetään kauppiaiden sosiaali- ja varastotiloina. Kaupunki on lunastanut tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet omistukseensa 29.12.2022 päivätyllä kauppakirjalla.

Koy Turun Metron yhtiöjärjestyksen mukaan kullakin K-osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni. Kaikki päätökset yhtiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa on tehtävä yksimielisesti, mikäli yhtiöllä on enintään kaksi osakasta. Mikäli osakkaita on enemmän, yksimielisyysvaatimusta ei sovelleta hallituksen päätöksenteossa ja yhtiökokouksessa yhden K-osakkeenomistajan äänimäärä on enintään 49 % kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Koy Turun Metro on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 30.6.2023, jolle esitetään, että

- Päätetään antaa suostumus siihen, että Turun Toriparkki Oy:n, Kiinteistö Oy Turun Metron ja Turun kaupungin välinen Kauppatorin ja sitä ympäröivien katujen maanalaisia osia koskeva maanvuokrasopimus yksinkertaistetaan poistamalla siitä tarpeettomat määräykset ja jakamalla vuokrasopimus kahteen erilliseen sopimukseen niin, että Turun Toriparkki Oy jatkossa vuokraa nykyisen hallinnanjakosopimuksen mukaista hallinta-aluettaan ja Kiinteistö Oy Turun Metro omaa hallinta-aluettaan, ja niin, että uusien maanvuokrasopimusten ehdot vastaavat Kiinteistö Oy Turun Metron ja Turun Toriparkki Oy:n välisen hallinnanjakosopimuksen periaatteita.

​- Valtuutetaan yhtiön hallitus neuvottelemaan ja päättämään Turun kaupungin kanssa Kiinteistö Oy Turun Metron maanvuokrasopimuksen yksityiskohtaisista ehdoista.

Asian taustaksi yhtiökokouskutsussa on kerrottu seuraavaa: ”Turun Toriparkki Oy:n ja Turun kaupungin välisen Kauppatorin ja sitä ympäröivien katujen maanalaisia osia koskevan maanvuokrasopimuksen vuokralaiseksi on sittemmin tullut Turun Toriparkki Oy:n lisäksi Kiinteistö Oy Turun Metro. Vuokra-alue on jaettu näiden yhtiöiden keskinäisellä hallinnanjakosopimuksella kaupungin antaman suostumuksen mukaisesti kahteen hallinta-alueeseen. Hallinnollisista ja taloudellisista syistä on tarkoituksenmukaista jakaa maanvuokrasopimus kahdeksi erilliseksi sopimukseksi, joista toisessa vuokralaisena on Turun Toriparkki Oy ja toisessa Kiinteistö Oy Turun Metro.

​Maanvuokrasopimuksessa on paljon mm. vuokra-alueen rakentamiseen liittyviä määräyksiä. Turun kaupungin edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa on todettu, että maanvuokrasopimus on syytä päivittää ja yksinkertaistaa mm. poistamalla siitä tarpeettomaksi käyneet määräykset, kun rakentaminen alueella on saatu valmiiksi.

​Uusissa sopimuksissa maanvuokra-alueet määriteltäisiin samoin kuin yhtiöiden välisessä hallinnanjakosopimuksessa, nykyinen maanvuokra määräytyisi maanvuokra-alueiden pinta-alojen suhteessa, ja jaettujen maanvuokrasopimusten ehtojen tulee muutenkin vastata vastaavat Kiinteistö Oy Turun Metron ja Turun Toriparkki Oy:n välisen hallinnanjakosopimuksen periaatteita.”

Kiinteistö Oy Turun Metron ja Turun Toriparkki Oy:n välisessä, 1.10.2019 päivätyssä hallinnanjakosopimuksen 8 kohdan mukaan ”Osapuolet sitoutuvat rakennuslupa- ja rakentamisaikataulut huomioon ottaen sopivassa vaiheessa neuvottelemaan Turun kaupungin kanssa vuokrasopimuksen muuttamisesta siten, että kummankin hallitsema vuokra-alue vuokrattaisiin suoraan kaupungilta erillisillä vuokrasopimuksilla.” Hallinnanjakosopimuksen 8 kohdassa todetaan edelleen, että ”Osapuolet sitoutuvat siihen, etteivät he tule vaatimaan tämän sopimuksen mukaisen yhteisen vuokraoikeuden purkamista muutoin kuin siinä tapauksessa, että vuokra-alueelle saadaan aikanaan uudet erilliset vuokrasopimukset, jotka vastaavat tämän hallinnanjakosopimuksen periaatteita.”

Turun kaupunki on osakassopimuksen mukaisesti nimennyt Kiinteistö Oy Turun Metron hallitukseen edustajan. Yhtiöjärjestyksen mukaan päätökset on myös hallituksessa tehtävä yksimielisesti, jos yhtiössä on enintään kaksi osakasta. Mikäli osakkaita on enemmän, yksimielisyysvaatimusta ei sovelleta hallituksen päätöksenteossa ja yhtiökokouksessa yhden K-osakkeenomistajan äänimäärä on enintään 49 % kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Maanvuokrasopimuksen jakamista koskeva esitys on perusteltu ja maanvuokrasopimuksen jakaminen tulee selventämään Kiinteistö Oy Turun Metron asemaa. Neuvottelu on perusteltua toteuttaa yhtiön hallituksen toimesta, joka voinee myös tehdä uudesta maanvuokrasopimuksesta päätöksen, jos uusi maanvuokrasopimus ehdoiltaan vastaa nykyisen hallinnanjakosopimuksen periaatteita.

Päätökseen on aiheellista esittää lisättäväksi selventävää kirjaus, jonka mukaan yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uudesta maanvuokrasopimuksesta ei koske tilannetta, jossa uuden maanvuokrasopimuksen ehdot poikkeavat hallinnanjakosopimuksen periaatteista tai muuten tuovat Kiinteistö Oy Turun Metrolle merkittäviä vastuita tai velvoitteita.

Liite 1Asialista

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen

Päätös​Päätin merkitä Kiinteistö Oy Turun Metron ylimääräisen yhtiökokouksen asialistan tiedoksi ja totean, että kaupungin edustaja yhtiökokouksessa voi hyväksyä asialistan päätösehdotukset.

Päätökseen tulee esittää lisättäväksi selventävä kirjaus, jonka mukaan yhtiökokouksen valtuutus päättää uudesta maanvuokrasopimuksesta ei koske tilannetta, jossa uuden maanvuokrasopimuksen ehdot poikkeavat hallinnanjakosopimuksen periaatteista tai muuten tuovat Kiinteistö Oy Turun Metrolle merkittäviä vastuita tai velvoitteita.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKiinteistö Oy Turun Metro
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, omistajaohjaus
tpvXXXXX


Liitteet:

Konha § 215
Liite 1:Asialista