Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö16017.05.2023 

3532-2023 (01 01 00, 01 02 00)

Museoassistentin toimen (vak.nro 403709) tehtävänimikkeen, kelpoisuusvaatimuksen, palkkahinnoittelukohdan ja työaikamuodon muuttaminen sekä tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Kehittämispäällikkö Pekka Käär ja vastuualuepäällikkö Satu Pajarre:

Museopalveluiden museoassistentin vakanssin 403709 tehtävän sisältö on muuttunut ja vanha tehtävänkuvaus ei ole enää ajanmukainen. Tämän takia vakanssille on laadittu uusi tehtävänkuvaus, jossa keskeisenä sisältönä on museon yleisötyön ja pedagogisen toiminnan suunnittelu, tuottaminen ja kehittäminen museopalveluiden eri toimipaikoissa. Aiemmin vakanssin tehtävät ovat painottuneet opastuspalveluiden tuottamiseen ja varsinaiseen opastamiseen. Muutoksella pyritään vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön ja yksikön uuden toimintamallien vaatimuksiin.

Oleellisesti muuttuneen tehtävänkuvan myötä nähdään tarpeelliseksi ajanmukaistaa tehtävän nimike, kelpoisuusvaatimus, tehtäväkohtainen palkka ja vakanssin työaikamuoto. Näiden muutosten tavoitteena on harmonisoida toimen määrittely museopalveluiden muiden vastaavaa toimintaa toteuttavien toimien kanssa.

Vastaavaa yleisötyötä tuottavien toimien nimikkeenä on museopalveluissa käytetty yleisötyön amanuenssi -nimikettä. Tämä nimike kuvaa parhaiten myös toimen nykyistä luonnetta.

Toimessa ei nykyisellään ole kelpoisuusvaatimusta. Tehtävän sisällön ja vaativuuden muuttuessa tulee toimen kelpoisuusvaatimus kirjata vastamaan muita museon yleisötyön amanuensseja muotoon ”Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus”.

Tehtävien muututtua olennaisesti, on KVTES palkkahinnoitteluliitteen museoryhmä arvioinut tehtävän vaativuuden uudelleen 27.3.2023. Päivitetyn vaativuuden perusteella tehtävän uudeksi hinnoitteluryhmäksi esitetään 02MUS040 ja vaativuustasoon 2B.

Edellisten lisäksi tulisi toimen työaikamuoto vastaamaan museopalveluiden muiden yleisö-työamanuenssien työaikaa. Vakanssin nykyinen työaikamuoto on yleistyöaika 38,25 h viikossa ja se tulisi muuttaa toimistotyöajaksi 36,25 viikkotyötuntia.

Esitetyllä muutoksella ei tule palkkavaikutuksia vaikka tehtäväkohtainen palkka nousee: työntekijältä jäävät pois viikonloppu- ja työaikalisät, jotka tulivat vanhan tehtävänkuvan kautta.

Vakanssin hoitaja on antanut suostumuksensa 27.9.2022 näihin muutoksiin.

Liite 1​Lomake-esitys viran tai toimen muuttamisesta museoassistentti (403709)

Liite 2​Museoassistentti (403709) tehtävänkuvaus

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Puollan esitystä.

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors 4.5.2023:

Puollan esitystä.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 11.5.2023:

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors ja museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen ovat esittäneet museoassistentin toimen (vak.nro 403709) tehtävänimikkeen, kelpoisuusvaatimuksen, palkkahinnoittelukohdan ja työaikamuodon muuttamista sekä tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista. Museopalveluiden museoassistentin toimen tehtävät ovat muuttuneet ja toimen tehtäväkuvaus on päivitetty vastaamaan nykyisiä tehtäviä.

Palvelukokonaisuus on esittänyt toimen uudeksi tehtävänimikkeeksi yleisötyön amanuenssi, joka kuvaa parhaiten myös toimen nykyistä luonnetta.

​Uudeksi kelpoisuusvaatimukseksi on esitetty tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus, joka vastaa muiden museon yleisötyön amanuenssien vakanssien kelpoisuusvaatimusta.

​Esityksen mukaan museotyöryhmä on 27.3.2023 arvioinut päivitetyn tehtäväkuvauksen, jonka perusteella toimen uudeksi palkkahinnoittelukohdaksi esitetään 02MUS040 ja tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.635,57 €/kk, VL 2B.

​Esityksessä on todettu, ettei muutoksesta aiheudu palkkavaikutuksia, vaikka tehtäväkohtainen palkka nousee, koska työntekijältä jäävät pois viikonloppu- ja työaikalisät. Po. toimen hoitaja on antanut suostumuksensa muutoksille.

​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitykseen.

​Vapaa-ajan palvelukokonaisuus vastaa siitä, että toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Muutettavan toimen toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin esityksen kanssa.

​Hallintosäännön 84 §:n mukaan toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta päättää kansliapäällikkö.

Liite 1​Lomake museoassistentin toimen muuttamisesta

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ vapaa-ajan palvelukokonaisuuden museoassistentin toimen (vak.nro 403709) ja toimen hoitajan tehtävänimike on yleisötyön amanuenssi ja toimen kelpoisuusvaatimus muutetaan muotoon tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ po. toimen palkkahinnoittelukohta ja tehtäväkohtainen palkka on 2.635,57 €/kk (02MUS040, VL 2B),

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ po. toimen työaikamuoto on KVTES toimistotyöaika 36,25 t/vko,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ em. muutokset tulevat voimaan 15.5.2023 lukien.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedVapaa-aika
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 160
Liite 1:Lomake museoassistentin toimen muuttamisesta