Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus21705.06.20237

4215-2023 (12 03 00, 00 01 02)

Linnanniemen taideohjelma

Tiivistelmä:

Turun julkisen taiteen ohjelman mukaisesti Linnanniemestä kehitetään Turun ensimmäinen taidekaupunginosa. Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi Linnan-niemen taideohjelma, jossa määritellään taiteen ja tapahtumallisuuden painopisteet, rahoitusmuodot ja taiteen hankintaan liittyvät päätöksentekoprosessit. Taiteen vahvalla läsnäololla luodaan uudistuvalle Linnanniemelle identiteettiä ja kytketään alue samalla entistä kiinnostavammaksi osaksi monipuolista Turun kulttuurirantaa.

Kh § 217

Keskustan kehittämisen kärkihanke, hankepäällikkö Mervi Lehto ja Kulttuurin kärkihanke, hankejohtaja Irina Niemimäki, 25.5.2023:

Turun julkisen taiteen ohjelma

Turun Julkisen taiteen ohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 7.2.2022 § 55. Turun julkisen taiteen ohjelma kokoaa yhteen kaupungin julkisen taiteen hankintaan, päätöksentekoon, prosesseihin ja tulevaisuuden linjauksiin liittyvät käytännöt ja painopisteet. Ohjelma tuotettiin kaupunkiorganisaation toimijoille, sidosryhmille ja kaupunkilaisille järjestettyjen kyselyiden, keskustelutilaisuuksien ja työpajojen tuloksena 2020–2021. Museopalvelut vastasivat ohjelmatyön koordinoinnista ja ohjausryhmänä toimi kaunistamisrahaston koordinointiryhmä.

Ohjelmassa kuvataan julkisen taiteen edistämisen merkitys kaupunkitiloja käyttävien ihmisten hyvinvoinnin, Turun ja sen kaupunginosien vetovoiman, kaupunkiympäristön laadun sekä kaupunkilaisten osallisuuden näkökulmista. Julkisen taiteen hankinnoissa tullaan perinteisten laatukriteerien lisäksi kiinnittämään entistä enemmän huomiota taidetuotannon ympäristövaikutuksiin.

Julkisen taiteen ohjelmassa määritellyt tulevaisuuden painopisteet ovat:

 1. Lähdön ja saapumisen paikat: Kaupungin lähdön ja saapumisen paikat otetaan yhdeksi tulevaisuuden julkisen taiteen hankintojen painopisteeksi. Näillä tarkoitetaan visuaalisia ”portteja”, joiden avulla tunnistetaan kaupunkialueen rajakohtia. Teosten aiheet voivat liittyä sijaintipaikkansa historiaan ja ympäristön ominaispiirteisiin tai niistä voidaan luoda teemallisesti yhtenäinen liikkeeseen ja liikkumiseen perustuva teoskokonaisuus.
 2. Taideulkoilureitit ja julkinen liikenne: Turun vetovoimaa ja viihtyisyyttä lisätään muodostamalla kaupunkiin tunnistettavia taidereittejä. Samalla vahvistetaan myös alueiden houkuttelevuutta. Taidetta sijoitetaan erityisesti keskustan kävelypainotteisina kehitettävien alueiden ja reittien yhteyteen sekä asuinalueita kokoavien raittien yhteyteen. Elävöittämällä kävely- ja pyöräilyreittejä sekä julkisen liikenteen käyttämiä väyliä tuetaan niiden aktiivista käyttöä ja edistetään kestävää kehitystä. Erilaisten valaisukohteiden ja valotaiteen avulla luodaan sekä pysyviä että tapahtumallisia väyliä eri puolille kaupunkia.
 3. Taiteen alueelliset painopisteet: Eri kaupunginosien julkisen taiteen painotukset tukevat alueiden omaleimaisuutta, ympäristön ja paikan toiminnallisuutta, lisäävät alueen kiinnostavuutta ja houkuttelevat liikkumaan. Keskustan ulkopuoliset kaupunginosat ovat yksi julkisen taiteen painopisteistä tulevaisuudessa.

Ohjelmassa esitettiin, että Linnanniemen kehityshanke toimii pilottikohteena julkisen taiteen kytkemisestä kiinteäksi ja näkyväksi osaksi kokonaisen alueen suunnittelua ja rakentamista. Samalla esitettiin, että alueelle laaditaan oma taideohjelma, jossa määritellään taiteen ja tapahtumallisuuden painopisteet, rahoitusmuodot ja taiteen hankintaan liittyvät päätöksentekoprosessit. Ohjelmassa esitettiin Linnanniemen taidetyöryhmän kokoamista julkisen taiteen ohjausryhmän ja Linnanniemen hanketyöryhmän jäsenistä. Taidetyöryhmä tekee päätöksen aluetta koskevan taideohjelman laatimisesta ja ohjaa laatimista sekä vie sen päätettäväksi hallintosäännön mukaisesti.

Linnanniemen taideohjelma

Linnanniemen alueelle on valmistunut alueellinen taideohjelma, jonka laatimisesta on vastannut Frei Zimmer Oy. Työtä on ohjannut Linnanniemen laaja taidetyöryhmä, johon ovat kuuluneet Turun kaupungin julkisen taiteen ohjausryhmä sekä Linnanniemen työryhmä. Ohjelman tuottamisessa kaupunkiorganisaation toimijoita, ulkoisia sidosryhmiä ja kaupunkilaisia on osallistettu laajasti.

​Linnanniemen taiteelle on taideohjelmassa asetettu tavoitteita, joita alueelle toteutettava julkinen taide ja tapahtumat pyrkivät täyttämään:

 1. ​Taiteen sijoittelussa tavoitteena on, että alueelle saapuvat tunnistavat saapuvansa taidekaupunginosaan.
 2. Taide ja tapahtumat luovat elävän ja viihtyisän kaupunginosan, joka on houkutteleva niin kaupunkilaisille kuin ulkopaikkakuntalaisille.
 3. Taide ja tapahtumat ilmentävät kaupungin ilmastostrategiaa ja ekologisia arvoja.
 4. Alue toimii erilaisten tapahtumien, määräaikaisten ja pysyvien taidehankkeiden sekä oppilaitosyhteistyön alustana. Linnanniemen taidetta ja tapahtumia halutaan toteuttaa avoimesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Linnanniemen taiteelle on asetettu temaattisia lähtökohtia, joita alueen pysyvän ja määräaikaisen taiteen toivotaan ilmentävän:

 1. Linnanniemen sijainti ja historia satama-alueena tuovat keskiöön merellisyyden teemat, kuten saariston ja Itämeren.
 2. Kansainvälisyyden teema nousee alueen historiasta sekä sijainnista saapumisen ja lähtemisen alueena luoden kiinnostavia lähtökohtia taiteelle.
 3. Turun linna nousee alueen kirkkaimmaksi maamerkiksi ja tuo historiallisen perspektiivin uudistuvaan alueeseen.
 4. Ekologisuus ja resurssiviisaus luovat lähtökohdat niin alueen suunnittelulle kuin taiteen tematiikalle ja toteutukselle.

Taideohjelmassa esitetään taiteen rahoittamiseksi taidevelvoitteen asettamista Linnanniemen alueelle. Taideohjelman mukaisesti tontin vuokraaja tai ostaja sitoutuu maksamaan tontin vuokra-/myyntihinnan lisäksi taiderahaa, joka vastaa 3 %:ia tontin pääoma-arvosta. Taideraha muodostaa siten lisäkustannuksen tontin vuokraajille/ostajille muutoin perittävän käyvän hinnan päälle. Tämän ei kuitenkaan uskota merkittävästi vaikuttavan tonttien kysyntään. Taideraha maksetaan erillisenä eränä samassa yhteydessä tontin vuokrauksen tai oston kanssa. Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikan periaatteiden mukaisesti tontit Linnanniemen alueelta tullaan kuitenkin pääosin vuokraamaan. Edellä kuvattu menettelytapa kirjataan tontinluovutussopimuksiin. Taiteelle osoitetut varat talletetaan omalle tilikohdalleen kaupunkiympäristön budjettiin.

Taideohjelmassa esitetään myös, että kaupunki sitoutuu investoimaan 1.000.000 euroa Linnanniemen taideohjelman toteutukseen. Määräraha varataan talousarvioon vuosittain alueen rakentumisen etenemisen mukaan. Tavoitteena on, että rahoitus jaetaan käytettäväksi kymmenelle vuodelle, joka mahdollistaa taideohjelman mukaisten kehittämistoimenpiteiden aloittamisen välittömästi sekä yksittäisten taidehankkeiden tukemisen. Taideohjelman toteuttamiseen tulee varata 80.000 euroa vuodelle 2024. Lisäksi julkisessa rakentamisessa noudatetaan prosenttiperiaatetta.

Taideohjelmassa esitetään varojen käyttöä Turun julkisen taiteen ohjelman mukaisesti taiteen hankintaan, taidehankkeiden organisointiin, kulttuuritapahtumien tuottamiseen sekä teosten ylläpitokustannuksiin. Kaupunki sitoutuu aluekehityshankkeissa ohjaamaan osan oman rakentamisensa määrärahoista taiteeseen. Taiteen kokonaisbudjetti jakautuu:

 1. Taiteen ja tapahtumien kuratointi, koordinointi, hallinto ja taidekilpailut 10 %
 2. Pysyvien teosten huolto ja ylläpito 10 %
 3. Pysyvien ja määräaikaisten teosten hankinta sekä alueen tapahtumien rahoittaminen erityistapauksissa 80 %

Linnanniemen taiteen toteuttaminen järjestetään Turun julkisen taiteen ohjelman mukaisesti. Julkisen taiteen ohjelmassa Linnanniemen taidetyöryhmä määriteltiin koostuvan julkisen taiteen ohjausryhmän ja Linnanniemen hanketyöryhmän jäsenistä. Kansliapäällikkö nimeää Linnanniemen taidetyöryhmän jäsenet.

Taideohjelman toteuttamiseksi tarvitaan myös henkilöresurssi vuoden 2024 alusta alkaen. Koordinaattorin tehtävät on lueteltu taideohjelmassa (liitteen s. 51). Koordinaattori toimii Kulttuurin kärkihankkeessa, mutta sijoittuu hallinnollisesti Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen. Hankkeen koordinointi on hyvä olla samassa paikassa, missä on vastuu kokonaissuunnittelusta. Koordinaattorin palkkamäärärahat tulee ottaa huomioon kaupunkiympäristön vuoden 2024 talousarvion valmistelussa. Kansliapäällikkö päättää erikseen toimen perustamisesta.

Linnanniemen taidetyöryhmä ohjaa taideohjelman toteutusta ja tekee esitykset taideohjelman koordinoinnista, ohjelmaan sisältyvien taidehankkeiden käynnistämisestä sekä alueelle sijoitettavien taideteosten ja -tapahtumien hankinnasta, tekee päätökset toteutettavien taidehankkeiden sisällöstä ja seuraa niiden toteutumista. Linnanniemen taidetyöryhmän esityksestä yksittäisten teosten hankintapäätökset tai päätökset taidekilpailujen järjestämisestä viedään Turun kaupungin hallintosäännön ja hallinnon järjestämispäätösten mukaisesti päätettäväksi. Toimitilojen rakennuttamiseen ja infrahankkeisiin kytkeytyvien taidehankintojen prosessikuvaukset ovat kuvattu Turun julkisen taiteen ohjelmassa. Hankintapäätöksiin sisällytetään myös ylläpitovastuut.

Liite 1Linnanniemen taideohjelma

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvXXXXX


Liitteet:

Kh § 217
Liite 1:Linnanniemen taideohjelma