Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus26922.06.20238

10842-2021 (02 08 00, 08 00 00)

Turun kaupungin liikenneturvallisuusohjelma

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi Turun kaupungin liikenneturvallisuusohjelma vuosille 2023-2028. Ohjelma on Turun ensimmäinen ja sen laatimisen taustalla on Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-sopimus.

Kh § 269

Kaupunkiympäristö, liikennesuunnittelupäällikkö Maija Norava, 7.6.2023:

Tausta

Kaupungin ja valtion yhteisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa (MAL) on yhtenä toimenpiteenä Turun kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä. Liikenneturvallisuusohjelmaksi nimetty suunnitelma on laadittu konsulttityönä elokuun 2021 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Työssä on järjestetty laajasti vuorovaikutusta kaupungin eri palvelukokonaisuuksien ja muiden sidosryhmien välillä.

Liikenneturvallisuusohjelman laatimista on ohjannut ohjausryhmä, joka kokoontui työn aikana neljä kertaa. Ohjausryhmässä on ollut edustajat hyvinvoinnin, kasvatuksen ja opetuksen, kaupunkiympäristön sekä vapaa-ajan palvelukokonaisuuksista sekä konsernihallinnosta.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden liikennesuunnittelun vastuualueen tehtävänä on ollut konsulttityön tilaaminen ja työn koordinointi. Liikennesuunnittelu on pyytänyt lausuntoja liikenneturvallisuusohjelman luonnoksesta kaupungin eri lautakunnilta, vaikuttajaryhmiltä ja muilta sidosryhmiltä. Ohjelmaluonnoksesta on järjestetty myös kuuleminen Kerro kantasi-palvelussa 12.1.–17.2.2023.

Turun kaupungin liikenneturvallisuusohjelma on kaupungin toimintaa ohjaava strategisen tason dokumentti, jonka avulla voidaan priorisoida liikenneturvallisuuden edistämisen kannalta merkittävimmät toimet. Yksittäisiä liikenneympäristön kohteita tai jonkin yksikön toimintoja ei strategisen tason ohjelmassa käsitellä tarkasti. Tarkentavaa toimenpidesuunnittelua tehdään liikenneturvallisuusohjelman tavoitteiden ja toimenpidekokonaisuuksien perusteella tulevina vuosina. Ohjelmaa noudattamalla myös lisätään kaupungin hallinnonalojen ja sidosryhmien yhteistyötä ja sitoutumista liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Tavoitteet

Liikenneturvallisuusohjelmassa on määritelty kaupungille turvallista liikkumista edistävä visio, asetettu tavoitteet, painotukset ja kohderyhmät sekä ohjelmoitu liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä kaupungin eri palvelukokonaisuuksille ja sidosryhmille tuleville vuosille. Vision mukaan kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kukaan kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä.

Liikenneturvallisuusohjelma

Liikenneturvallisuusvisiota kohdennetaan ja viedään käytännön toteutukseen tunnistamalla tärkeimmät kohderyhmät ja asettamalla jokaiselle niistä omat tavoitteensa. Näiden avulla voidaan rajalliset resurssit kohdentaa merkittävimpien liikenneturvallisuusriskien minimoimiseen ja vaikuttaa etenkin tulevaisuuden liikkujien liikenneympäristön turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen. Tavoitteita tarkentavien teemojen pohjalta on muodostettu toimenpiteitä, jotka voivat vastata useammankin kohderyhmän tavoitteisiin.

Tärkeimmiksi kohderyhmiksi liikenneturvallisuusohjelmassa on tunnistettu

Toimenpideohjelma on jaettu viiteen toimenpidekokonaisuuteen, jotka ovat

  1. Liikenneturvallisuustyön perusta
  2. Liikennekasvatus
  3. Viestintä, kampanjointi ja koulutus
  4. Liikenneympäristön parantaminen
  5. Yhteistyö sidosryhmien kanssa.

Jokaisen toimenpidekokonaisuuden yhteyteen on esitetty toimenpiteitä, joiden avulla päästään lähemmäs yhtä tai useampaa tavoitetta. Liitteenä oleva liikenneturvallisuusohjelma sisältää lyhyet kuvaukset toimenpiteistä sekä niiden edistämisestä päävastuussa oleva palvelukokonaisuus tai -alue. Toimenpideohjelmassa on aikataulutettu vuosille 2023–2027 toimenpiteiden aloitusajat, mutta prosessien vaiheita tai vaiheiden ajoitusta ei ole tarkemmin avattu. Jokaisen toimenpiteen toteuttaminen vaatii tarkempaa suunnittelua, josta vastaa nimetty päävastuullinen palvelukokonaisuus.

1. Liikenneturvallisuustyön perusta

Liikenneturvallisuusohjelma on koko kaupungin yhteinen esitys liikenneturvallisuustyön ohjaamiseksi, minkä vuoksi työn perustan pitää olla vankka ja kestävä. Yksittäisten suojateiden tai kampanjoiden hyödyt ovat rajallisia, jos liikenneturvallisuustyö ei ole hyvin resursoitua, systemaattista, laaja-alaista ja tavoitteellista. Tämä kokonaisuus asettaa vahvan peruskiven, jonka päälle kaikki muut toimenpidekokonaisuudet rakentuvat.

Toimenpidekokonaisuudella tavoitellaan ohjelman toteutumisen kannalta riittäviä rahoitus- ja henkilöresursseja, hyvin yhteistyössä koordinoitua liikenneturvallisuustyötä, poliittisen ja kaupungin johdon sitoutumista, erilaisten prosessien liikenneturvallisuusvaikutusten arviointia sekä ajantasaista ja kattavaa tilannekuvaa, jotta päätöksenteko voi perustua mahdollisimman luotettavaan tietoon.

2. Liikennekasvatus

Liikennekasvatuksen tavoitteena on liikennekäyttäytymistä ja -turvallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja asenteiden kehittäminen. Liikennekasvatuksen kohderyhmät ovat erityisesti lapset ja nuoret aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka. Liikennekasvatus on parhaimmillaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa, ja siinä tulee huomioida kaikki lasten ja nuorten liikkumisen kulkutavat.

Varhaiskasvatuksen liikennekasvatus tukee huoltajien antamaa liikennekasvatusta. Esi- ja alkuopetuksessa painotetaan lähiympäristöön tutustumista ja omatoimiseen turvalliseen liikkumiseen kannustamista. Perusopetuksen loppupuolella liikennekasvatuksen sisällöissä vahvistuu liikennekasvatuksen yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen näkökulma. Toisella astella syvennetään perusopetuksessa käsiteltyjä aiheita.

Kaupungin tekemä liikennekasvatustyö tukee huoltajia ja perheitä turvallisten liikkumistapojen omaksumisessa. Varhaiskasvatusyksikköjen ja koulujen lisäksi liikennekasvatustyötä tehdään myös osana lasten ja nuorten sekä liikunnan palvelukokonaisuuksien toimintaa.

3. Viestintä, kampanjointi ja koulutus

Liikennekasvatukseen liittyvällä viestinnällä, kampanjoinnilla ja koulutuksella pyritään lisäämään tietoutta turvallisen liikkumisen käytännöistä, kannustamaan turvalliseen liikennekäyttäytymiseen sekä vähentämään riskikäyttäytymistä liikenteessä. Säännöllisellä viestinnällä ja kampanjoinnilla ylläpidetään tietämystä liikenneturvallisuusasioista ja tuetaan myönteistä suhtautumista liikenneturvallisuuteen.

Viestintää ja kampanjointia kannattaa järjestää kohderyhmittäin, jolloin eri käyttäjäryhmien tarpeet tulevat huomioiduiksi, viesti on helpompi kohdentaa ja sen vastaanottavuus on parempi.

Kaupungin avaintyöntekijöille suunnatuilla koulutuksilla lisätään osaamista liikenneturvallisuusasioista kriittisissä tehtävissä: liikenteen ja maankäytön suunnittelussa sekä liikennekasvatustyössä. Koko henkilöstölle suunnatulla liikenneturvallisuusviestinnällä varmistetaan turvalliset työ- ja työasiamatkat sekä kannustetaan hyvinvoinnin kannalta kestäviin kulkutapavalintoihin.

4. Liikenneympäristön parantaminen

Turvallinen liikenneympäristö on koko liikenneturvallisuustyön tärkein mahdollistaja, mutta liikenneympäristön muuttaminen nykyistä turvallisemmaksi vaatii paljon resursseja ja aikaa. Liikenneympäristö on osa kaupunkiympäristöä ja koko yhdyskuntarakennetta, ja siihen vaikuttaa useita, toistensa kanssa osittain ristikkäisiä intressejä, kuten eri kulkutapojen tilantarve, liikenteen sujuvuus, kaupalliset tarpeet, pysäköinti, viherrakenne ja kaupunkitilan käyttö osana asukkaiden tapaa ilmaista itseään.

Turussa kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus vastaa laajoilta osin liikenneympäristön kehittämisen tarpeista, mutta käytettävissä olevat taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit eivät ole riittävät laajamittaiseen olemassa olevan infrastruktuurin uudistamiseen. Liikenneympäristön osalta on siis erityisen kriittistä tunnistaa kaikkein tärkeimmät painotusalueet, joiden avulla voidaan parantaa mahdollisimman tehokkaasti ohjelman kohderyhmien kannalta vaarallisimpia ja turvattomimpia kohteita. Väyliin liittyvien kehittämistarpeiden lisäksi liikenneympäristön parantaminen kattaa kunnossapitoon, tilapäisiin liikennejärjestelyihin, valaistukseen, pysäköinninvalvontaan ja automaattivalvontaan kohdistuvia toimenpiteitä.

5. Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Liikenneturvallisuustyössä palvelukokonaisuuksien ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään. Yhteistyö sekä toiminnan työnjako turvataan myös muun muassa hyvinvointialueiden muodostuessa.

Liikenneturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja kehitetään keinoja vaikuttaa liikenneturvallisuuteen osana arki- ja harrastematkoja. Työmatkatapaturmia pyritään vähentämään kaupungin ja yritysten yhteistyöllä. Harraste- ja seuramatkojen järjestelyissä opastetaan ja tuetaan turvalaitteiden käyttöön ja turvalliseen liikkumiseen. Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa tehdään ennaltaehkäisevää yhteistyötä riskikäyttäytymisten poistamiseksi liikenteestä.

Vaikuttavuus

Turun liikenneturvallisuusohjelmasta ja sen vaihtoehtoisesta skenaariosta on tehty laadullinen vaikutusten arviointi. Määrällisiä vaikutuksia ei arvioida. Vaikuttavuutta on työssä arvioitu seuraavien osioiden avulla:

1.​​ Ohjelman toteutumisen vaihtoehtoinen skenaario (ns. business as usual, BAU)

2.​​ Toimenpiteiden vaikutukset ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen

3.​​ Ohjelman vaikutukset sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen

Ohjelman valmistumisen jälkeen tulee seurata myös sen vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden ja tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi luodaan mittaristo, jonka avulla voidaan arvioida toimenpiteiden toteutumista sekä niiden vaikutuksia liikenneturvallisuuteen.

Liikenneturvallisuusohjelmassa todetaan, että huolellisesti suunniteltu ja sitouttava sisäinen ja ulkoinen vuorovaikutustyö lisää liikenneturvallisuustyön poliittista hyväksyttävyyttä, järjestelmällisyyttä ja monialaisuutta, ja että tavoitteisiin vastaaminen edellyttää Turun kaupungin liikenneturvallisuustyön koordinointia aina ylimmästä johdosta alkaen tehokkuuden, sitoutumisen ja laajuuden takaamiseksi.

