Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus20729.05.20237

2102-2022 (02 08 00)

Markkinaoikeuden päätökseen tyytyminen museokeskuksen kokoelmatiloja sekä päätearkistoa koskevassa asiassa

Tiivistelmä: -

Kh § 207

Vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luoto, vs. toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen ja kaupunginlakimies Riikka Lehtimäki 25.5.2023:

Turun kaupungin Tilapalvelut kilpailutti museokeskuksen kokoelmakeskuksen ja kaupunginarkiston päätearkiston kaksivaiheisena vuokratarjouskilpailuna. Osallistumishakemuksia pyydettiin jättämään 14.2.2022 mennessä. Osallistumishakemuksen jätti kolme tarjoajaa. Rakennus-Salama Oy, Suomen Laatutilat Oy ja Turun Teknologiakiinteistöt Oy. Tarjoajien kanssa järjestettyjen neuvottelujen pohjalta tarkennettu lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin 12.4.2022.

Lopullisen tarjouksen jättivät Rakennus-Salama Oy ja Turun Teknologiakiinteistöt Oy. Rakennus-Salama Oy tarjosi osoitteeseen Aerotie 2 toteutettavaa uudisrakennusta, jonka laajuus olisi 12.000 m2 ja tarjottu investoinnin kattohinta 24.444.000 €. Turun Teknologiakiinteistöt Oy tarjosi peruskorjattavaa ja laajennettavaa kohdetta osoitteessa Teollisuuskatu 35. Kohteen laajuus olisi 12.304 m2 ja tarjottu investoinnin kattohinta 40.132.905 €.

Tarjouspyynnössä valinnan perusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellinen edullisuus. Rakennus-Salamalta pyydettiin lisäselvitystä tarjouksen hinnoittelulomakkeesta ja kustannuslaskelman hinnanmäärityksestä. Lisäselvitystä pyydettiin, koska tarjottu hinta ei kaupungin näkemyksen mukaan vastaa tämänhetkisen markkinatilanteen mukaista hintatasoa vaan on tähän nähden alhainen. Saadun lisäselvityksen ei katsottu selventäneen hintatasoasiaa riittävällä tavalla.

Edellä kuvatuista ja muista syistä johtuen Rakennus-Salama Oy:n tarjous päätettiin hylätä. Päätöksen tarjouksen hylkäämisestä ja Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n tarjouksen hyväksymisestä teki kaupunginhallitus kokouksessaan 29.8.2022. Tämän päätöksen esittelytekstissä on laajempi kuvaus tarjousten sisällöistä ja hylkäämisperusteista.

Rakennus-Salama Oy valitti kaupunginhallituksen hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Valituksessaan Rakennus-Salama Oy vaatii, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Turun kaupunki on markkinaoikeudelle antamassaan vastineessa vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen aronlisäverottomat oikeudenkäyntikulut.

Päätöksellään, joka on annettu 19.5.2023 markkinaoikeus kumoaa kaupunginhallituksen tekemän hankintapäätöksen. Lisäksi markkinaoikeus velvoittaa kaupungin korvaamaan Rakennus-Salama Oy:n oikeudenkäyntikulut.

Kysymyksessä on erittäin laaja ja taloudellisesti merkittävä hankintakokonaisuus, jonka kilpailutusdokumentaatio sisälsi lukuisia asiakirjoja. Kilpailutuksen valmisteluun käytettiin runsaasti aikaa ja kaupungin asiantuntijaresursseja. Tästä huolimatta kaupunki ei ole onnistunut tarjouspyyntömateriaalilla riittävän selkeästi ilmaisemaan, mitä tarjoajilta edellytetään. Näin ollen kaupungin tulee tyytyä markkinaoikeuden päätökseen ja käynnistää viipymättä uusi hankintaprosessi. Aiemman tarjouspyynnön virheet ja monitulkintaisuudet käydään huolellisesti läpi. Asiassa tulee edetä viipymättä, sillä museokeskuksen kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kokoelmia säilytetään nykyisin osin huonokuntoisissa tiloissa.

Oheismateriaali 1Markkinaoikeuden päätös Nro 238/2023

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallitus päättää, että Turun kaupunki tyytyy markkinaoikeuden päätökseen 238/2023 museokeskuksen kokoelmatiloja sekä päätearkistoa koskevassa asiassa.​

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kilpailutus käynnistetään viipymättä uudelleen.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

​Virtanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, lakipalvelut
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut