Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö16319.05.2023 

3419-2023 (00 01 05)

Harrastekortin sähköinen kokonaisratkaisu -projektin asettaminen

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari, Liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen ja IT-hankepäällikkö Anna Blom:​

Taustaa ja perustelut

Liikkumattomuus on yksi yhteiskuntamme suurimpia haasteita, joka aiheuttaa Suomessa vuosittain yli kolmen miljardin kustannukset. Turussa väkilukuun suhteutettuna liikkumattomuuden kustannukset ovat noin 112 miljoonaa euroa vuodessa. Liikkuminen sekä sen mahdollistaminen ja edistäminen on koko kunnan asia. Liikkumisen, liikunnan harrastamisen, urheilun ja fyysisen aktiivisuuden avulla pystytään edistämään kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, ehkäisemään syrjäytymistä, sekä sitä kautta vähentämään sosiaali- ja terveysmenoja.

Turkulaisten liikuntakäyttäytymisen tilaa kuvaa polarisoituminen: osa kaupunkilaisista on fyysisesti aktiivisia arkiliikkujia, joilla on liikunnallisia harrastuksia, kun taas osa ei liiku arjessaan lainkaan. Turkulaisista 20–54-vuotiaista 29 % harrastaa kuntoliikuntaa tai urheilua useita tunteja viikossa ja vastaavasti 24,4 % ei harrasta vapaa-ajallaan lainkaan liikuntaa. Valtakunnallisten tulosten mukaan lasten ja nuorten liikkumissuosituksen saavuttavien määrä vähenee merkittävästi iän myötä: 7-vuotiaat 58 %, 11-vuotiaat 42 %, 15-vuotiaat 15 % ja 16–20-vuotiaat 8 %.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistuksen myötä kaupungin rooli hyvinvoinnin edistämisessä korostuu. Harrastustoimintaan osallistuminen on osa syrjäytymisen ehkäisyä. Fyysisen aktiivisuuden ylläpitämisellä ja lisäämisellä on suuri merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Turun kunnallinen liikuntapaikkaverkko on suurien ratkaisujen edessä lähivuosina, kun usea keskeinen liikuntapaikka tulee käyttöikänsä päähän. Turun kaupunginvaltuusto päätti 11.4.2022 § 67 liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksista. Lisäksi kaupunginhallitus teki 30.5.2022 § 246 liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksiin liittyvän toimeenpanopäätöksen vuosille 2022–2024. Liikuntapaikkaverkon kehittämistyön kokonaistavoitteena on lisätä liikettä luomalla entistä laajempi ja monipuolisempi liikuntapaikkaverkko, jota rakennetaan, päivitetään ja ylläpidetään eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Oleellisena osana liikuntapaikkaverkon kokonaiskehittämistä on myös liikuntapaikkojen käytön hinnoittelu sekä liikuntapalvelujen avustusjärjestelmä. Päämääränä on luoda liikuntapaikkaverkon käyttöä ja kehittämistä tukeva avustamisen ja liikuntatilahinnoittelun malli, jolla kannustetaan lapsia ja nuoria liikkumaan säännöllisesti, ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä, hillitään harrastamisen kustannusten nousua sekä tuetaan liikunta- ja urheiluseuroja heidän toiminnassaan liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseksi.

Avustusjärjestelmäuudistus saa inspiraationsa ns. Islannin mallin onnistumisista. Perustan työlle luo tasavertaisuuden edistäminen niin eri lajien harrastajien, sukupuolten kuin asuinalueiden näkökulmista. Kehittämistä tukevat myös syksyllä 2021 toteutetun harrastekyselyn (n = 5.930) tulokset, joiden mukaan mm. noin 25–30 % 7–15-vuotiaiden vanhemmista ja noin 20 % 16–19-vuotiaista vastaajista toivoo 150–300 euron tukea harrastamiseen.

​Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2022 pidetyssä kokouksessaan (12.12.22 § 249), että Turun kaupunki ottaa käyttöön 7–19-vuotiaille turkulaisille suunnatun harrastekortin ja sitoutuu tukemaan turkulaisia lapsia ja nuoria liikuntaharrastamisen kustannuksissa. Päätöksen mukaan harrastekortin käyttö alkaa tammikuussa 2025 seuraavasti:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Vuosina 2025–2026 ns. siirtymäajalla 7–11-vuotiaiden harrastekortin arvo on 160–170 € / vuosi / henkilö.

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Vuodesta 2027 alkaen 7–11-vuotiaiden harrastekortti on 200 € / vuosi / henkilö.

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Vuosina 2025–2026 ns. siirtymäajalla 12–19-vuotiaiden harrastekortin arvo on 260–270 € / vuosi / henkilö.

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Vuodesta 2027 alkaen 12–19-vuotiaiden harrastekortti on 300 € / vuosi / henkilö.

Lisäksi kaupunginvaltuuston päätöksessä mainitaan, että kaupunginhallituksen tekemän liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksiin liittyvän toimeenpanopäätöksen 30.5.2022 § 246 mukaisesti vähävaraisille lapsille ja nuorille suunnataan erillinen taloudellinen tuki, joka täydentää harrastekortin tarjoamaa tukea. Toimeenpanopäätökseen viitataan myös toteamalla, että harrastekortin sähköisen kokonaisratkaisun suunnittelu, kilpailutus ja hankinta toteutetaan vuoteen 2025 mennessä. Toteutus sisältää hankinnan valmistelun, joka tehdään vuoden 2023 aikana, sekä harrastekortin sähköisen kokonaisratkaisun ensimmäisen kehitysversion, testauksen ja pilotoinnin, jotka toteutetaan vuonna 2024.

Harrastekortin sähköisen kokonaisratkaisun hankinnan edistämiseksi on perustettu vuonna 2022 poikkihallinnollinen Turun kaupungin henkilöstöstä koostuva työryhmä, jonka tarkoituksena on koordinoida sähköisen kokonaisratkaisun suunnittelu- ja kehittämisprosessia kokonaisratkaisun käyttöönottoon asti. Prosessin koordinointi jatkuu tässä projektissa, jonka asettamispäätös toimeenpanee sähköisen kokonaisratkaisun hankinnan ja kehittämisen tarvittavilta osin.

Projektissa rakennetaan harrastekortin sähköisen kokonaisratkaisun ensimmäinen versio, joka räätälöidään harrastekorttiavustamisen tarpeisiin sopivaksi joko rakentamalla ratkaisu kokonaan tai yhdistelemällä erilaisia olemassa olevia sähköisiä järjestelmiä. Hankinnassa huomioidaan mahdolliset ensimmäisen version kehittämis- ja ylläpitotarpeet.

Projektin tavoitteet ja toteutus

Projekti vastaa edellä kuvattuihin haasteisiin rakentamalla harrastekortin sähköisen kokonaisratkaisun ensimmäisen version vuoteen 2025 mennessä, jotta harrastekorttiavustaminen voidaan ottaa käyttöön 1.1.2025. Harrastekortin sähköisen kokonaisratkaisun tavoitteena on tarjota Turun kaupungille keskitetty ratkaisu, jonka kautta Turun kaupunki, harrastekortin saava lapsi tai nuori ja harrastustoimintaa järjestävä palveluntuottaja voidaan yhdistää samaan järjestelmään. Lisäksi harrastekorttiin kytkeytyvien prosessien sujuvoittamiseksi kokonaisratkaisun tavoitteena on automatisoida mahdollisimman kattavasti harrastekortin käyttöön liittyvät toiminnot Turun kaupungin, harrastekortin saajan ja palveluntuottajan välillä. Tähän tarvitaan lukuisia teknisiä ominaisuuksia, joiden kautta harrastekortin sähköinen kokonaisratkaisu toimii yhteistyössä muiden tahojen tarjoamien sähköisten järjestelmien tai verkkopalveluiden kanssa.

Projektissa toteutetaan harrastekortin sähköisen kokonaisratkaisun hankinta sekä luodaan testiympäristö, jonka avulla kokonaisratkaisua pilotoidaan vuoden 2024 aikana. Pilotointiin osallistetaan sekä harrastekortin kohderyhmään kuuluvia lapsia ja nuoria sekä harrastustoimintaa järjestäviä palveluntuottajia. Projektissa huomioidaan vähävaraisille lapsille ja nuorille suunnattava erillinen taloudellinen tuki ja palvelusetelimaisen harrastekorttiavustamisen mahdollinen laajentuminen kulttuuri- ja taideharrastuksiin ja muihin ikäryhmiin. Lisäksi seudullisuus huomioidaan siten, että kokonaisratkaisun ensimmäisen version jatkokehittäminen tarvittaessa ja niin erikseen päätettäessä mahdollistaa laajentumisen Turun ulkopuolelle muihin kuntiin.

Projektin edistämistyössä on tässä vaiheessa tunnistettuja yhtymäpintoja ja laaja joukko sidosryhmiä. Projekti toteutuu osana Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanketta ja tukee Liikkuva Turku –osakokonaisuuden toimenpiteiden toteutumista.

Projektin tuotokset

Projektin tuotokset ovat seuraavat:

1.​ ​ ​ ​ Aktivoidaan lisää harrastekortin kohderyhmään kuuluvia lapsia ja nuoria liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Rakennetaan harrastekortin sähköinen kokonaisratkaisu, joka

a.​ ​ ​ ​ antaa jokaiselle harrastekortin saavalle lapselle ja nuorelle tasa-arvoisen mahdollisuuden löytää mieluinen liikuntaharrastus

b.​ ​ ​ ​ toimii tiedolla johtamisen työkaluna lasten ja nuorten harrastamiseen liittyen

c.​ ​ ​ ​ toimii kotitalouksiin suunnatun liikuntaharrastamisen viestinnän työkaluna

2.​ ​ ​ ​ Kehitetään ja monipuolistetaan liikunta- ja urheiluseurojen sekä liikuntaa järjestävien yhdistysten toimintaa. Rakennetaan harrastekortin sähköinen kokonaisratkaisu, joka

a.​ ​ ​ ​ mahdollistaa lapsen tai nuoren harrastusmaksun maksamisen kokonaan tai osittain valitsemalleen palveluntuottajalle

b.​ ​ ​ ​ lisää kotitalouksien tietoisuutta lasten ja nuorten liikuntaharrastamiseen liittyvistä mahdollisuuksista

c.​ ​ ​ ​ tarjoaa keskitetyn sähköisen alustan liikuntaharrastuksien tarjonnalle

Projektissa huomioidaan tietosuoja ja –turvaprosessit.

Projektin resurssit

Turun kaupungin henkilöstöresurssit:

Tietojärjestelmän omistajana sekä projektin omistajana toimii liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari.

​Projektin omistaja nimeää projektin ohjausryhmään toiminnasta vastaavan. IT-palvelut nimeää toteutuksesta vastavan ohjausryhmään ja IT-projektipäällikön projektille.

​Muut tarvittavat resurssit toimivat projektiryhmässä.

Sidosryhmien (kotitaloudet, yhdistykset, järjestöt, seurat) edustus huomioidaan yhteistyöryhmissä projektissa.

Hankkeessa hyödynnetään kaupungin sisäisiä palveluja, muun muassa projektitoimiston palveluita ulkoisen rahoituksen hakemiseen.

Rahallinen resurssi:

​Budjetoidaan kustannuspaikalle 14280 vuodelle 2023 ja 2024.

​Harrastekortin sähköisen kokonaisratkaisun ensimmäisen version hankinta on arvioitu kustantavan noin 1,1 M€, joka tarkentuu hankintojen myötä. ​ ​ ​

Organisoituminen

Projektin ohjausryhmänä toimii erillinen edellä mainittu ohjausryhmä. Projektin etenemisestä raportoidaan kaupungin johtoryhmälle säännöllisesti.

Projektin päätyttyä on varauduttava siihen, että harrastekortin sähköisen kokonaisratkaisun kehittäminen ja koordinointityö jatkuu harrastekortin käyttöönoton jälkeen.

Esitämme, että Harrastekortin sähköinen kokonaisratkaisu - projekti asetetaan ja siinä toteutetaan harrastekortin sähköinen kokonaisratkaisu, joka tarjoaa Turun kaupungille keskitetyn ratkaisun, jonka kautta Turun kaupunki, harrastekortin saava lapsi tai nuori ja harrastustoimintaa järjestävä palveluntuottaja voidaan yhdistää samaan järjestelmään.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​

Päätös​Päätin, että Harrastekortin sähköinen kokonaisratkaisu –projekti asetetaan ja siinä toteutetaan harrastekortin sähköinen kokonaisratkaisu, joka tarjoaa Turun kaupungille keskitetyn ratkaisun, jonka kautta Turun kaupunki, harrastekortin saava lapsi tai nuori ja harrastustoimintaa järjestävä palveluntuottaja voidaan yhdistää samaan järjestelmään.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, IT-palvelut
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedLiikuntalautakunta
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX