Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, lakipalvelut 
Johtava kaupunginlakimies7119.05.2023 

2449-2022 (03 06 02)

Vahingonkorvausvaatimus kiinteistön vesivahingosta 15.2.2022 Tammispaltantiellä

Konsernihallinnon lakipalvelut, lakimies Jukka Jyrkinen 17.5.2023:

Turun kaupungille esitetty korvausvaatimus

Kiinteistö Oy Markonkuja 1 (jälj. myös Kiinteistö Oy) on vaatinut Turun kaupungilta vahingonkorvausta Turussa osoitteessa Tammispaltantie 6 sijaitsevan rakennuksensa 15.2.2022 noin klo 11.00/puoliltapäivin havaitusta vesivahingosta, joka Kiinteistö Oy:n mukaan on aiheutunut Tammispaltantieltä kiinteistölle valuneista sade-/sulamisvesistä, jotka eivät ole päässeet kadun sadevesiviemäriin, joka on ollut jäässä, vaan ovat valuneet Kiinteistö Oy:n rakennuksen seunustoille ja sieltä edelleen rakennuksen sisätiloihin aiheuttaen vesi- ja kosteusvaurioita rakennuksen kellarikerrokseen ja siellä säilytettävään irtaimistoon. Kiinteistö Oy:n selvityksen mukaan vettä on ollut rakennuksen kellarissa 50-70 millimetriä. Kiinteistö Oy on vaatinut kaupunkia täysimääräisesti korvaamaan kysymyksessä olevan vesivahingon Kiinteistö Oy:lle aiheuttamat huomattavat vahingot, joiden määrää ei ole tarkemmin yksilöity.

Kaupunkiympäristöjohtaja on hylännyt korvausvaatimuksen kokonaisuudessaan päätöksellään 20.7.2022 § 248, johon Kiinteistö Oy on vaatinut muutosta kaupungille 4.9.2022 lähettämällään oikaisuvaatimuksella. Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 11.10.2022 § 381 hylännyt Kiinteistö Oy:n oikaisuvaatimuksen. Hylätessään Kiinteistö Oy:n oikaisuvaatimuksen/korvausvaatimuksen kaupunkiympäristölautakunta on kuitenkin samalla hyväksynyt Kiinteistö Oy:n vaatimuksen katselmuksen pitämiseksi vahinkopaikalla. Kiinteistölautakunta päätti, että kaupunkiympäristön kunnossapidon on toteutettava katselmus Kiinteistö Oy:n kanssa ja katselmuksessa on selvitettävä vahinkopaikan olosuhteet erityisesti selvittäen Tammispaltantien ja Kiinteistö Oy:n rakennuksen välinen korkeusero ja Tammispaltantien hulevesien viemäriverkostoon johtumisen asianmukaisuus. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti, että mikäli katselmuksen perusteella on todettavissa, että LähiTapiolan 29.4.2022 Kiinteistö Oy:n vesivahingon osalta kaupungin vastuuvakuutuksen perusteella tekemä hylkäävä korvauspäätös perustuu virheellisiin lähtökohtatietoihin, kaupungin tulee tehdä asiassa uusintakäsittelypyyntö LähiTapiolalle.

Kaupunkiympäristön kunnossapito ja Kiinteistö Oy ovat pitäneet edellä mainitun kaupunkiympäristölautakunnan edellyttämän katselmuksen vahinkopaikalla 4.11.2022.

Asian käsittely kaupungin vastuuvakuutusyhtiössä

Turun kaupungilla on vuoden 2021 alusta lukien ollut toiminnan vastuuvakuutus LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiössä (jälj. LähiTapiola). LähiTapiola on käsitellyt kysymyksessä olevan vahinkoasian (vahinkonumero 3602201868). LähiTapiola on 8.5.2023 tekemällään päätöksellä katsonut, että Kiinteistö Oy:n vahingossa on kysymys kaupungille vahingonkorvausvastuun synnyttävästä vahingosta. Mainittu LähiTapiolan päätös on tehty sen jälkeen, kun kaupunkiympäristön kunnossapidon ja Kiinteistö Oy:n 4.11.2022 pitämän katselmuksen perusteella voitiin todeta LähiTapiolan vahinkoasiassa 29.4.2022 tekemän päätöksen perustuneen vahinkopaikkaa koskeviin virheellisiin lähtökohtatietoihin ja kun kaupunki oli sen vuoksi tehnyt uusintakäsittelypyynnön LähiTapiolalle.

LähiTapiolan 8.5.2023 tekemässä päätöksessä ei ole otettu kantaa kaupungin vastuuvakuutuksesta korvattavan vahingon määrään, koska Kiinteistö Oy ei ole vielä korjannut kysymyksessä olevia vahinkoja eikä esittänyt vahingon määrää koskevaa euromääräistä yksilöintiä. Vastuuvakuutuksessa kaupungilla on aina 2.000,00 euron omavastuuosuus, jonka kaupunki itse korvaa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 7.9.2017

Apulaisoikeusasiamies on ratkaisussaan EOAK/2802/2017 todennut, että kaupunki ei voi siirtää vakuutusyhtiölle lain mukaista velvollisuuttaan tehdä hallinnollinen päätös sille esitettyyn vahingonkorvausvaatimukseen. Apulaisoikeusasiamies katsoo, että kaupungin ja vakuutusyhtiön välisestä vakuutussopimuksesta riippumatta kaupungilla on velvollisuus tutkia ja ratkaista asianmukaisesti sille esitetyt vahingonkorvausvaatimukset. Apulaisoikeusasiamies ei näe kuitenkaan estettä sille, että kaupunki käyttää vakuutusyhtiön asiantuntija-apua vahingonkorvausasiassa.

Toimivalta

​Turun kaupungin hallintosäännön (Kv 12.12.2022 § 250) 40 §:n 5 kohdan mukaan kansliapäällikön erityiseen toimivaltaan konsernihallinnon ja koko kaupungin tasolla kuluu myöntää vahingonkorvaus 50.000,00 euroon (alv. 0 %) saakka.

​Kaupungin kansliapäällikkö on 22.12.2022 § 413 tehnyt konsernihallinnon hallinnon järjestämisestä päätöksen, jonka mukaan konsernihallinnon johtavalla kaupunginlakimiehellä on toimivalta myöntää kaupungilta vaadittu vahingonkorvaus 50.000,00 euroon (alv. 0 %) saakka.

Johtopäätös

​Kysymyksessä oleva vahinko korvataan edellä kerrotulla tavalla kaupungin LähiTapiolassa olevasta vastuuvakuutuksesta, koska vahinkotapahtuma kuuluu vastuuvakuutuksen korvausalaan.

​Turun kaupunki päättänee, että kaupunki ei kysymyksessä olevassa asiassa suorita Kiinteistö Oy Markonkuja 1:lle kaupungin varoista muuta korvausta sen lisäksi, mitä LähiTapiola kaupungin vastuuvakuutuksesta tulee kyseiselle Kiinteistö Oy:lle korvaamaan.​

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki ei edellä esitetyssä asiassa suorita Kiinteistö Oy Markonkuja 1:lle muuta korvausta sen lisäksi, mitä LähiTapiola tulee asiassa korvaamaan.

​Laura Klami

johtava kaupunginlakimies

Oikaisuvaatimusohjeet liitteenä

Jakelu

aoKiinteistö Oy Markonkuja 1
tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö, kaupunkiympäristön kunnossapito
tiedXXXXX