Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö16419.05.2023 

14811-2021 (02 08 00)

Tyytyminen markkinaoikeuden ratkaisuun

Konsernihallinto, lakipalvelut, lakimies Sanni-Sofia Nieminen 17.5.2023:

Asian tausta

Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen 15.12.2022 § 573 hautaustoimistopalveluiden hankinnasta ajalle 1.1.−31.12.2023 ja kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Riitta Vehanen Oy (jäljempänä ’’valittaja’’) on tehnyt asiassa hankintaoikaisuvaatimuksen ja valituksen markkinaoikeudelle.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on päätöksellään 8.2.2023 § 26 keskeyttänyt hankinnan. Turun kaupunki on antamassaan vastineessaan vaatinut keskeytyksen myötä, että markkinaoikeus ensisijaisesti poistaa asian käsittelystään antamatta pääasiassa ratkaisua ja määrää osapuolet pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Markkinaoikeuden ratkaisu perusteineen

Markkinaoikeus on 12.5.2023 tekemällään päätöksellä 227/2023 todennut, että valittajan valituksen peruutuksen myötä asian käsittely raukeaa pääasian osalta.

Markkinaoikeus on kuitenkin velvoittanut Turun kaupungin korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut 1​ 500 eurolla viivästyskorkoineen. Markkinaoikeus on perustellut oikeudenkäyntikulujen korvaamista siitä näkökulmasta, että kun kaupunki on keskeyttänyt hankinnan siinä tapahtuneen ilmoitusvirheen takia vasta valittajan tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen ja valituksen johdosta, olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi itse vastaamaan kokonaan oikeudenkäyntikuluistaan.

Markkinaoikeuden päätöksen arviointi

Hankintalain 165 §:n mukaan markkinaoikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Koska markkinaoikeus on jättänyt valituksen tutkimatta kaupungin ensisijaisen vaatimuksen mukaisesti, on asiassa arvioitava sitä, tyytykö kaupunki markkinaoikeuden päätökseen oikeudenkäyntikulujen hylkäämisen osalta.

Ottaen huomioon vakiintuneen oikeuskäytännön koskien oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hankinnan keskeytystilanteissa on erittäin epätodennäköistä, että korkein hallinto-oikeus ratkaisisi oikeudenkäyntikuluja koskevan asian eri tavalla kuin markkinaoikeus.

Edellä mainituin perustein markkinaoikeuden ratkaisuun tyytyminen on kaupungin edun mukaista, kun otetaan huomioon valituslupahakemuksen menestymismahdollisuus.

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 43 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaan palvelujohtaja palvelukokonaisuutena osalta päättää tuomioistuimen ja viranomaisen päätökseen tyytymisestä ja muutoksenhausta palvelualuetta koskevissa asioissa.

Valituksen perusteena oleva hankintapäätös on tehty hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirtynyt vuoden 2023 alusta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, minkä vuoksi Turun kaupungilla ei ole sosiaali- ja terveysjohtajaa, jolla olisi em. hallintosäännön pykälän perusteella toimivalta tehdä päätös tuomioistuimen päätöksen tyytymisestä.

Hallintosäännön 39 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaan kansliapäällikön tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole annettu muun toimielimen, pormestarin tai viranhaltijan tehtäväksi.

Koska hallintosäännössä ei ole erikseen määritelty tietylle viranhaltijalle toimivaltaa liittyen entisen hyvinvoinnin palvelukokonaisuudelle koskevien tuomioistuinten päätösten tyytymisestä, on kansliapäälliköllä hallintosäännön 39 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaan toimivalta päättää tuomioistuimen päätökseen tyytymisestä nyt ko. tapauksessa.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin edellä mainituin perustein, että Turun kaupunki tyytyy markkinaoikeuden 12.5.2023 tekemään päätökseen 227/2023 hakematta valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

​Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedVarsinais-Suomen hyvinvointialue
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX