Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus20329.05.20233

14799-2022 (01 01 00, 01 01 01)

Integraatiojohtajan viran (vak. nro 001151) täyttäminen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että toistaiseksi voimassa olevaan integraatiojohtajan virkaan otetaan Minna Sartes 1.6.2023 lukien.

Kh § 203

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen ja henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen 24.5.2023:

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 24 §:n 1 momentin mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on 24 §:ssä tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen.

Kaupunginhallitus on päättänyt 19.12.2022 § 519 perustaa integraatiojohtajan viran (vak. nro 001151). Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt ottaa integraatiojohtajan avoimen viran hoitajaksi Minna Sarteksen ajalle 1.1.2023 – 31.5.2023.

Minna Sartes on aiemmin toiminut vapaa-aikajohtajan virassa, joka on päätetty lakkauttaa 1.6.2023 lukien kaupunginhallituksen päätöksellä 16.1.2023 § 12. Koska vapaa-aikajohtajan virka on päätetty lakkauttaa 1.6.2023 lukien ja Minna Sartes toimii määräaikaisesti integraatiojohtajan virassa 31.5.2023 asti, on tarkoituksenmukaista siirtää Minna Sartes integraatiojohtajan virkaan 1.6.2023 alkaen. Minna Sartes täyttää integraatiojohtajan viran kelpoisuusvaatimukset ja integraatiojohtajan virkaa voidaan pitää hänelle sopivana. Minna Sartesta on kuultu asiassa.​ ​

Integraatiojohtajan viran (vak. nro 001151) tehtäväkohtainen palkka on 8.075,74 €/kk. 1.6.2023 alkaen voimaan tuleva yleiskorotus otetaan huomioon em. tehtäväkohtaisessa palkassa myöhemmin.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallitus päättää ottaa toistaiseksi voimassa olevaan integraatiojohtajan virkaan (vak. nro 001151) Minna Sarteksen 1.6.2023 lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX