Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut 
Tilapalvelujohtaja1717.05.2023 

3840-2023 (02 05 05)

Kiinteistö Oy Turun Autopihan osakkeiden myyminen

Kiinteistötalousasiantuntija Saara Rantalaiho-Pekkola 17.5.2023:

Kiinteistö Oy Turun Autopiha on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa kolmikerroksisen paikoitusrakennuksen osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 31, 20100 TURKU. Kaupunki omistaa 330 osaketta yhtiön 820 osakkeen osakekannasta, eli kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40,2 %. Kaupungin omistamat osakkeet oikeuttavat 33 pysäköintipaikan hallintaan. Osakkeet on ostettu kaupunginhallituksen päätöksellä 13.5.2002 § 527 vastaamaan kaupungin keskustatoimistojen pysäköintipaikkatarpeisiin.

Kiinteistö Oy Turun Autopiha on tehnyt kaavoitusaloitteen yhtiön tontin asemakaavoittamisesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Yhtiön tontti on liitetty Liskokortteli -nimiseen asemakaavan muutokseen.

Yhtiön toinen osakas, Skanska Talonrakennus Oy, on esittänyt ostotarjouksen kaupungin omistamista yhtiön osakkeista. Ostotarjouksen pohjalta on käyty neuvotteluja, joilla on haluttu varmistaa kaupungin intressien toteutuminen. Kaupunki tarvitsee nykyisen pysäköintipaikkakapasiteetin käyttöönsä lähitulevaisuudessakin ja siksi kauppakirjaan on neuvoteltu myytäviä pysäköintipaikkoja koskeva käyttöoikeuden luovutus takaisin kaupungille. Kaupungin käyttöoikeus on voimassa siihen asti, kunnes yhtiön rakennusta koskeva purkulupa tai uudisrakennushanketta koskeva rakennuslupa on lainvoimainen. Käyttöoikeus päättyy kuitenkin viimeistään 31.12.2027. Kaupunki maksaa käyttöoikeudesta korvausta yhtiön talousarviossa arvioitujen ylläpitokustannusten verran, eli kustannusrakenne säilyy samana kuin kaupungin maksaessa osakeomistuksestaan Autopihalle hoitovastiketta.

Kauppakirjaan on myös neuvoteltu lisäkauppahintaehto, joka perustuu asemakaavaprosessin kautta tontille muodostuvan rakennusoikeuden määrään.​

Neuvoteltu lopputulos on kaupungin kokonaisedun mukainen. Kaupalla mahdollistetaan uutta asuntorakentamista keskustan alueelle ja käyttöoikeuskirjaus turvaa kaupungin paikoituskapasiteetin kaavoitusprosessin ajan vuosikustannusten merkittävästi kasvamatta.

Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen mukaan tilapalvelujohtajalla on muun ohella oikeus päättää muun irtaimen omaisuuden kuin rakennusten hankkimisesta ja luovuttamisesta, mikäli niiden arvo on alle miljoona euroa.

Liite 1​Kauppakirjaluonnos

​Vs. Tilapalvelujohtaja Leevi Luoto:​

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki myy Skanska Talonrakennus Oy:lle kiinteistö Oy Turun Autopiha -nimisen yhtiön osakkeet 141-250, 301-400, 531-570 ja 721-800 yhteensä 310.000 euron kauppahinnasta ja oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Myyntiä koskeva sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen allekirjoitettavalla kauppakirjalla, joka voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä.

​Mahdolliset tiedustelut päätöksen sisällöstä osoitetaan kiinteistötalousasiantuntija Saara Rantalaiho-Pekkolalle puh. 040 546 6069

​Leevi Luoto

vs. tilapalvelujohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

Jakelu

aoSkanska Talonrakennus Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Ktilapa § 17
Liite 1:Kauppakirjaluonnos