Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus20629.05.20236

3976-2023 (00 01 01)

Palvelukokonaisuuksien organisaatiorakenteen vahvistaminen

Tiivistelmä: -

Kh § 206

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami, hallintojohtaja Antti Perälä ja lakimies Henna Saanakorpi 23.5.2023:

Kuntalain (410/2015) mukaisesti kaupungin hallinnon järjestämistä ohjataan keskitetysti yhdellä kaupunginvaltuuston hyväksymällä hallintosäännöllä.

Hallintosäännön (kv 17.4.2023 § 73, voimassa 1.6.2023 lukien) 20 §:n mukaan kansliapäällikkö johtaa pormestarin alaisuudessa kaupunkikonsernin toimintaa ja vastaa sen kehittämisestä.

Turun kaupungin hallinnollinen organisaatio muodostuu konsernihallinnosta, palvelukokonaisuuksista, palvelualueista, vastuualueista ja yksiköistä. Palvelukokonaisuuksia ovat kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kulttuurin palvelukokonaisuus, liikunnan palvelukokonaisuus, elinvoiman palvelukokonaisuus ja lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus.

Kansliapäällikkö on yhteisten palveluiden hallintojohtajan, palvelujohtajien, omistajaohjausjohtajan, elinvoimajohtajan, integraatiojohtajan, johtavan kaupunginsihteerin, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan, viestintäjohtajan, strategiajohtajan ja tarkastusjohtajan esimies.

Hallintosäännön 23 §:n mukaan konsernihallinto vastaa kaupungin toimielinten päätöksenteon valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä avustaa pormestaria ja kansliapäällikköä kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon johtamisessa sekä toiminnan ja talouden johtamisessa.

Konsernihallintoon kuuluvat:

1. Johdon tuki

2. Yhteiset palvelut

3. Integraatiotoiminto

Hallintosäännön 30 §:n mukaan lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuuden tehtävänä on johtaa muutoshanketta, jossa luodaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvat palvelut kokonaisvaltaisesti huomioiva johtamismalli. Palvelukokonaisuus vastaa siitä, että resurssit kohdistetaan tietoon ja tarpeisiin perustuen tuottaen lapsille ja nuorille hyvinvointia ja kaupungille elinvoimaa. Johtamismalli huomioi sekä kaupungin palvelut että muut toimijat. Palvelukokonaisuutta johtaa​ palvelujohtajana muutosjohtaja.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan elinvoiman palvelukokonaisuuden tehtävänä kaupunginhallituksen alaisuudessa on vastata kaupungin kasvuun ja kehittymiseen tähtäävistä toiminnoista. Elinvoiman palvelukokonaisuus vahvistaa kaupunkia kilpailukykyisenä ja houkuttelevana toimintaympäristönä yrityksille ja asukkaille sekä johtaa kaupunkikonsernin yrityspalveluita. Elinvoiman palvelukokonaisuutta johtaa elinvoimajohtaja.

Hallinnonjärjestämispäätösten tarkoituksena on, että hallintosäännön mukaan toimivaltainen viranhaltija määrää alaisestaan organisaatiosta ja siirtää hallintosäännöllä annettua päätösvaltaa muulle viranhaltijalle. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt 23.5.2023 pidetyssä kokouksessa hallinnon järjestämistä konsernihallinnossa, elinvoiman palvelukokonaisuudessa ja lasten ja nuoren palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuudessa.

Kansliapäällikkö ja palvelukokonaisuuksia johtavat palvelujohtajat tekevät hallintosäännössä määritellyn toimivaltansa perusteella lopulliset hallinnonjärjestämispäätöksensä. Kaupunginhallitus vahvistaa konsernihallinnon-, elinvoiman- ja lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuuden organisaatiorakenteen.

Liite 1Organisaatiokaavio

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää vahvistaa konsernihallinnon-, elinvoiman- ja lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuuden organisaatiorakenteen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunginhallituksen konsernijaosto
tiedKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
tiedKonsernihallinto
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedRevisiotoimisto
tiedTarkastuslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTyöllisyys
tiedVapaa-aika


Liitteet:

Kh § 206
Liite 1:Organisaatiokaavio