Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö21230.06.2023 

4993-2023 (00 00 01)

Edustajien nimeäminen Turun kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman (SUMP, Sustainable Urban Plan) ohjausryhmään

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 22.6.2023:

Kaupunginhallitus hyväksyi 20.3.2023 § 102 kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman alustavat tavoitteet ja toimintamallin. Suunnitelman tehtävä on löytää toimenpiteet, joilla saavutetaan mm. Turun ilmastosuunnitelman (päivitetty ilmastosuunnitelma kv 16.5.2022 § 103) tavoitteet, kuten:

- Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkumuotojakaumatavoite 66 % vuonna 2030.

- Turun tie- ja katuliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 50 % vuoden 2015 tasosta vuoteen 2029 mennessä.

Valmistelun tässä vaiheessa kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman tavoitteiksi hyväksyttiin:

- Hyvinvointia ja aktiivista elämäntapaa edistävä arkiympäristö, joka ohjaa pyöräilyyn, kävelyyn ja joukkoliikenteen käyttöön.

- Liikkumisen tasa-arvolla pyritään toteuttamaan turvallinen, esteetön ja saavutettava mahdollisuus kaikille liikkua kaupungissa. Suunnitteluperiaatteen hyvä väylä on sellainen, jolla 8- ja 80- vuotias voivat liikkua turvallisesti.

- Konkreettinen, sidosryhmäyhteistyössä laadittu toimenpideohjelma mittareineen sekä vaikutusarvioineen.

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma tehdään läheisessä yhteistyössä kaupungin eri palvelukokonaisuuksien kanssa vuoden 2023 ja 2024 aikana. Työtä ohjaamaan perustetaan laaja poikkihallinnollinen Turun kaupungin organisaation sisäinen ohjausryhmä. Työssä pyritään osallistamaan myös laajasti kaikkia turkulaisia.

Kun kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmaehdotus on valmisteltu, se tuodaan kaupunginhallitukselle ennen sen asettamista kerro kantasi -palveluun. Kerro kantasi kuuleminen järjestetään ennen kuin kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma tuodaan päätöksentekoon. Valmis suunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi kevätkaudella 2024 ja siitä edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Esitän ohjausryhmän jäseniksi:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ apulaispormestari Elina Rantanen, puheenjohtaja

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ liikennepalvelupäällikkö Risto Peltonen

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ kehittämisasiantuntija Juha Pulmuranta

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ilmastojohtaja Risto Veivo

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ palveluverkkojohtaja Minna Juselius

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ toimialapäällikkö Riikka Leskinen (Valonia).

Ohjausryhmä voi kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa. Jäsenet voivat määrätä itselleen sijaisen, jos ovat estyneitä osallistumasta.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin nimetä Turun kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman (SUMP) ohjausryhmän vuosiksi 2023-2024 edellä olevan esityksen mukaisesti.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

aoXXXXX
tiedKaupunginhallitus
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX