Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Tarkastuslautakunta4423.05.20237
Kaupunginhallitus25812.06.202329

10991-2021 (00 01 02)

Arviointikertomus 2022 (Kv)

Tiivistelmä: -

Tarklk § 44

Revisiotoimisto 19.5.2023:

​Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

​Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

​Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kuntarakennelaissa tarkoitetun uuden kunnan alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa kuntajaon muutoksen voimaantulosta. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

​Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

​Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.”

​Kuntalain 115 §:n mukaan ”Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

​Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

​Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.”

​Kuntalain 121 §:n mukaan ”Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

​Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.”

Liite 1​Raporttiluonnos 23.5.2023: Arviointikertomus 2022, Salassa pidettävä, JulkL 6 §.Raportti tulee julkiseksi, kun asia jota raportti koskee, on tarkastuslautakunnassa käsitelty loppuun ja pöytäkirja on tarkastettu. (sähköisenä päättäjäpalvelussa)

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus​Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä raportin vuoden 2022 arvioinnista ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi esittäen, että kaupunginvaltuusto päättää lähettää raportin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja että kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto 31.10.2023 mennessä toimenpiteistä, joihin vuoden 2022 arviointikertomus antaa aihetta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Liite 2​ Arviointikertomus 2022.

Kh § 258

Liite 1Arviointikertomus 2022 (lisätään myöhemmin)

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä raportin tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja, että kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto 31.10.2023 mennessä toimenpiteistä, joihin vuoden 2022 arviointikertomus antaa aihetta.

Päätös​Asia siirrettiin kaupunginvaltuustolle.​

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto


Liitteet:

Tarklk § 44
Liite 2:Arviointikertomus 2022

Kh § 258
Liite 1:Arviointikertomus 2022