Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus22905.06.20234

14919-2022 (02 08 00)

Hankintaoikaisuvaatimukset keittiötarvikkeiden ja astioiden sekä GN-astioiden ja kuljetustarvikkeiden hankintaa koskevasta hankintapäätöksestä 16.05.2023 § 87

Tiivistelmä:

Konsernihallinnon hankintapäällikön hankintapäätöksestä 16.05.2023 § 87 koskien keittiötarvikkeiden ja astioiden sekä GN-astioiden ja kuljetustarvikkeiden hankintaa on tehty kaksi (2) hankintaoikaisuvaatimusta. Kaupunginhallitukselle esitetään, että hankintaoikaisuvaatimukset hylätään kokonaisuudessaan perusteettomina.

Kh § 229

Konsernihallinto, yhteiset palvelut, lakipalvelut, lakimies Sanni-Sofia Nieminen 31.5.2023:

Asian tausta

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on pyytänyt Maskun ja Vehmaan kunnan sekä Kaarinan, Liedon, Naantalin, Paimion, Raision, Salon ja Turun kaupungin käyttöön hankittavista keittiötarvikkeista ja astioista sekä GN-astioista ja kuljetustarvikkeista ajalle 1.6.2023−31.5.2025, minkä jälkeen sopimuksia voidaan jatkaa alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella.

Hankinnassa on kysymys tavarahankinnasta, joka ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) EU-kynnysarvot (EU-hankinta).

Hankintaa koskeva EU-hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi HILMA-ilmoituskanavassa 28.3.2023 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, EU:n virallisen lehden (EUVL) täydennysosassa (S-osa) sekä Tenders Electronic Daily (TED) -tietokannassa. Tarjouspyyntö liitteineen lähetettiin julkaistavaksi samana päivänä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/turku.

Hankinnasta esitettyihin kysymykseen vastattiin Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa 14.4.2023. Kysymyksiin annettujen vastausten perusteella hankinnasta lähetettiin julkaistavaksi korjausilmoitus 14.4.2023.

Hankinta on jaettu kuuteen (6) osa-alueeseen seuraavasti (suluissa osaalueeseen osallistuvat kunnat / kaupungit):

Annettuun määräaikaan, 2.5.2023 klo 11.00 mennessä tarjouksen toimittivat:

Hankintapäällikkö on hankintapäätöksellään 16.05.2023 § 87 päättänyt muun ohella seuraavasti:

’’Päätän edellä esitetyin perustein, että

Dieta Oy on tehnyt asiassa hankintaoikaisuvaatimuksen 22.5.2023. Dieta Oy on täydentänyt tekemäänsä hankintaoikaisuvaatimusta 24.5.2023.

E.Ahlström Oy on tehnyt 23.5.2023 asiassa hankintaoikaisuvaatimuksen, jota E.Ahlström Oy täydensi toisella hankintaoikaisuvaatimuksella samaisena päivänä.

Koska tehdyt hankintaoikaisuvaatimukset kohdistuvat samaan hankintapäällikön hankintapäätökseen 16.5.2023 § 87, ne ehdotetaan käsiteltävän yhdessä.

Hankintaoikaisuvaatimukset perusteineen

Dieta Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

Dieta Oy on hankintaoikaisuvaatimuksessaan vaatinut, että päätös, jossa Dieta Oy:n tarjous suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle osa-alueen 3 ja 4 osalta, tulisi oikaista siten, että sen tarjous tulisi hyväksyä tarjouspyynnön mukaisena ko. osa-alueiden osalta.

Dieta Oy on ensinnäkin perustellut hankintaoikaisuvaatimustaan osa-alue 3 osalta seuraavasti:

Dieta Oy:n mukaan tarjotun lautasen materiaali on hankintayksikön vaatimuksen mukaisesti maasälpäposliinia. Lautasen valmistaja ei valmista muuta posliinilaatua kuin maasälpäposliinia, jota usein kutsutaan vain yksinkertaisesti posliiniksi. Dieta Oy:n tarjoama muki tulisi myös hyväksyä, koska tarjottu tuote on sama, jota asiakkaalla on jo käytössä. Täten Dieta Oy:n mukaan tulisi kohtuullisesti olettaa, että tarjottu mukimalli on se, jota tarjouspyynnössä on tarkoitettu, vaikka se poikkeaakin materiaaliltaan.

Dieta Oy on toiseksi perustellut hankintaoikaisuvaatimustaan osa-alue 4 osalta seuraavasti:

Tarjottu talousvaaka tulisi Dieta Oy:n mukaan katsoa tarjouspyynnön mukaiseksi sen toimiessa ladattavilla akkuparistoilla sähköliitännän lisäksi, jolloin tarjottu tuote on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset.

E.Ahlström Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

E.Ahlström Oy on hankintaoikaisuvaatimuksessaan vaatinut, että päätös, jossa E.Ahlström Oy:n tarjous suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle osa-alueen 4 ja 6 osalta, tulisi oikaista siten, että sen tarjous tulisi hyväksyä tarjouspyynnön mukaisena.

E.Ahlström Oy on ensinnäkin perustellut hankintaoikaisuvaatimustaan osa-alue 4 osalta seuraavasti:

E.Ahlström Oy:n mukaan tarjottu kaadin 1 l kaatokannella tulisi katsoa tarjouspyynnön mukaiseksi. E.Ahlström Oy katsoo, että kyseinen kaadin vastaa läpinäkyvää pc-muovisuutta koskevaa hankintayksikön esittämää vaatimusta.

Lisäksi tarjottu leipäkori tulisi katsoa tarjouspyynnön mukaiseksi. E.Ahlström Oy esittää myös, että leipäkori vastaa tuotteelle esitettyä pesukoneenkestävyyden vaatimusta.

E.Ahlström Oy on toiseksi perustellut hankintaoikaisuvaatimustaan osa-alue 6 osalta seuraavasti:

E.Ahlström Oy mukaan muovilusikka osalta tulisi katsoa tarjouspyynnön mukaiseksi. E.Ahlström katsoo, ettei muovilusikkatuotteelle ollut ilmoitettu muovilusikan kokoa tai mittaa koskevia vaatimuksia. Täten E.Ahlström Oy:n tarjoama ruokalusikka soveltuu tuotenimestään huolimatta jälkiruokalusikaksi.

E.Ahlström Oy mukaan lokerolautanen oli pakotetusti tarjouspyynnön vastainen. Tarjouspyynnön vaatimus lokerolautasesta, joka on jaettu kolmeen lokeroon, oli mahdoton vaatimukseltaan. E.Ahlström Oy katsoo, että ammattikäyttöön soveltuvaa silikonilautasta ei tällä hetkellä ole markkinoilla. E.Ahlström Oy:n mukaan lokeroiden määrällä ei ole väliä, mikäli koko tuote on vaatimuksiltaan sellainen, ettei se sovellu ammattikäyttöön. Täten koko kyseinen tuote tulisi poistaa tarjouspyynnöstä.

Kuultavien lausunnot

Dieta Oy ja E.Ahlström Oy eivät ole niille varatuista tilaisuuksista huolimatta antaneet lausuntoa toistensa hankintaoikaisuvaatimuksista.

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 73 §:n mukaan hankintayksikön aloitteesta tehtävästä hankintaoikaisusta päättää sama taho, joka on tehnyt hankintapäätöksen. Mikäli asianosainen on vaatinut hankintaoikaisua, toimielin tekee hankintaoikaisua koskevan päätöksen myös alaisensa viranhaltijan hankintapäätöksestä.

Hankintaoikaisuvaatimusten arviointi

Sovellettavat oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Myös hankintalain 74 §:ää koskevassa hankintalain esitöissä (HE 108/2016 vp, s. 172) todetaan, että hankintayksikön on lähtökohtaisesti hylättävä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hylkääminen ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen hylkäämään tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen (ks. esim. MAO 245/20). Lisäksi oikeuskäytännön mukaan tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvien vaatimusten mukainen (ks. esim. MAO 249/20).

Hankintalain 132 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Asian arviointi

Dieta Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Hankintayksikkö on sulkenut hankintapäällikön hankintapäätöksessä 16.05.2023 § 87 Dieta Oy:n tarjoukset osa-alueessa 3 ja 4 tarjouskilpailun ulkopuolelle, koska Dieta Oy:n tarjoamat tuotteet eivät vastanneet tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia.

Dieta Oy:n tarjouksesta osa-alueessa 3 todettakoon, että tarjotun tuotteen ’’Lautanen, matala Ø 23-25 cm’’ materiaali poikkeaa tarjouspyynnön vaatimuksista. Tarjottu tuote on materiaaliltaan posliinia, kun taas tarjouspyynnössä vaadittiin maasälpäposliinia. Tarjotun tuotteen tarjouspyynnön vastaisuutta ei poista Dieta Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksessaan esittämät perustelut.

Samaisella 3 osa-alueella tarjotusta tuotteesta ’’Muki 20-24 cl’’ todettakoon, että tarjottu tuote eroaa materiaaliltaan tarjouspyynnössä vaaditusta materiaalista. Tarjottu tuote on materiaaliltaan SAN-muovia, kun taas tarjouspyynnössä vaadittu materiaali on melamiini. Dieta Oy:n on hankintaoikaisuvaatimuksessaan vedonnut siihen, että sen tarjoama tuote on jo asiakkaalla käytössä.

Todettakoon edellä mainitun osalta, että tarjottu tuote poikkeaa tarjouspyynnössä esitetyistä vaatimuksista materiaaliltaan, eikä tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnin kannalta ole merkitystä, mitä tuotteita hankintayksikkö käyttää tällä hetkellä.

Dieta Oy:n tarjouksesta osa-alueessa 4 todettakoon, että tarjotun tuotteen ’’Talousvaaka 15 kg’’ ominaisuudet eivät vastaa tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia. Tarjouspyynnössä on esitetty vaa’alle vaatimus akkukäyttöisyydestä. Dieta Oy:n tarjoama talousvaaka toimii sähköliitännällä ja paristoilla. Hankintaoikaisuvaatimuksessa Dieta Oy on tuonut esille, että paristot, joita talousvaaka käyttää ovat ladattavia.

Todettakoon edellä mainitun osalta, että tarjottu tuote ei suoraan vastaa ominaisuuksiltaan tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia. Hankintayksikkö on vaatinut nimenomaan akkukäyttöisyyttä, eikä ladattavilla paristoilla toimivan talousvaa’an voida katsoa täyttävän tarjouspyynnön vaatimusta akusta. Yleisesti ottaen ladattavien pattereiden kestävyys niin virranmäärän kuin yleisen kestävyyden osalta ei vastaa akkujen kestävyyttä.

Ottaen huomioon edellä kuvatut sovellettavat oikeusohjeet hankintayksikkö katsoo, että Dieta Oy:n tarjous on edellä mainituin perustein ollut tarjouspyynnön vastainen, eikä hankintayksikön menettelyssä ole tapahtunut virhettä. Dieta Oy:n hankintaoikaisuvaatimus tulee hylätä kokonaan perusteettomana.

E.Ahlström Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Hankintayksikkö on sulkenut hankintapäällikön hankintapäätöksessä 16.05.2023 § 87 E.Ahlström Oy:n tarjoukset osa-alueessa 4 sekä osa-alueen 6 tarjouskilpailun ulkopuolelle, koska E.Ahlström Oy:n tarjoamat tuotteet eivät vastanneet tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia.

E.Ahlström Oy:n tarjouksesta osa-alueessa 4 todettakoon, että tarjotun tuotteen ’’Leipäkori GN 1/1’’ ominaisuudet eivät vastaa tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia. Tarjouspyynnössä on esitetty vaatimuksena, että leipäkorin tulisi olla ominaisuuksiltaan pesukoneenkestävä. E.Ahlström Oy:n tarjoama leipäkori GN 1/1-65 ei ole ominaisuuksiltaan pesukoneenkestävä. Tarjoajia on pyydetty osana tarjouksen hintaliitettä liittämään nettilinkin tavaran tuotetietoihin. E.Ahlström Oy:n nettisivujen leipäkoria koskevilla tuotesivuilla tuotteen lisätiedoissa on maininta: ’’Konepesunkestävä – Ei’’. Tarjottu tuote on ollut tarjouspyynnön vastainen.

E.Ahlström Oy on tarjonnut osa-alueeseen 6 tarjouspyynnössä pyydettyyn tuotteeseen ’’Lokerolautanen’’ tuotetta, joka poikkeaa tarjouspyynnössä esitetyistä vaatimuksista. Tarjouspyynnössä on esitetty lokerolautasta koskeviin vaatimuksiin, että lokerolautasen tulisi olla jaettu kolmeen lokeroon. Tarjottu lokerolautanen on jaettu neljään lokeroon. Hankintaoikaisuvaatimuksessaan E.Ahlström Oy on esittänyt, että tarjouspyynnön mukainen ’’lokerolautanen’’ tulisi poistaa kokonaan tarjouspyynnöstä, koska markkinoilla ei ole tarjouspyynnön vaatimuksen mukaista tuotetta. Tarjotun lokerolautasen osalta on selvää, että kyseinen tarjottu tuote ei vastaa vaatimuksia lokeroiden määrän osalta. Tarjotun tuotteen tarjouspyynnön vastaisuutta ei poista E.Ahlström Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksessaan esittämät perustelut.

Hankintayksikkö on osa-alueessa 4 pyydetyn tuotteen ’’Kaadin 1 l kaatokannella’’ ja osa-alueessa 6 pyydetyn tuotteen ’’Muovilusikka’’ osalta katsonut hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä, että tuotteet täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset.

Hankintayksiköllä ei ole kuitenkaan perustetta oikaista alkuperäistä hankintapäällikkön hankintapäätöstä 16.5.2023 § 87. Vaikka hankintayksikkö hyväksyisi edellä mainitut tuotteet tarjouspyynnön mukaiseksi, on E.Ahlström Oy:n tarjouksessa ollut edellä kuvatuin perustein osa-alueiden 4 ja 6 osalta myös tarjouspyynnön vastaisia tuotteita. Kaatimen ja muovilusikan katsominen tarjouspyynnön mukaiseksi ei muuttaisi sitä hankintapäällikkön päätöksessä kuvattua lopputulosta, että E.Ahlström Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Ottaen huomioon edellä kuvatut sovellettavat oikeusohjeet hankintayksikkö katsoo, että E.Ahlström Oy:n tarjous on edellä mainituin perustein ollut tarjouspyynnön vastainen, eikä hankintayksikön menettelyssä ole tapahtunut virhettä. Dieta Oy:n hankintaoikaisuvaatimus tulee hylätä kokonaan perusteettomana.

Johtopäätökset

Dieta Oy ja E.Ahlström Oy eivät ole hankintaoikaisuvaatimuksissaan tuoneet esille sellaista hankintalain 132 §:n 1 momentissa tarkoitettua uutta tietoa, jonka perusteella hankintayksikölle syntyisi oikeus tai velvollisuus oikaista konsernihallinnon hankintapäällikön hankintapäätöstä 16.5.2023 § 87.

Edellä esitetyin perustein kaupunginhallitus päättänee hylätä Dieta Oy:n ja E.Ahlström Oy:n hankintaoikaisuvaatimukset kokonaisuudessaan perusteettomina.

Liite 1Dieta Oy hankintaoikaisuvaatimus 22.05.2023

Liite 2Dieta Oy täydennys hankintaoikaisuvaatimukseen 24.05.2023​

Liite 3​E.Ahlström Oy hankintaoikaisuvaatimus 23.05.2023

Liite 4E.Ahlström Oy täydennys hankintaoikaisuvaatimukseen 23.05.2023

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää edellä esitetyin perustein hylätä Dieta Oy:n ja E.Ahlström Oy:n hankintaoikaisuvaatimukset kokonaisuudessaan perusteettomina.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoDieta Oy
aoE. Ahlström Oy
tiedKaarinan kaupunki
tiedLiedon kaupunki
tiedMaskun kunta
tiedNaantalin kaupunki
tiedPaimion kaupunki
tiedRaision kaupunki
tiedSalon kaupunki
tiedVehmaan kunta
tiedKonsernihallinto, hankintapalvelut
tiedKonsernihallinto, lakipalvelut


Liitteet:

Kh § 229
Liite 1:Dieta Oy hankintaoikaisuvaatimus 22.05.2023
Liite 2:Dieta Oy täydennys hankintaoikaisuvaatimukseen 24.05.2023
Liite 3:E.Ahlström Oy hankintaoikaisuvaatimus 23.05.2023
Liite 4:E.Ahlström Oy täydennys hankintaoikaisuvaatimukseen 23.05.2023