Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus24812.06.202319

4460-2023 (10 03 02)

Kirjaston sijainti Nummi-Halinen -alueella

Tiivistelmä:

Nummen kirjasto esitetään korvattavaksi uudella rakennuksella. Uuden rakennuksen sijoituspaikaksi on tutkittu kahta vaihtoehtoa, nykyistä kirjaston tonttia tai Hallisten liikekeskuksen välittämässä läheisyydessä olevaa tonttia. Kaupunginhallitukselle esitetään, että kirjasto sijoitetaan nykyiselle paikalle siten, että kirjastorakennuksen hankesuunnittelussa selvitetään vaihtoehto hybridirakennuksesta, jossa kirjasto olisi osana asuinrakennusta. Osana asian valmistelua on tarkasteltu kirjastoautotoiminnan uutta tilaratkaisua. Tältä osin asian valmistelua tulee jatkaa erillisenä tilahankkeena.

Kh § 248

Palveluverkkojohtaja Minna Juselius ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula 2.6.2023:

Taustaa

Tilahankkeiden hankesuunnitteluohjeen (KV 13.2.2023 § 31) mukaan erillistä tarveselvitystä ei enää laadita ja toimitilojen sijaintipaikkatarkastelu ja tarvittavat linjaukset tehdään lähtökohtaisesti palveluverkkotarkastelun kautta. Ennen hankesuunnitelman laatimista on tärkeä määrittää Nummi-Halinen alueen kirjaston sijaintipaikka, jotta hankesuunnittelu voidaan tehdä tiettyyn kohteeseen. Integraatiotoiminnan palveluverkon hallinnan tiimi yhdessä kirjastopalvelujen ja tilapalvelujen kanssa on tehnyt kirjaston sijaintipaikkatarkastelua ja esittää sijaintipäätöstä tehtäväksi kahden vaihtoehdon välillä. Valmisteluun on osallistettu kaupungin sisäisiä asiantuntijoita, laadittu vaikutusten arviointi (laaja sähköinen hyvinvointikertomus) sekä kuultu kuntalaisia ja kirjaston henkilökuntaa.

Kirjaston palveluverkko

Turun kirjastopalveluverkko koostuu pääkirjastosta, 11 lähikirjastosta ja kahdesta kirjastoautosta. Kirjastopalvelujen piiriin kuuluu kirjastotilojen ja kirjojen lainaamisen lisäksi laaja kattaus erilaisia palveluja, kuten tapahtumia, digitukea sekä käyttäjäkoulutusta, lukutaidon ja lukemisharrastuksen tukemista (Elämyspolku).

Vuonna 2018 laaditussa nuoriso- ja kirjastopalvelujen toimitilaverkkoselvityksessä tarkasteltiin kokonaiskuvaa Turun kaupungin nuoriso- ja kirjastopalvelujen toiminnasta ja toimitilaverkosta. Lisäksi selvitys tarkasteli nuoriso- ja kirjastopalvelujen toimitilojen sijainnin suhdetta kyseisen alueen asukasrakenteeseen, kävijäprofiileihin ja käyntikertoihin sekä nuorisopalvelujen kohderyhmään kuuluvien nuorten määrään. Selvityksessä analysoitiin sen hetkistä tilannetta ja nostettiin esille joitakin muutostarpeita. Nuoriso- ja kirjastopalvelut toimivat tiiviissä yhteistyössä useissa eri tiloissa. Selvityksen pohjalta linjattiin, että uusissa tilahankkeissa yhteistyötä tiivistetään entisestään, kun monitoimitilat tulevat tulevaisuudessa korvaamaan useat alueelliset erilliset toimipisteet.

Kirjasto- ja nuorisotiloja on sijoitettu yhteistyössä jo Syvälahden ja Yli-Maarian monitoimitaloihin. Uusina kohteina suunnittelussa tai jo rakennusvaiheessa ovat Pansion monitoimitalo ja Runosmäen monitoimitalo.

Kun käynnissä olevien hankkeiden myötä saadaan pysyvät tilaratkaisut valmiiksi, on kirjastoverkko eheä ja nykyisellään hyvin saavutettavissa. Kaupunki kuitenkin kasvaa ja uusia asuinalueita kaavoitetaan ja rakennetaan. Kirjaston palveluverkkoa tulee tarkastella myös tästä näkökulmasta tulevaisuudessa. Kirjastopalveluja kehitetään koko ajan muuttuvia tarpeita vastaamaan.

Nummen kirjaston tilanne

Nummen kirjasto sijaitsee osoitteessa Töykkälänkatu 22 vuonna 1973 valmistuneessa rakennuksessa. Rakennus on teknisesti tullut tiensä päähän ja vaatisi mittavan peruskorjauksen tai korvaavan uudisrakennuksen. Kiinteistön omistaa kiinteistöyhtiö, jossa kaupunki on osakkaana 75,45 %:n omistuksella. Nykyisessä rakennuksessa sijaitsee kirjaston lisäksi kotihoidon toimipiste, joka on vuokrattu Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle kesään 2023 saakka sekä yksityinen anniskeluliike. Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan rakennusta ei ole perusteltua korjata nykyisten toimintojen lähtökohdista, vaan toteuttaa kirjasto uudisrakennuksena.

Ajatus kirjaston uudisrakentamisesta on avannut mahdollisuuden tarkastella ja arvioida myös kirjaston sijaintipaikkaa. Nykyinen kirjasto on lähikirjastoista suurin ja varausten noutopaikkana suosituin. Nummi-Halisen aluetta tarkastellessa on kuitenkin noussut esiin tarve arvioida kirjaston sijainnin vaikutuksia alueen kehitykseen, suuralueen sisäisten alueiden eheyteen ja palvelujen houkuttelevuuteen.

Kaupunki on kaavoittamassa Koroisten aluetta ja mahdollisesti myös Asuntomessuja alueelle suunnitellaan. Halisten alue lukeutuu Turussa sosioekonomisen aseman tarkastelussa yhdeksi heikoimpien alueiden luokkaan. Eriytymiskierteen pysäyttämiseksi tarvitaan toimenpiteitä. On pohdittu, voisiko kirjaston sijoittaminen Halisiin päin olla yksi positiivisen kehityksen laukaisija alueella. Toisaalta kaavoitusta tapahtuu myös Itäharjun suunnalla ja myös sinne on suunnitteilla paljon uutta asutusta. Tästä näkökulmasta Nummen nykyisen kirjaston sijainti on uudistuvien alueiden välimaastossa.

Kirjaston sijoittamiselle on löydetty kaksi vaihtoehtoa Nummi-Halinen alueella.

Sijoitusvaihtoehdot

Töykkälänkatu 22 (nykyisen kirjaston tontti)

Nykyinen kirjaston tontti sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella, Halistentien ja Töykkälänkadun kulmassa. Tontin pinta-ala on noin 2​ 200 m2, rakennusoikeutta on 1​ 000 ke-m2 ja nykyisen rakennuksen ala on 946 ke-m2. Kaavamerkintä on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Mikäli vanha rakennus puretaan, tontti mahdollistaa 1000 ke-m2 kokoisen rakennuksen toteuttamisen voimassa olevalla kaavalla. Tämä riittää lähikirjaston tiloille hyvin.

Mikäli hankkeen yhteyteen toteutetaan myös kirjastoauton toimipiste, on rakennusoikeus huonealan perusteella juuri ja juuri riittävä. Kaavan mukaisen 1000 kerrosneliön ylittyminen on kuitenkin todennäköistä, kun kiinteistöön lisätään esimerkiksi tarvittavat tekniset tilat. Yhteisten tilojen sovittaminen tontille ilman pientäkään ylitystä on siis melko epätodennäköinen skenaario. Tontti on molemmille toiminnoille pinta-alaltaan hieman ahdas, mutta hyvällä suunnittelulla vielä mahdollinen.

Pysäköintipaikkojen riittävyys tontilla on haasteena. Nykytilanteessa kirjaston edessä on kymmenkunta asiakaspaikkaa. Kirjaston takana oleva pysäköintialue on eri tonttia ja liittyy alueen kerrostalojen pysäköintijärjestelyihin.

Kirjaston toteuttaminen nykyiselle paikalle edellyttäisi purku- ja rakennustöiden aikaisia väistötiloja kirjastotoiminnalle.

Gregorius IX:n tie 14 (Halisten liikekeskuksen laita)

Halisten liikekeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kaupungin omistama LH –tontti, joka voidaan osoittaa kirjaston käyttöön. Tontin maapinta-ala on noin 4300 m2 ja rakennettava alue tämänhetkisessä kaavassa 2800 m2. Nykyinen käyttötarkoitus on huoltoasemarakennusten korttelialue.

Tontti vaatii kaavanmuutoksen, jotta siihen voi sijoittaa kirjaston. Tontilla on aikaisemmin sijainnut autopesula, mutta nykytilanteessa se on rakentamaton. Kaavamuutos voidaan tulkita vaikutuksiltaan vähäiseksi, jolloin kaavaprosessin kestoksi arvioidaan noin 18 kk. Kaavanmuutoksen myötä tontti soveltuisi niin kirjastolle kuin kirjastoauton toimipisteelle hyvin.

Kirjaston toteuttaminen liikekeskuksen tontille mahdollistaisi kirjaston siirtymisen suoraan uusiin tiloihin ilman väistötilatarpeita.

Kirjastoauton toimipiste

Samalla kun on tarkasteltu Nummen kirjaston sijaintivaihtoehtoja, on arvioitu myös kirjastoauton toimipisteen tulevaisuutta.

Kirjastoautojen toimipiste sijaitsee tällä hetkellä Linnanfältin alueella osoitteessa Amiraalistonkatu 6. Sijainti on toiminnan näkökulmasta haastava, sillä alueelle on rakentunut paljon uusia asuinrakennuksia ja liikennöinti näiden keskellä on vaikeaa. Alueella on edelleen käynnissä myös asemaakaavoitus ja aluetta ollaan kehittämässä. Kirjastoautotoiminta tarvitsee uuden tukikohdan.

Kirjastoautojen toimipiste olisi toiminnallisista näkökulmista järkevää sijoittaa lähikirjaston yhteyteen. Tyypillinen ratkaisu kirjastoissa on, että kirjastoautot toimivat pääkirjastolta käsin hyödyntäen pääkirjaston laajoja kokoelmia, mutta tämä ei ole ollut Turussa mahdollista. Kirjastoautopalvelu on verrattavissa liikkuvaan lähikirjastoon, jossa on henkilökunta ja kokoelmat kuten lähikirjastossa, mutta asiakaspalvelu tapahtuu kirjastoautoissa.

Henkilökuntaa kirjastoautopalveluissa on seitsemän, lisäksi samoissa tiloissa toimii Oppimateriaalikeskus, jota hoitaa yksi henkilö. Pääkirjastolta käsin toimitetaan kirjakasseja kotiin asiakkaille, jotka eivät pääse kirjastoon. Kirjakassi-toiminta ja sitä koordinoiva henkilö siirtyisivät myös uuden kirjaston yhteyteen. Pääkirjaston logistiset tilat ovat erittäin rajalliset, joten olisi tarkoituksenmukaista keskittää kaikki asiakaspalveluun liittyvät logistiset toiminnat samaan toimipisteeseen. Tämä mahdollistaisi logistiikkaa vaativien palveluiden yhteiskehittämisen tulevaisuudessa. Sekä Nummen kirjastoon että kirjastoautojen toimipisteeseen on aineistokuljetukset viitenä päivänä viikossa ja yhden toimispisteen ratkaisussa kuljetusten kokonaismäärä vähenee.

Toiminnan yhdistäminen Nummen kirjaston kanssa tarkoittaisi henkilömäärältään 13 vakinaisen työntekijän yksikköä. Tavoite on, että henkilöstö muodostaisi yhteisen yksikön ja sijaistarve vähenisi. Yhtenä yksikkönä toimintaa voi kehittää innovatiivisemmin asiakaslähtöiseksi.

Mikäli lähikirjasto ja kirjastoautojen toimipiste toteutettaisiin yhtenä kokonaisuutena, on arvioitu tilatarve 996 hu-m2, joista kirjastoautotoiminnan ja Oppimateriaalikeskuksen tilatarve on n. 400 neliötä. Yhteisen kokonaisuuden tilatarve on noin 240 m2 vähemmän kuin erillisratkaisussa. Tilasäästöä syntyy kokoelmia varten tarvittavista tiloista ja henkilökunnan tiloista. Toimintojen sijoittaminen eri paikkoihin tarkoittaisi Nummen kirjaston tilatarpeen olevan 607 hu-m2 ja kirjastoautotoiminnan 633 hu-m2, yhteensä 1240 hu-m2.

Kirjastoautotoiminnalle on alustavasti kartoitettu vaihtoehtoisia olemassa olevia tiloja esimerkiksi Rieskalähteentieltä. Lisäksi tilavaihtoehtoja on tiedusteltu vuokramarkkinoilta välittäjien kautta. Toimintaan soveltuvia tiloja on toistaiseksi ollut tarjolla niukasti.

Pelkkää autotallitilaa olisi todennäköisesti helpompi löytää markkinoilta, mutta muiden toiminnallisten vaatimusten vuoksi pelkkä tallitila ei sovellu kirjastoautotoimintaan. Kirjastoautojen henkilöstölle on pystyttävä takaamaan toimintaan soveltuvat työolosuhteet sekä riittävät sosiaalitilat. Mikäli kohteessa olisi tarpeen teettää mittavia muutostöitä työskentelyolosuhteiden parantamiseksi, näkyy se usein esimerkiksi vuokrakohteissa korkeampana tilavuokrana. Tilojen tulisi myös olla sijainniltaan järkevät toiminnan kannalta. Kirjastoautotoiminnan tilatarvetta voidaan pitää pitkäaikaisena tarpeena, joten väliaikaratkaisuihin tai korkeaan vuokrakustannustasoon kannattaa suhtautua kriittisesti.

Kirjastoverkon tarkastelun perusteella ainoastaan Nummen tuleva rakennushanke mahdollistaisi kirjastoautopalvelun yhdistämisen lähikirjaston toimintaan. Nummen kirjaston kokoelmat ovat tavanomaista lähikirjastoa laajemmat, joten kokoelmien yhteiskäytöstä saadaan paremmin hyötyjä.

Vaikutusten arviointi

Kahdesta eri sijaintivaihtoehdosta on laadittu laaja vaikutusten ennakkoarviointi. Arvioinnissa on tarkasteltu vaihtoehtoja viidestä näkökulmista: Ihminen/asukas, Ympäristö, Organisaatio ja henkilöstö, Talous ja elinvoima, Lapset ja nuoret. Arvioinnin perusteella organisaation ja henkilöstön, talouden ja elinvoiman sekä ympäristön näkökulmista molemmat vaihtoehdot ovat hyvin samankaltaisia. Organisaation ja henkilökunnan näkökulmasta merkittävin asia on kirjastoautopalveluiden ja lähikirjaston toiminnan yhdistäminen.

Eniten vaikutuksia kirjaston sijainnilla on asukkaiden näkökulmasta palvelun saavutettavuuteen. Nykyinen sijainti tavoittaa suuremman osan alueen asukkaista, samoin alueen koulut ja päiväkodit ovat paremmin saavutettavissa nykysijainnista. Lasten ja nuorten näkökulmasta tärkeimmät seikat liittyvät palvelun saavutettavuuteen ja miten kirjaston palvelut kouluille ja varhaiskasvatukselle järjestyvät.

Kaupunkikehityksellisesti ja alueiden eriytymisen näkökulmasta Halisten sijainti arvioidaan potentiaalisempana sijoituspaikkana kirjastolle. Kyseinen sijainti keskittäisi palveluja ja edesauttaisi eheyttä alueiden välillä. Kirjaston nykyisen tontin kehityspotentiaali muuhun käyttöön on suurempi kuin Halisten tontilla, joka muutenkin soveltuu parhaiten kaupan ja palvelujen käyttöön.

Tärkeä havainto arvioinnin perusteella on yhteisöllisyyden vahvistaminen ja tämä tulee huomioida hankesuunnitelmassa ja kirjaston palveluiden kehittämisessä riippumatta sijoituspaikasta.

Vaikutusten arviointi kokonaisuudessaan esitetään oheismateriaalissa 1.

Asukkaiden osallistaminen

Asukkaita on osallistettu useilla eri tavoilla kahteen eri otteeseen. Ensimmäisellä kerralla keskityttiin keräämään näkemyksiä ja toiveita kirjastopalveluiden kehittämiseksi. Toisella kierroksella esiteltiin sijaintivaihtoehdot.

Syksyllä 2022 järjestettiin kaksi keskustelutilaisuutta - toinen Nummen kirjastossa ja toinen Halisten nuorisotalolla. Lisäksi oli Kerro kantasi -kysely. Nummen kirjaston palveluihin, omatoimisuuteen, sijaintiin ja asiakaspalvelun laatuun oltiin hyvin tyytyväisiä. Kirjaston tunnelma koettiin rauhallisena. Kehittämistoiveissa nousi esille paremmat työskentelyolosuhteet asiakkaille ja yleisen viihtyisyyden lisääminen, tapahtumia toivottiin lisää sekä kahvilaa. Tuloksia hyödynnettiin ennakkovaikutusten arvioinnissa ja niitä tullaan hyödyntämään hankesuunnittelussa.

Toukokuussa 2023 kirjaston sijaintivaihtoehtoja esiteltiin kolmessa tilaisuudessa: 9.5. Nummen kirjasto, 11.5. HaliSillan yhteydessä, 22.5. Halisten koulu. Lisäksi oli Kerro kantasi -kysely, joka oli avoinna 9.–26.5. Nummen kirjaston asiakkaiden toiveista tehtiin myös paperilomakkeet, joita jaettiin Nummen kirjastossa ja HaliSillassa.​ ​

Keskustelutilaisuuksissa päätavoitteena oli esitellä sijaintivaihtoehdot ja niiden kesken eri näkökulmista tehty vertailu. Keskusteluissa nousi esille tulevien kaavoitusratkaisujen vaikutukset asukaslukuun sekä joukkoliikenteen muutokset, ja näitä pohdintoja lisättiin ennakkovaikutusten arviointiin.

Kerro kantasi -kyselyyn saatiin kaikkiaan 718 vastausta. Kyselyn tulosten perusteella kirjaston paikan vaihtuminen on alueen asukkaille iso muutos, ja tärkeänä pidetään, että kirjasto saa uudet ja viihtyisät tilat. Vastaajista yli 500 toivoi Nummen kirjaston pysyvän entisellä paikallaan. Yli sadan vastaajan mielestä Halisten kauppakeskuksen lähellä olevaa kirjastoa olisi helpompi käyttää.

Paperilomakkeita jätettiin yhteensä 356 kpl, joista 265 mielestä nykyinen sijainti parempi. Perusteluissa korostettiin mm. nykyisen sijainnin olevan suuralueen keskellä ja kirjaston olevan hyvin saavutettavissa. Vastaajista 91 kpl kannatti Halisten sijaintia ja perusteluissa nousi esille muiden palveluiden läheisyys ja hyvä sijainti.

Yhteenveto kyselyn tuloksista on esitetty oheismateriaalissa 2.

Yhteenveto

Kirjaston sijaintipaikkavaihtoehtoja arvioitaessa on tunnistettu useita eri näkökulmia.

Tonttien vertailun perusteella Halisten tontin rakennusoikeus ei aseta yhtä tiukkoja reunaehtoja, vaan mahdollistaa paremmin tilojen suunnittelun yhteisöllisyyttä tukeviksi sekä logistiikan keskittämisen. Mikäli kirjastoautotoimintaa ei sijoiteta tämän lähikirjaston yhteyteen, riittää pinta-ala molemmilla tonteilla varmasti. Nummen tontissa on kehityspotentiaalia myös muuhun käyttötarkoitukseen. Halisten tontille sen sijaan ei ole tarkoituksenmukaista kaavoittaa asumista. Tontin valjastaminen palveluille vahvistaisi kaupan ”korttelin” asemaa palvelukeskittymänä ja nostaisi alueen profiilia.

Palvelun saavutettavuuden ja asukkaiden näkökulmasta nykyinen sijainti on parempi, vaikkakin Koroisten alueella asukasmäärän oletetaan kasvavan. Asukkaiden kuulemisen perusteella nykyinen sijainti koetaan paremmaksi kuin Halisten sijainti ja voi olla, että kaikki kirjaston nykyiset asiakkaat eivät siirtyisi käyttämään uuden kirjaston palveluita. Koulujen ja päiväkotien kannalta nykyinen sijainti on saavutettavampi.

Halisten sijainti tarjoaa enemmän parkkipaikkoja. Nykyisin molemmat sijainnit ovat helposti liikenteellisesti tavoitettavissa, vaikkakin Nummen kirjaston nykyinen sijainti vaatii jalankulkijoilta vilkkaan Halistentien ylittämisen.

Alueiden eriytymisen näkökulmasta uuden kirjaston sijoittaminen Halisiin mahdollisesti vaikuttaisi positiivisesti alueen kehitykseen ja integroisi Koroisten, Räntämäen, Halisten ja Nummen alueita.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen 8.6.2023:

​Nummi-Halinen alueen lähikirjaston sijoituspaikaksi on tutkittu kahta vaihtoehtoa, nylkyistä kirjaston tonttia tai Halisten liikekeskuksen välittämässä läheisyydessä olevaa tonttia. Asukkaita on edellä kerrotulla tavalla osallistettu eri tavoilla kahteen eri otteeseen.

​Ottaen huomioon kirjaston nykyisen sijaintipaikan tuleva maankäyttö, on tarkoituksenmukaista sijoittaa kirjasto nykyiselle paikalleen osoitteeseen Töykkälänkatu 22. Kirjaston hankesuunnittelussa tulee selvittää vaihtoehto hybridirakennuksesta, jossa kirjasto olisi osana asuinrakennusta.

​Kirjastoautotoiminnan tarvitseminen tilojen osalta tulisi laatia erillinen hankesuunnitelma.

Oheismateriaali 1Vaikutusten arviointi

Oheismateriaali 2Koonti kyselyn tuloksista

Oheismateriaali 3​ Taustamateriaaleja

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää Nummi-Halinen alueen lähikirjaston sijaintia koskevana linjapäätöksenään, että kirjasto sijoitetaan nykyisen kirjaston paikalle osoitteeseen Töykkälänkatu 22 siten, että kirjaston hankesuunnittelussa selvitetään vaihtoehto hybridirakennuksesta, jossa kirjasto olisi osana asuinrakennusta.

​Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kirjastoautotoiminnan tilat toteutetaan omana hankkeena erikseen laadittavan hankesuunnitelman mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKirjastopalvelut
tpvKonsernihallinto, palvelujen hallinta
tiedKulttuurin palvelukokonaisuus