Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta19630.05.20237
Kaupunginhallitus21905.06.20239

5405-2019 (10 03 01)

Skanssin keskuspuiston, Kontregardinpuiston ja Itäkaaren (osa) puisto- ja katusuunnitelman sekä kustannusarvion hyväksyminen (Skanssi 037)

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi Skanssin keskuspuiston, Kontregardinpuiston ja Itäkaaren osan puisto - ja katusuunnitelma sekä niiden infran kustannusarvion 8,3 milj. euroa.

Kylk § 196

Kaupunkiympäristö, kaupunkirakentaminen infran suunnittelupäällikkö Kari Linnakoski ja maisemasuunnittelija Johanna Salmela 17.5.2023:

Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelussa on valmistunut puisto- ja katusuunnitelma Skanssin rakentuvalle asuinalueelle. Puisto- ja katusuunnitelma käsittää alueen, joka rajautuu Kaarinan rajaan, Helsingin valtatiehen, Uudenmaankatuun ja Itäkaareen. Alue tulee olemaan uuden kaupunginosan keskuspuisto, merkittävä vetovoimatekijä 6​ 000-7 000 asukkaan asuinalueella, sekä tärkeä osa Itä-Turun viheralueverkostoa. Nyt hyväksyttäväksi esitettävä puisto- ja katusuunnitelma käsittää Skanssin keskuspuiston asemakaava-alueella (kaavatunnus 32/2016, tullut voimaan 27.10.2018) olevat viheralueet ja osan Itä-Skanssin kaava-alueen viheralueista sekä Itäkaaren katualueesta (kaavatunnus 9/2014, tullut voimaan 25.3.2023), kattaen valtaosan rakennettavasta puistopinta-alasta Skanssissa.

Aiemmat päätökset

​Kaupunginhallitus hyväksyi 5.11.2012 § 509 Skanssin suunnittelualueen teemat ja tavoitteet ohjeellisesti noudatettavaksi alueen suunnittelussa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kysymyksessä on kaupungin johdon alainen strateginen hanke, jonka ohjauksesta ja seurannasta vastaa kaupunginhallitus.

Skanssin alueen maankäytön yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 13.10.2014 § 392 ohjeellisena yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen pohjaksi. Päätöksen mukaan Skanssin kokonaisuudesta tulee laatia konsulttityönä viheralueiden ja hulevesien käsittelyn yleissuunnitelma, joka tulee hyväksyttää kustannusarvioineen kaupunginhallituksessa. Kyseisen suunnitelman pohjalta laaditaan tarkemmat toteutussuunnitelmat. Viheralueiden yleissuunnitelma laaditaan ohjeellisena jatkosuunnittelua ohjeistavana asiakirjana. Koska kyseessä on laaja suunnittelualue, kustannusarviossa tulee esittää ja simuloida laadun vaikutuksia kustannustason määräytymiseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä Skanssin jatkosuunnittelun seuraavat, erityisesti ympäristösuunnitteluun liittyvät periaatteet:

Skanssin ympäristösuunnittelu

Ympäristösuunnittelua on tehty yhtä aikaa asemakaavoituksen kanssa, edellä mainittuja kaupunginhallituksen hyväksymiä periaatteita ja maankäytön yleissuunnitelmaa seuraten. Osallistamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, eteenkin puisto- ja katusuunnitelman ideointivaiheessa. Alkuperäinen suunnitelma valmistui 15.9.2016. Asemakaavoituksen tarpeiden takia, oli tarkoituksenmukaista jatkaa suunnittelua rakennussuunnitelmatasoisella suunnittelulla. Tässä suunnittelutarkkuudessa tuli myös esille puisto- ja katusuunnitelman tarkennustarpeita. Tarkennukset tehtiin ennen kuin suunnitelma asetettiin ensimmäistä kertaa nähtäville.

Kontregardinpuisto ja suurin osa Skanssin keskuspuistosta sijoittuu Skanssin keskuspuisto -nimisen asemakaavan alueelle. Osa Kontregardinpuistoon liittyvästä aukiosta sekä suikale Skanssinpuiston reunasta ovat Itä-Skanssin kaava-alueen puolella. Skanssin keskuspuiston asemakaava valmistui syksyllä 2018 ja Itä-Skanssin asemakaava alkuvuodesta 2023. Puisto- ja katusuunnitelmaa päivitettiin kesällä 2022 Itä-Skanssin kaava-alueelle tulleiden muutosten takia. Ennen rakentamisen aloittamista, tulee myös rakennussuunnitelmat päivittää näiltä osin.

Puisto- ja katusuunnitelma voidaan hyväksyä vasta kun kaikki suunnittelualueeseen liittyvät asemakaavat ovat tulleet voimaan. Suunnitelman hallinnollisen käsittelyn etenemistä on viivästyttänyt myös mm. Skanssin monitoimitalon tarveselvitys sekä Kontregardinpuiston hulevesialtaaseen liittyvät vaihtoehtotarkastelut.

Vaihtoehtotarkastelussa keskityttiin tutkimaan rakennusosia, joilla oli suurin vaikutus kustannuksiin ja CO2 päästöihin. Näitä olivat Kontregardinpuiston hulevesiallas ympäristöineen, hulevesiuoman yli kulkevat puusillat, laiturit ja oleskelualueet.

Puiston keskeisin elementti on puiston keskellä kiemurteleva vesiuoma, johon johdetaan alueelta tulevia hulevesiä. Vaihtoehtotarkastelussa Kontregardinpuiston rakennettu hulevesiallas on korvattu maaluiskaisella altaalla ja puiston ilme on muutettu hyvin luonnonmukaiseksi koko uoman matkalta, Kontregardinaukiolta Skanssinpuiston eteläpäähän asti.

Käytäväverkostoa on karsittu ja hulevesiuoma on esitetty ylitettäväksi puusiltojen sijaan betonirumpurakentein. Laitureista, hulevesiuoman yhteydessä olevista oleskelualueista sekä vanhan pihapiirin oleskelualueesta ja hedelmätarhasta on luovuttu.

Vaihtoehdossa haettiin tarkempaa tietoa maaluiskaisen vaihtoehdon toteutettavuudesta.​ Tarkastelussa selvitettiin, kuinka paljon enemmän maaluiskainen hulevesiallas vaatii pinta-alaa, miten järjestetään maaluiskien stabiliteetti ja mikä on saavutettava rakentamisen kustannussäästö. Maaluiskainen rakenne, jonka luiskan yläreuna on samassa paikassa kuin rakennetun allasvaihtoehdon mukainen tukimuuri, vähentää hulevesialtaan vesitilavuutta. Kontregardinpuistossa tämä vähentää merkittävästi viivytystilavuutta, jonka väheneminen kompensoitiin lisäämällä viivytystilavuutta kyseisen puiston eteläpuolella.

Tarkastelu valmistui alkuvuodesta 2020. Sen perusteella todettiin, että maaluiskainen allas on odotetusti edullisempi vaihtoehto, mutta sen vaatima lisätila pienentää kerrostalotontin kokoa ja siten vähentää myytävää rakennusoikeutta, jolloin vaihtoehtoisen ratkaisun kustannussäästö menetetään.

Vaihtoehtojen vertailun pohjalta päädyttiin esittämään alkuperäistä puisto- ja katusuunnitelmaa sekä kaupunkikuvallisista että kustannussyistä. Kustannuksissa on otettu huomioon luovutettavan tonttimaan arvo. Suunnitellun puiston rakentamiskustannukset rakennetulla allasvaihtoehdolla (VE1) olivat noin 6,7 miljoonaa euroa (alv 0 %) sisältäen hankevarauksen 15 %. Maaluiskaisessa vaihtoehdossa (VE2) rakennuskustannukset olivat noin 5,3 miljoonaa euroa (alv 0 %) sisältäen hankevarauksen 15 %. Altaan maaluiskista johtuvan pinta-alallisen laajentumisen takia menetetty kiinteistökehityksestä saatava tulo oli 0,7 – 1,2 miljoonaa euroa, riippuen siitä luovutetaanko kiinteistö ARA-tuotantoon vai vapaarahoitteiseen tuotantoon.

Skanssin​ alueelle suunniteltiin pitkään monitoimitalon rakentamista kaupunginhallituksen hyväksymän yleissuunnitelman pohjalta. Skanssin monitoimitalon tarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostossa 14.5.2018 § 56. Samalla päätettiin, että hankesuunnitteluvaiheeseen siirrytään vaihtoehdon 2 (192 paikkainen päiväkoti, 800 oppilaan yhtenäiskoulu ja kouluterveydenhuolto) pohjalta siten, että hankesuunnitelma sisältää suuremman liikuntasalin (1056 m2).

Käsitellessään periaatelinjausta Lauste-Skanssi alueen kouluratkaisusta, kaupunginhallitus päätti 5.10.2021 § 392, että Lauste – Skanssin alueen kouluverkon osalta edetään Karhunaukion yhtenäiskoulun suunnitteluun. Periaatepäätös pitää sisällään, että Lausteen alakoulun ja Vasaramäen yläkoulun tilat korvataan Poropuiston / Karhunaukion alueelle suunniteltavalla kouluhankkeella, jonka mitoituksessa huomioidaan myös Skanssin alueen koulutarpeet ja jonka mitoituksen lähtökohtana on 700 oppilaan yhtenäiskoulu. Samalla kaupunginhallitus päätti, että Itä-Turun muu kouluverkkoselvitys täydennettynä vapaa-ajan palveluilla valmistellaan erikseen päätöksentekoon huomioiden Karhunaukion hankkeen vaikutukset kokonaisuuteen.

Kaupunginhallituksen päätös tarkoitti samalla, että Skanssin koulun ja laajemmin alueen monitoimitalohankkeesta voidaan tässä vaiheessa luopua. Kaupunginhallituksen päätöksen esittelytekstin mukaan Skanssiin tulee kuitenkin varata Y-tontti päiväkotia ja mahdollista 2030-luvulla toteutettavaa pientä peruskoulua varten. Tämä Y-tontti sisältyy 24.3.2023 voimaan tulleeseen Itä-Skanssin asemakaavaan. Kyseinen päätös toi mukanaan tarpeen muuttaa liikuntapuistoon esitettyjä urheilutoimintoja, kuten pelikentän kokoa, kaupunginhallituksen päätöstä vastaavaksi.

Puisto- ja katusuunnitelmaa on näin ollen päivitetty kahdesti ja se ollut myös nähtävillä kahdesti. Ensimmäinen päivitys liittyi lähinnä piirustusteknisiin asioihin. Toisen kerran suunnitelmaa päivitettiin Itä-Skanssin ja Skanssin keskuspuiston kaava-alueiden rajalla sekä edellä mainittujen liikuntapuistossa tapahtuneiden muutosten takia, jonka jälkeen suunnitelma asetettiin nähtäville uudelleen. Oheismateriaalina oleva suunnitelmaselostus ja havainnekuvat ovat alkuperäisen puistosuunnitelman liitteitä, koska suunnitelmaan tehdyt päivitykset eivät ole niihin vaikuttaneet.

Puisto- ja katusuunnitelma

Suunnittelualue on nykyisellään tasaista peltoa, jota reunustaa vaihtelevat metsäalueet. Pienten korkoerojen takia, pellolla olevissa ojissa seisoo vesi. Alueen rakentuessa kovien pintojen määrä kasvaa minkä takia hulevesien määrä tulee lisääntymään. Skanssin suunnittelun pääteemojen edellyttämä laadukas hulevesien käsittely sekä hallittu johtaminen Jaaninojaan, edellyttävät maastonmuotoilua. Lisäksi alueella olevat arvokkaat luonnonympäristöt, nykyiset suositut kuntoilureitit, Kaarningon pohjavesialue ja tulevat liikenneratkaisut, edellyttävät alueen tarkastelua yhtenä kokonaisuutena sekä osana laajempaa kaupunkirakennetta.

Skanssin puisto- ja katusuunnitelman keskeisin elementti on keskellä puistoa kiemurteleva vesiuoma, johon johdetaan alueelta tulevia hulevesiä. Uoman pohjoispään puistoalueet ovat luonteeltaan kaupunkimaista ympäristöä kivettyine aukioineen, hulevesialtaineen ja istutuksineen. Etelään päin mentäessä puiston ilme muuttuu vähitellen luonnonmukaisemmaksi ja väljemmäksi.

Veden määrä hulevesiuomassa vaihtelee. Loivasti polveileva uoma on mitoitettu hallitsemaan hulevedet aina pienestä norosta mahdollisten rankkasateiden aikaisiin tulvatilanteisiin. Uomaan ohjataan myös Kaarningon pumppaamolta tulevaa pohjavettä, millä säädellään pohjaveden pinnan korkeutta pumppaamon lähialueilla.

Keskelle puistoa sijoittuu erilaisten aktiivisten toimintojen alue, josta löytyy tekemistä kaiken ikäisille. Oleskelualueiden lisäksi alueella on leikkipaikka, matalan kynnyksen ulkokuntoilupaikka sekä liikuntapuisto. Liikuntapuistossa on tilavaraus liikunnallisille toiminnoille, kuten pelikentälle sekä erilaisille liikunta- ja leikkivälineille ja rakenteille.

Puisto- ja katusuunnitelmassa Toimintopuisto ja Liikuntapuisto –nimiset alueet ovat Liikuntapalveluiden käyttöön suunniteltuja alueita. Näiden toteuttamisen edellytyksenä on, että Liikuntapalvelut varautuu investointikustannuksiin oman taloussuunnittelunsa puitteissa. Liikuntapalveluiden käyttöön suunniteltujen toimintojen toteuttamisen kustannusarvio on yhteensä noin 1,65 milj. euroa. Summassa on huomioitu liikuntapuiston muutokset, jotka johtuvat monitoimitalon muuttumisesta päiväkodiksi ja mahdollisesti 2030-luvulla toteutettavaksi pieneksi peruskouluksi. Liikuntaolosuhteiden toteuttaminen yhdessä muun puistorakentamisen kanssa vuosina 2023-2026, on kannattavinta sekä taloudellisesti että hankkeen Co2 päästöjen osalta.

Puistoon on suunniteltu energiatehokas puistovalaistus, penkkejä ja roska-astioita. Alueen esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Puistossa on kattava käytävä- ja polkuverkosto, joka ylittää uoman puisia siltoja pitkin. Uoman varrella on myös kaksi laituria ja kierrätyskivistä rakennettava oleskeluamfi. Puistoalueiden kasvillisuus on runsasta, mutta myös avoimia näkymiä säilytetään. Leikattujen käyttönurmialueiden lisäksi alueella polveilevat niittyalueet ja maisemapellot. Viljelypalstatoiminnalle on tilavaraus puiston eteläosassa. Alueella oleva vanha pihapiiri säilytetään suurilta osin villipuutarhana, johon istutetaan lähialueilta kerättyjä perinneperennoja. Pihapiiriä laajennetaan uudella osuudella, johon istutetaan vanhoja varsinaissuomalaisia luumu-, kirsikka-, omena- ja päärynälajikkeita.

Skanssin asuinalueen länsireunaan, harjualueelle, on suunniteltu Biodiversiteettipuiston (luonnon monimuotoisuuspuisto) perustamista, joka on myös yksi valmisteilla olevan luonnon monimuotoisuusohjelman LUMO toimenpiteistä. Biodiversiteettipuisto eroaa perinteisistä luonnonsuojelualueista siten, että siellä monimuotoista luontoa ei vain suojella, vaan myös pyritään lisäämään aktiivisesti erilaisilla toimenpiteillä. Puistosta kehitetään myös kaupunkilaisille houkutteleva oleskelualue, jossa luonnosta voi oppia. Puistoon on tehty hoito- ja käyttösuunnitelma, jota tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa yhteistyössä ympäristöviranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Biodiversiteettipuiston toteuttamiseksi on haettu rahoitusta EU:n New European Bauhaus hankerahoitusohjelmasta. Hakemus sisältää myös 800.000 euron investointimäärärahan Biodiversiteettipuiston rakentamiseksi. Hakemus on läpäissyt kaksi ensimmäistä hakuvaihetta. Päätös rahoituksesta saadaan kesällä 2023.

Kustannusarvio

Skanssin keskuspuiston, Kontregardinpuiston ja siihen liittyvän Itäkaaren osan puisto- ja katusuunnitelman arvonlisäveroton kustannusarvio on 8,3 miljoonaa euroa. Kustannusarviossa käytetty maanrakennuskustannusindeksin pisteluku on 142,14 (maaliskuu 2023, 2010=100). Kustannusarvio sisältää infran tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti 15 % hankevarauksen.

