Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja16529.06.2023 

15109-2022 (01 00 01, 01 02 01)

Kerhotunnin korvauksen maksaminen kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palvelualueilla

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 28.6.2023:

​JUKO ry on tehnyt palkanoikaisuvaatimuksen, jossa JUKO ry on vaatinut Turun kaupunkia oikaisemaan koulujen kerhotoiminnan piirissä maksetut kerhotuntipalkkiot OVTES:n kuuluvien opettajien osalta OVTES:n mukaisiksi viivästyskorkoineen ajalta 1.1.2019 – 31.12.2022.

​OVTES:n osio B:n peruskoulua koskevan liitteen 19 §:n mukaan työsuunnitelmassa hyväksytyn kerhotunnin korvaus on kerhoa pitävän opettajan oma yli tuntipalkkioperuste jaettuna luvulla 24. Vastaava säännös on OVTES:n osio B:n lukiota koskevan liitteen 12 §:ssä.

​Asiaa selviteltäessä on käynyt ilmi, että Turun kaupungissa kerhotunneista on maksettu OVTES:n piirissä oleville opettajille kiinteä 28 euron tuntipalkkio. OVTES:n mukaisia työsuunnitelmassa hyväksyttyjä kerhotunteja pitäneiden opettajien palkanmaksua tulee siis korjata siten, että opettajille maksetaan OVTES:n mukaisen kerhotuntipalkkion ja maksetun palkkion välinen erotus 1.1.2019 lukien. Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 56a §:n mukaan viivästyneille palkanosille tulee maksaa korkolain mukaista viivästyskorkoa. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksikkö esittää, että OVTES:n piirissä oleville opettajille sekä opettajille, joiden palvelussuhde Turun kaupunkiin on jo päättynyt, maksetaan ajalta 1.1.2019 – 31.12.2022 OVTES:n osio B peruskoulua koskevan liitteen 19 §:n sekä lukiota koskevan liitteen 12 §:n mukainen kerhotunnin korvaus.

Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtaja päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista, lukuun ottamatta palvelussuhteen päättymisen jälkeen vapautuneen henkilökohtaisen lisän myöntämistä viranhaltijalle/työntekijälle konsernihallinnossa.​

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:​

Päätös​Päätin, että työsuunnitelmassa hyväksyttyjä kerhotunteja pitäneille OVTES:n piiriin kuuluville viranhaltijoille maksetaan OVTES:n osio B peruskoulua koskevan liitteen 19 §:n ja lukiota koskevan liitteen 12 §:n mukainen kerhotunnin korvaus ajalta 1.1.2019 – 31.12.2022. Kerhotunnin korvaus maksetaan myös niille opettajille, joiden palvelussuhde Turun kaupunkiin on päättynyt. Kerhotunnin korvauksesta vähennetään opettajalle jo maksettu kerhotuntipalkkio.

​Em. henkilöille maksetaan viivästyskorkoa henkilölle nyt tarkistettavan kerhotunnin korvauksen sekä aiemmin po. ajalta maksetun kerhotuntipalkkion välisestä erotuksesta.

​Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta.​

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX