Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus28022.06.20231

4449-2023 (00 01 05, 00 01 02, 10 03 02)

Laajentuvan Turun kansainvälisen koulun toiminnan järjestäminen

Tiivistelmä: -

Kh § 280

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 21.6.2023:

Tausta

Turun kansainvälinen koulu on muodollisesti yksi Turun kaupungin ylläpitämistä kouluista. Sen opetuspalvelut, osa tilapalveluista ja muista palveluista on ostettu Turun yliopistolta siten, että koulun käytännön toteuttamisesta vastaa Turun normaalikoulu.

Turun kansainvälinen koulu on aloittanut toimintansa 2004. Tällä hetkellä voimassa oleva yliopiston kanssa tehty sopimus kansainvälisen koulun opetuksen tuottamiseksi ja järjestämiseksi on vuodelta 2010 (liite 1).

Viime vuosina Turun kansainvälisen koulun peruskoulussa on ollut 220-250 oppilasta. Turun kaupungin pyrkimyksenä on ollut pidemmän aikaa Turun kansainvälisen koulun koon kasvattaminen ja sijoittaminen paikkaan, joka on aiempaa tavoitettavampi. Oppilasmäärä voisi tulevaisuudessa olla noin 450. Oppilaista noin 90 % on ollut turkulaisia.

Turun kansainvälisen koulun laajentuessa olisi tarkoituksenmukaista siirtää toiminta peruskoulun osalta Turun kaupungin toteuttamaksi toiminnaksi. Kansainvälinen lukio jäisi ainakin toistaiseksi Turun yliopiston ylläpitämäksi.

Turun kansainvälisen koulun opetuksen järjestämistä koskevan voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kaksi vuotta. Mikäli sopimus halutaan päättää 1.8.2025 lukien, on sopimus irtisanottava viimeistään 31.7.2023.

Mikäli elokuusta 2025 alkaen tarvitaan uusi sopimus, on asiasta käytävä neuvottelut Turun yliopiston kanssa. Mikäli kaupunki itse järjestää opetuspalvelut elokuusta 2025, tämä edellyttää, että henkilöstösiirtoja tehdään liikkeenluovutuksena.

Turun yliopiston edustajien kanssa on keskusteltu asiasta kesäkuussa 2022 ja uudestaan 2.5.2023. Turun kaupungin edustajina ovat olleet mm. kansliapäällikkö ja kasvatus- ja opetusjohtaja sekä Turun yliopiston osalta vararehtori ja talousjohtaja. Turun yliopistoa on informoitu, että Turku saattaa esittää nykyisen kansainvälistä koulua koskevan sopimuksen irtisanomista vielä kuluvan kevätkauden aikana.

Taloudelliset vaikutukset

Oheismateriaalina 1 on selvitys Turun kansainvälisen koulun taloudellisista vaikutuksista. Vertailtavat tiedot on otettu vuodelta 2022. Vertailukohteiksi on otettu kaksi Turun kaupungin omaa koulua. Koulut ovat yhtenäiskouluja, jotta ne olisivat mahdollisimman vertailukelpoiset Kansainvälisen koulun kanssa.

Turun kaupungin Kansainvälisen koulun toiminnasta Turun yliopistolle maksama summa vuonna 2022 (2,45 milj. euroa) on jaoteltuna kustannuslajeittain. Mukana on vastaavat kustannukset vertailukoulujen osalta. Laskelmassa on huomioitu erillisinä asioina myös Kansainvälisen koulun alakouluun kohdistuva sisäinen vuokra ja vertailukoulujen osuus sisäisen hallinnon kuluista, joka on kiinteä kustannus eikä muutu oppilasmäärän suhteessa.

Erityisesti opetuksen kustannukset oppilasta kohti laskettuna ovat huomattavasti korkeammat Kansainvälisessä koulussa kuin Turun omissa vertailukouluissa (Syvälahteen verrattuna +66​ % ja Luostarivuoreen verrattuna +88​ %). Myös muiden palvelujen oppilaskohtainen kustannus, sisältäen esim. muun oppilashuollon kustannukset ja sisäisen hallinnon, on Kansainvälisessä koulussa huomattavasti kaupungin kouluja korkeampi. Näyttää siltä, että kaupunki maksaa yliopistolle vuosittain noin 600.000 euroa enemmän kuin mikä olisi oman palvelutuotannon hinta. Jos oppilasmäärä nousee arvioidulle tasolle, on ylimääräinen kustannus vuosittain jopa 1.000.000 euroa.

Kustannusten alentamisen näkökulmasta on perusteltua, että Turun kaupunki itse toteuttaa opetuksen järjestämisen 1.8.2025 lukien myös siinä tapauksessa, että opetus siirtyy ns. Tunturi-kiinteistöön 1.1.2026. Mikäli toiminnan aloitus siirtyisi elokuuhun 2026, on perusteltua, että opetuksen järjestämisen siirto toteutetaan samanaikaisesti.

Englanninkielisen opetuksen järjestämistä perusasteella voi toteuttaa ainoastaan taho, jolla on voimassa perusopetuksen järjestämislupa. Tällainen järjestämislupa on Turun kaupungin ja Turun yliopiston lisäksi vain Steiner-yhdistyksellä.

Valtionosuudet ovat tulleet kansainvälisen koulun osalta suoraan Turun kaupungille eikä esitettävä irtisanomien muuta tilannetta.

Asian käsittely kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Kasvatus- ja opetuslautakunta antoi 20.6.2023 § 79 kaupunginhallitukselle lausunnon Turun kansainvälisen koulun tilahankeen hankesuunnitelmasta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta totesi lausuntonaan, että se osaltaan hyväksyy tehdyn hankesuunnitelman. Lisäksi lautakunta esitti, että kaupunki irtisanoisi sopimuksen Turun yliopiston kanssa kansainvälisen koulun opetuspalveluiden tuottamisesta 1.8.2025 lukien siltä osin kuin se koskee 250 oppilaan kansainvälisen koulun järjestämistä Varissuolla.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta totesi päätöksessään, että ennen lopullista päätöstä tuottamistavasta tulee selvittää muiden Suomessa toimivien kansainvälisten koulujen kustannusrakenne ja huolehtia mahdollisen liikkeenluovutuksen edellytykset sekä pyytää Turun yliopistolta lausunto mahdolliseen liikkeenluovutukseen liittyvien järjestelyiden vaikutuksista.

Kansainvälisen koulun tilahanketta koskeva asia etenee omassa prosessissaan.

Liite 1Voimassa oleva sopimus Turun yliopiston kanssa kansainvälisen koulun opetuksen järjestämiseksi

Oheismateriaali 1Kustannusvaikutusten arviointi

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää irtisanoa liitteenä 1 olevan Turun yliopiston kanssa tehdyn sopimuksen kansainvälisen koulun opetuspalveluiden tuottamisesta 1.8.2025 lukien siltä osin kuin se koskee 250 oppilaan kansainvälisen koulun järjestämistä Varissuolla.

Lisäksi ennen lopullista päätöstä tuottamistavasta tulee selvittää muiden Suomessa toimivien kansainvälisten koulujen kustannusrakenne ja huolehtia mahdollisen liikkeenluovutuksen edellytykset sekä pyytää Turun Yliopistolta lausunto mahdolliseen liikkeenluovutukseen liittyvien järjestelyiden vaikutuksista.

Vielä lisäksi kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus
tpvKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, tilapalvelut


Liitteet:

Kh § 280
Liite 1:Voimassa oleva sopimus Turun yliopiston kanssa kansainvälisen koulun opetuksen järjestämiseksi