Edellä esitetty kustannusarvio ei sisällä puistoalueeseen liittyviä Turun Vesihuolto Oy:n vesihuoltolinjan siirron kustannuksia.

Skanssin keskuspuisto -niminen asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.8.2018 § 157 ennen infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen hyväksymistä ja näin ollen kaavan hyväksymisen yhteydessä ei ole hyväksytty kaavan infran kustannusarviota. Itä-Skanssin asemakaavan yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.1.2023 § 12 kaava-alueen infran kustannusarvion 7,6 milj. euroa. Kustannusarvio ei sisältänyt kaava-alueeseen kuuluvan, pinta-alaltaan vähäisen Skanssin keskuspuisto -nimisen puistoalueen kustannuksia.

Kaupunginhallituksen 19.12.2022 § 523 hyväksymässä infrainvestointiohjelmassa vuosille 2023-2026 on kiinteistökehitykseen varattujen määrärahojen alla Skanssin keskuspuisto -nimikkeelle on varattu 6,7 milj. euron määräraha (rakennusosatasoinen kustannusarvio) jakautuen 1,5 Me v. 2023, 3,7 Me v. 2024, 1,3 Me v. 2025 ja 0,2 Me v. 2026. Kyseinen rahavaraus on sisältynyt aikaisemmissa määrärahavarauksissa Skanssin keskuspuiston -nimisen asemakaavan alueeseen kuuluneet Skanssinkadun jatkeen ja Bonettipolun, jotka on rakennettu jo ennen vuotta 2023 eikä varauksen nimeä ole asian jatkuvuuden takia muutettu vuoden 2022 päätöksen yhteydessä. Määrärahavaraus 6,7 milj. euroa on tehty maanrakennuskustannusindeksin pisteluvulla 129,2 (helmikuu 2022, 2010=100), joka vastaa maarakennusindeksin pisteluvulla 142,14 (maaliskuu 2023, 2010=100) 7,4 miljoonaa euroa. Kustannuksena esitetyn 8,3 milj. euron ja päivitetyn kustannuksen 7,4 milj. euron ero johtuu investointiohjelman kustannusarviossa käytetystä, alhaisemmasta hankevarausprosentista.

Skanssin alueen sisäisen nettotalouden tulee olla kokonaisuutena positiivinen huomioiden puolet päiväkoti-investoinnista, ilman kouluinvestointeja sekä ilman muun palveluverkon toteutuskustannuksia. Itä-Skanssin alueelle suunnitellun 8-ryhmäisen päiväkodin kustannusarvio on tällä hetkellä noin 7,4 milj. euroa, eli puoliksi 3,7 milj. euroa. Lisäksi Vallikadun ja sen sivukatujen rakentamisen on arvioitu maksavan noin 7,6 milj. euroa. Yhteensä investointitarve on päiväkodin, puistojen ja katujen kanssa 19,6 milj. euroa. Voimassa olevissa kaavoissa on kaupungin mailla myytävää toimisto-, kerrostalo- ja pientalorakennusoikeutta yhteensä noin 122​ 000 k-m2, josta saadaan tuloja yhteensä 33 milj. euroa. Valmistelussa olevissa kaavoissa toimisto-, kerrostalo- ja pientalorakennusoikeutta on odotettavissa yhteensä noin 60 000 k-m2, josta saadaan tuloja yhteensä 15 milj. euroa.

Liikuntalautakunnan lausunto

Kokouksessaan 23.5.2023 § 6 Liikuntalautakunta sitoutui muuttuneen liikuntapuiston kustannuksiin siten, että liikuntalautakunnan taloussuunnitelmaan varataan riittävä määräraha olosuhteiden maanvuokraan (n. 4​ 300 e/vuosi + pieni indeksikorotus) ja ylläpitokustannuksiin (n. 8​ 000 e/vuosi). Maanvuokra tulee tarkistaa vastaamaan pienemmän kentän ja päivitettyjen suunnitelmien mukaista aluetta. Liikuntalautakunnan päätös on oheismateriaalina 11.

Puisto- ja katusuunnitelman toteuttaminen

Kaupunginhallituksen 19.12.2022 § 523 hyväksymässä infrainvestointiohjelmassa vuosille 2023-2026 Skanssin keskuspuisto nimikkeelle varattu määräraha jakautuu vuosille 2023 - 2026.

Puiston ja siihen liittyvän Itäkaaren osan rakentamisessa ensimmäinen toimenpide on nykyisen jätevesiviemärin siirtäminen pois puistoalueelta Vallikadulle, jotta Kontregardinpuiston hulevesirakenteet voidaan rakentaa. Keskuspuisto ja Vallikatu on toteutettava yhtenä kokonaisuutena, jotta päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen niin taloudellisesti kuin myös hankkeen hiilijalanjäljen suhteen.

Nähtävilläolo

Puistosuunnitelma oli ensimmäisen kerran nähtävillä 29.4. - 13.5.2019. Lisäksi naapuritaloyhtiöille lähetettiin lausuntopyyntö suunnitelmaluonnoksesta. Nähtävänä oloaikana suunnitelmaan ei tullut muistutuksia.

Monitoimitalohankkeeseen ja Itä-Skanssin kaavan liittyvien muutosten jälkeen puistosuunnitelma oli toistamiseen nähtävillä 15.-29.8.2022. Puistosuunnitelmassa täysimittaisesta pelikenttävarauksesta, monitoimikentästä ja ulkoluokasta on luovuttu. Lisäksi Vallikadun länsipuolella olevien tonttien ja puistokäytävän välissä olevan puistosuikaleen istutuksia ja hulevesipainannetta on päivitetty. Nähtävänä oloaikana suunnitelmaan tuli kaksi muistutusta.

Muistutuksessa 1 todetaan, että suunnitelmissa on varattava tila läpiajon sallivalle Vallikadulle. Muistutuksessa todetaan myös, että suunnitelmat ovat tämän lisäksi muulla tavoin ristiriidassa osayleiskaavan, voimassa olevan asemakaavan, kaupunginhallituksen tekemän päätöksen läpiajovarauksen säilyttämisestä sekä kaupunkiympäristölautakunnan päätöksien ja näkemyksen kanssa.

Vastaus muistutukseen 1

Läpiajo Vallikadulla ei ole tässä suunnitelmassa ratkaistava asia. Vallikatu ja sen viheralueet esitetään Skanssin puisto- ja katusuunnitelmassa vain reitistön ja Skanssin viheraluekokonaisuuden hahmottamiseksi. Katujen hallinnollinen suunnitelma on katusuunnitelma, joka noudattaa voimassa olevaa asemakaavaa.

Muistutuksessa 2 ja siihen jälkeen päin tulleessa korjauksessa esitetään, että Kontregardinpuiston ja Skanssinpuiston suunnitelma ei riittävällä tavalla tue liito-oravan reittien ja sitä myöten koko lajin säilymistä Skanssin alueella ja sitä ympäröivissä metsissä, vaan katkaisee vielä jäljellä olevia yhteyksiä. Muistutuksessa esitetään itä-länsi suuntaista siirtymäreittiä olevan ulkoilureitin tuntumaan sekä rakennettavaa Lunettipolkua pitkin, olevaa puustoa säilyttämällä.

Muistuttaja esittää myös suhtautuvansa hyvin varauksellisesti kalankasvatustoiminnan puhdistuskosteikkosuunnitelmiin kohteessa, sekä toteaa ettei läjitysalueita tule sijoittaa pohjaveden muodostumisalueelle.

Lisäksi muistutuksessa annetaan lukuisia toiveita, ehdotuksia ja ohjeita liittyen alueen nykytilaan, vieraslajeihin, kalusteihin ja varusteihin, teihin ja valaistukseen, ympäristökasvatukseen ja retkeilyyn.

Vastaus muistutukseen 2

Liito-oravat:

Puisto- ja katusuunnitelma (seuraavissa kappaleissa nimellä puistosuunnitelma) on laadittu nykyisin niittyinä oleville, pääosin entisille peltoalueille, eikä suunnittelualueella nykytilanteessa käytännössä ole liito-oravan kulkuyhteyksiksi sopivia reittejä.

Turun kaupunki pitää tärkeänä sekä tukea liito-oravan säilymistä Skanssin alueella, että parantaa populaatioiden välistä kytkeytyneisyyttä kehittämällä liito-oravan liikkumiseen sopivia metsäisiä ekologisia yhteyksiä. Turun kaupungin metsäverkostoselvityksessä onkin osoitettu tarve alueen poikki itä-länsisuunnassa kulkeville, istutettaville puustoyhteyksille. Samoin Turun 2029 yleiskaavassa on osoitettu itä-länsisuuntainen ekologinen yhteystarve suunnittelualueen eteläpuolelle.

Puistosuunnitelman myötä nykyisen avoimen peltoalueen latvuspeittävyys tulee kasvamaan merkittävästi, mikä tulee mahdollistamaan liito-oravalle useita reittejä alueen poikki. Liito-oravan reittien jatkuminen on varmistettu myös 25.3.2023 voimaan tulleessa Itä-Skanssin kaavassa, jossa on osoitettu istutettavat puurivit itä-länsi-suunnassa, jotka johtavat kaava-alueen Itä-Skanssin metsään.

Muistutuksessa esitettyä vaihtoehtoista reittiä ei ole mahdollista toteuttaa, sillä se kulkee osittain olemassa olevaa johtoaukeaa pitkin, johon ei voi istuttaa korkeaksi kasvavia puita. Suunnittelualueen eteläpuolella oleva Turku 2029 yleiskaavassa osoitetun ekologisen yhteystarpeen toteutus ratkaistaan asemakaavaan yhteydessä, mutta yhteystarve on jo ennakkotietona kaavoittajalla.

Lunettipolun alkupää on katualuetta ja sen kasvillisuusratkaisut esitetään katusuunnitelmassa. Olevia puita ei voida kuitenkaan säilyttää, koska alueelle tulee paljon maarakentamista ja täyttöjä. Skanssin Itä-länsisuuntaisille asuinkaduille, kuten esimerkiksi Vallipolulle, on kuitenkin tavoitteena istuttaa puita, jotka yhdistävät Skanssinmetsän Skanssin harjualueen metsään useammasta kohdasta puistoalueen läpi.

Valaistus:

Skanssin luonnonmukaisilla alueilla on valaistu vain ihmisten turvallisen liikkumisen kannalta tarpeelliset reitit. Valaisinoptiikka valitaan aina siten, ettei valo siroa tarpeettomasti ympäristöönsä. Toiminnallisilla alueilla kuten leikkipaikalla ja liikuntapuistossa valaistuksen lähtökohtana on turvallisuus ja toiminnan tarpeet. Kaikissa valaistusratkaisuissa on huomioitu energiatehokkuus ja säätömahdollisuudet.

Pohjavesi ja puhdistuskosteikkosuunnitelmat:

Kalankasvatuslaitoksen tarpeisiin tehty kosteikkovaraus oli aikaisemmassa 29.4. - 13.5.2019 nähtävillä olleessa puistosuunnitelmaversiossa. Nyt nähtävillä olleessa versiosta se on poistettu. Myös kaikki läjitysalueet ovat pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella, niin etäällä muodostumisalueen reunasta kuin hulevesiuoma huomioiden on mahdollista.

Muita muistutuksessa esitettyjä aiheita on käsitelty laajasti puistosuunnitelman ideointi- ja suunnitteluvaiheessa, tai kuuluvat jo olemassa olevien normikäytäntöjen piiriin suunnittelussa ja kunnossapidossa.

Muistutusten johdosta puisto- ja katusuunnitelmaan ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Liito-oravareittien jatkuminen huomioidaan Itä-Skanssin kaava-alueen katusuunnitelmissa.

Suunnitelman aluerajaukseen on tullut pieniä muutoksia Itä-Skanssin asemakaavan vahvistumisen myötä. Muutokset on esitetty oheismateriaalissa 7. Lisäksi suunnitelman nimi on muuttunut Skanssin puistosuunnitelmasta puisto- ja katusuunnitelmaksi, koska osa Kontregardinpuiston aukiosta on 25.3.2023 voimaan tulleessa Itä-Skanssin asemakaavassa katualuetta.

Toimivalta

Kuten edellä on todettu, kaupunginhallitus on vuonna 2014 edellyttänyt Skanssin viher- ja hulevesisuunnitelmien sekä kustannusarvion saattamista kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Lisäksi kaupunginvaltuuston 13.2.2023 § 32 hyväksymän infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen sekä kaupunginvaltuuston 17.4.2023 § 73 hyväksymän hallintosäännön 35 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää infrahankkeiden hankesuunnitelmista ja kaava-alueen infran kustannusarvioista asemakaavan käsittelyn yhteydessä, mikäli kustannusarvio tai sen vaihteluvälin keskiarvo on 3–10 miljoonaa euroa. Kontregardinpuisto ja Skanssin keskuspuisto -niminen puisto- ja katusuunnitelma on tarkkuudeltaan rinnastettavissa infran hankesuunnittelussa tehtäviin suunnitelmiin, jonka vuoksi kaupunginhallitukselle esitetään kustannusarvion hyväksymistä.

Kontregardinpuiston ja Skanssin keskuspuiston puisto- ja katusuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 46 §:n mukaisena suunnitelmana. Hyväksyttävä osuus on liitteessä 1 merkitty punaisella rajauksella suunnitelmaan.

Liite 1W 9111 001 Skanssin puisto - ja katusuunnitelma; Kontregardinpuisto ja Skanssin keskuspuisto 17.5.2023

Oheismateriaali 1Skanssin puistosuunnitelmaselostus 15.9.2016

Oheismateriaali 2Skanssin puistosuunnitelman osallistamisvaiheen havainnekuvia 2016

Oheismateriaali 3Skanssin puistonrakennussuunnitelmavaiheen havainnekuvia 2020

Oheismateriaali 4Kustannusarvio puistosuunnitelman vahvistettavalta alueelta

Oheismateriaali 5Muistutus 1

Oheismateriaali 6Muistutus 2

Oheismateriaali 7Muutokset vahvistettavan puistosuunnitelma-alueen rajaukseen

Oheismateriaali 8Kh:n päätös 5.11.2012 § 509

Oheismateriaali 9Kh:n päätös 13.10.2014 § 392

Oheismateriaali 10Skanssin Biodiversiteettipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 30.1.2022

Oheismateriaali 11Liikuntalautakunnan lausunto 23.5.2023 § 6​1

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 17.5.2023 päivätty Skanssin keskuspuiston, Kontregardinpuiston ja Itäkaaren (osa) puisto- ja katusuunnitelma hyväksytään MRA:n 46 §:n mukaisena suunnitelmana liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Skanssin keskuspuiston, Kontregardinpuiston ja Itäkaaren (osa) puisto- ja katusuunnitelman kustannusarvion, 8,3 miljoonaa euroa (alv 0 %) hyväksymistä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 219

Liite 11W 9111 001 Skanssin puisto - ja katusuunnitelma; Kontregardinpuisto ja Skanssin keskuspuisto 17.5.2023

Oheismateriaali 1Skanssin puistosuunnitelmaselostus 15.9.2016

Oheismateriaali 2Skanssin puistosuunnitelman osallistamisvaiheen havainnekuvia 2016

Oheismateriaali 3Skanssin puistonrakennussuunnitelmavaiheen havainnekuvia 2020

Oheismateriaali 4Kustannusarvio puistosuunnitelman vahvistettavalta alueelta

Oheismateriaali 5Muistutus 1

Oheismateriaali 6Muistutus 2

Oheismateriaali 7Muutokset vahvistettavan puistosuunnitelma-alueen rajaukseen

Oheismateriaali 8Kh:n päätös 5.11.2012 § 509

Oheismateriaali 9Kh:n päätös 13.10.2014 § 392

Oheismateriaali 10Skanssin Biodiversiteettipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 30.1.2022

Oheismateriaali 11Liikuntalautakunnan lausunto 23.5.2023 § 6​1

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 17.5.2023 päivätyn Skanssin keskuspuiston, Kontregardinpuiston ja Itäkaaren (osa) puisto- ja katusuunnitelman MRA:n 46 §:n mukaisena suunnitelmana liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hyväksyä Skanssin keskuspuiston, Kontregardinpuiston ja Itäkaaren (osa) puisto- ja katusuunnitelman kustannusarvion 8,3 miljoonaa euroa (alv 0 %).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, talousohjaus


Liitteet:

Kylk § 196
Liite 1:W 9111 001 Skanssin puisto - ja katusuunnitelma; Kontregardinpuisto ja Skanssin keskuspuisto 17.5.2023

Kh § 219
Liite 1:W 9111 001 Skanssin puisto - ja katusuunnitelma; Kontregardinpuisto ja Skanssin keskuspuisto 17.5.2023