Liikenneturvallisuuden parantamisessa yksinomaan liikenneympäristöön keskittyminen ei vähennä onnettomuuksia toivotulla tavalla, vaan myös liikkujien asenteisiin ja toimintaan on tarpeen vaikuttaa. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden tehtäviin kuuluvat kaavoitus ja liikenneympäristön parannustoimet, mutta muita kaupungin työkaluja liikenneturvallisuustyössä ovat esimerkiksi

Tuloksellinen liikenneturvallisuustyö edellyttää siis liikenneturvallisuustavoitteisiin sitoutumista koko kaupunkiorganisaatiossa ja päätöksenteossa. Resursseja on tarpeen varata paitsi toimenpiteiden tekemiseen eri palvelualueilla, myös viestintään ja liikenneturvallisuustyön koordinointiin ja seurantaan koko kaupungin tasolla.

Kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpanoa on tarpeen päivittää mm. siksi, että hyvinvoinnin palvelut ovat siirtyneet Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Ryhmää tarvitaan kaupungin liikenneturvallisuustyön koordinointiin ja ryhmän toiminnan järjestämiseen on syytä osoittaa riittävät resurssit. Lisäksi liikenneturvallisuusryhmää on tarpeen täydentää olennaisten sidosryhmien edustajilla. Ryhmän toiminnan ja liikenneturvallisuusohjelman tavoitteiden kannalta työryhmään tulee nimetä vetäjä, joka ohjaa kokonaisuutta tavoitteiden mukaisesti. Toimenpidekokonaisuuksia on viisi ja kaikkien kokonaisuuksien käsittelemisen kannalta olisi tärkeää osoittaa koordinoija muualta kuin esimerkiksi kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden liikennesuunnittelusta. Kansliapäällikkö nimeää liikenneturvallisuustyöryhmän erillisellä päätöksellä.

Esteettömyys ja iäkkäiden huomioon ottaminen kaupunkiympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa on edelleen tärkeää, vaikka näitä käyttäjäryhmiä ei tässä työssä olekaan erikseen nimetty tärkeimpien käyttäjäryhmien joukkoon.

Lausunnot

Liikenneturvallisuusohjelma on ollut nähtävillä kerro kantasi -palvelussa ja lausuntopyyntöjä ohjelmasta lähetettiin laajasti mm. Turun kaupungin palvelukokonaisuuksien lautakunnille, ELY-keskukselle, Lounais-Suomen poliisilaitokselle, liikenneturvalle ja eri yhdistyksille. Yhteenveto lausunnoista ja kannanotoista on esitetty liikenneturvallisuusohjelman liitteessä.

Nähtävilläolon jälkeen ohjelmaan on tehty muutamia tarkennuksia lausuntojen perusteella. Näitä ovat mm. tarkennukset ja maininta kohderyhmänä olevien sähköpotkulautailijoiden tilanteesta ja kaupunkien vähäisistä lain mahdollistamista keinoista puuttua heidän toimintaansa, riskikäyttäytyjätermin laajentamiseen kaikille kulkutavoille, aikataulujen päivittämiset, vaikuttamisen ja kuntayhteistyön tarkentaminen sekä osallistavan ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa tehtävän liikenneturvallisuustyön korostaminen.

Liite 1Turun kaupungin liikenneturvallisuusohjelma

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että liitteenä 1 oleva Turun kaupungin liikenneturvallisuusohjelma hyväksytään.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että osana katuverkon luokittelua liikenneturvallisuuslähtöisesti (toimenpide 17) arvioidaan ajonopeuksien rajoitukset vastaamaan katuverkon liikenneturvallisuustavoitteita.

Päätös asiassa tehtiin Rantasen Weberin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

tiedLiikenneturva
tiedLounais-Suomen poliisilaitos
tiedElinvoiman palvelukokonaisuus
tiedKasvatus ja opetus
tpvKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedKulttuurin palvelukokonaisuus
tiedLasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus
tiedLiikunnan palvelukokonaisuus


Liitteet:

Kh § 269
Liite 1:Turun kaupungin liikenneturvallisuusohjelma